Bandun Gari II 11

1Saa yè sɔɔ Roboamu u tunuma Yerusalɛmuɔ, yera u Yudaba ka Bɛnyamɛɛba kpuro mɛnna, ma u be sɔɔ tabu durɔ damgibu nɔrɔbun suba wunɔbu ka wɛnɛ (180.000) gɔsa bu da bu Isireliban bwese kɛri wɔku te wɔri kpa bu ban te wɔrama bu nùn wesia. 2Adama Gusunɔ u ka win sɔmɔ Semaya gari kua u nɛɛ, 3a Roboamu, Salomɔɔn bii, Yudaban sunɔ ka Yudaba ka Bɛnyamɛɛba kpuro sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, 4wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, bu ku raa da bu ka ben mɛro bisibu Isireliba tabu ko. Ben baawure u gɔsiro win yɛnuɔ. Domi yeni ya nawa saa nɛn min di. Ma ba Yinni Gusunɔn gere wura, ba gɔsira ba wura ben yɛnusɔ. 5Roboamu u da u sina Yerusalɛmuɔ. Ma u Yudan wusu gbãranu banisi. 6U Bɛtelehɛmu bana, ka Etamu ka Tekoa 7ka Bɛti Suri ka Soko ka Adulamu 8ka Gati ka Maresa ka Sifu 9ka Adoraimu ka Lakisi ka Aseka 10ka Sorea ka Ayaloni ka Heboroni. Wuu si, su wãawa Yudan temɔ ka Bɛnyamɛɛn temɔ. Ma u su tãsisia. 11U su gbãranu toosi, ma u tabu sinambu yi yi mi. Ma u dia kua mi ba ko n da dĩanu ka gum ka tam bere. 12U wuu sin baagere sɔɔ tɛrɛnu ka yaasi yi. Ma u su tãsisia. Ma Yudaba ka Bɛnyamɛɛba ba ka nùn yɔ̃ra. 13Yãku kowobu ka Lefi be ba wãa Isireliban tem sɔɔ kpuro, ba seewa ben wãa yerun di ba na Roboamun mi. 14Lefiba ba ben wãa yenu deri ma ba na Yudaɔ ka Yerusalɛmuɔ yèn sɔ̃ Yeroboamu ka win bibu ba bu yinari bu ben yãku kowo sɔma ko. 15Yeroboamu u yãku kowobu yi yi win bwãarokunun sɔ̃, ni u kua nu ka boo kinɛnu ka kɛtɛba weenɛ. 16Isireli be ba tie ba Yinni Gusunɔn sãarun kĩru mɔ, ba Lefiba swĩi Yerusalɛmuɔ bu ka Gusunɔ ben baababan Yinni yãkuru kua. 17Ma ba Yudan bandun dam sire, ba Roboamu, Salomɔɔn bii tãsisia wɔ̃ɔ ita. Wɔ̃ɔ ita ye sɔɔra ba sĩa Dafidi ka Salomɔɔn yira sɔɔ. 18Roboamu u Mahalati sua kurɔ. Mahalatin tundon yĩsira Yerimɔti, Dafidin bii. Win mɛron yĩsira Abihaili, Eliabun bii, Isain debubu. 19Mahalati wi, u bii tɔn durɔbu mara. Bera Yeusi ka Semaria ka Sahamu. 20Mahalatin biru, u Maaka sua kurɔ. Maaka wi, u sãawa Abusalɔmun bii. Ma u Roboamu Abia ka Atai marua ka maa Sisa ka Selomiti. 21Roboamu u Maaka kĩ too n kere win kurɔ be ba tie. Domi kurɔbu yɛndu yiru sariwa u sue yɛnuɔ ma u maa kurɔ tanɔbu mɔ wata tɔɔwɔ. Bii tɔn durɔbu tɛna yiru sariwa u mara. Bii tɔn kurɔbu maa wata. 22Roboamu u Abia, Maakan bii yerumaru wɛ̃. Ma u nùn kua win maabu ka win wɔnɔbun guro guro. Domi u kĩ u nùn ko sunɔ. 23Yen biru, u win bii be ba tie yarinasia ka bwisi. U dera ba da ba wãa Yudaba ka Bɛnyamɛɛn wuu gbãranugisu sɔɔ. U bu dĩanu wɛ̃ nu kpã. Ma u maa bu kurɔ dabinu sua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\