Bandun Gari II 12

1Ye Roboamu u wa ma win banda dam kua, u tãsa, yera u Yinni Gusunɔn woodaba deri. Ma Isireliba kpuro ba maa win yira swĩi. 2Roboamun bandun wɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔra Sisaki, Egibitin sunɔ u Yerusalɛmu wɔri. Domi Roboamu ka wigibu ba Yinni Gusunɔ torari. 3Sisaki wi, u tabu kɛkɛba mɔwa nɔrɔbu ka goobu (1.200), maasɔbu maa nɔrɔbun suba wata (60.000). Ma u na saa Egibitin di ka tɔn dabi dabinu. Bera Libigibu ka Sukigibu ka Etiopigibu. 4Ma u Yudan wuu gbãranugisu mwɛɛra sere n ka girari Yerusalɛmuɔ. 5Yera Gusunɔn sɔmɔ Semaya u da u Roboamu deema ka Yudaban tabu sinambu be ba duki sua sanam mɛ Sisaki u wee. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, i nùn deri. Wee u koo maa bɛɛn tii deri, kpa u bɛɛ bɛri Sisakin nɔmuɔ. 6Isireliban tabu sinambu ka ben sina bokon tii, ba ben toranu wura ba nɛɛ, Yinni Gusunɔ u sãawa gemgii. 7Ye Yinni Gusunɔ u wa ba tii kawa, yera u Semaya sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ba tii kawa. Yen sɔ̃, na ǹ maa bu kpeerasiamɔ. Na ǹ tɛɛmɔ n ka bu somiru na. Na ǹ derimɔ Sisaki u maa Yerusalɛmu wɔri nɛn mɔrun sɔ̃. 8Adama ba koo ko Sisakin yobu kpa bu gia ma nɛn yinniru ka handunian sinambun yinniru nu ǹ tia. 9Sisaki, Egibitin sina boko u da u Yerusalɛmu wɔri ma u Yinni Gusunɔn sãa yeru ka sina bokon dirun arumani gura. Ye kpurowa u sua. U maa tɛrɛnu gura ni Salomɔɔ u kua ka wura. 10Ma Roboamu u tɛrɛ nin kɔsire kua ka sii gandu. Ma u nu sina kpaarun kɔnnɔn kɔ̃sobun wirugibu nɔmu sɔndia. 11Mɛ̀n nɔɔ sina boko u gesi dɔɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, kɔnnɔ kɔ̃so be, ba ra nɛwa bu nu sua. Yen biru, kpa bu maa ka nu wura bu yi ben dirɔ. 12Mɔru ye Yinni Gusunɔ u raa ka Roboamu sãa ya sure yèn sɔ̃ u tii kawa. Ma u ǹ dere bu nùn kam koosia mam mam. Ma u dera gãa geenu tiara Yudaɔ. 13Roboamu u mɔwa wɔ̃ɔ weeru ka tia sanam mɛ u bandu di Yerusalɛmuɔ. Ma u win bandun dam sire. U kuawa wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu ka yiru bandu sɔɔ Yerusalɛmu mi. N deema wuu gera Yinni Gusunɔ u gɔsa Isireliba kpuron sɔ̃ ga n ka win yĩsiru sɔɔwa. Roboamu win mɛron yĩsira Naama, wi u sãa Amɔni. 14Kɔ̃sa u kua, domi u ǹ Yinni Gusunɔ kasu ka win gɔ̃ru kpuro. 15Roboamun kookoo si u kua, gbiikisu ka dãakisu, ye kpuron gari yi yorua Gusunɔn sɔmɔbu Semaya ka Idon tirenu sɔɔ. Tire ni sɔɔra ba ben yĩsa yorua nge mɛ ba ka swĩinɛ. Roboamu ka Yeroboamu ba ra n tabu mɔ̀wa baadomma. 16Roboamu u kpuna u gu, ma ba nùn sikua win baababan sikaɔ Dafidin wuuɔ. Ma win bii Abia u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\