Bandun Gari II 17

1Asan gɔɔn biru, win bii Yosafatiwa u bandu kɔsire kua. 2U win bandun dam sire Isireliban sɔ̃. Ma u tabu kowobu yi yi Yudan wuu gbãranugisu kpuro sɔɔ. Ma u maa wirugibu yi yi Yudan tem mɛ sɔɔ ka sere maa Efaraimun wusu sɔɔ si win tundo Asa u raa mwɛɛra. 3Yinni Gusunɔ u ka Yosafati wãa. Domi u sĩa Dafidi win sikadon yiri gbiikii sɔɔ. U ǹ bũu wi ba mɔ̀ Baali kasu u sãwa. 4Gusunɔ win sikadon Yinniwa u kasu. Ma u win woodaba mɛm nɔɔwa. U ǹ Isireliban yira swĩi. 5Yinni Gusunɔ u Yosafatin bandu dam sire. Ma Yudaba kpuro ba ka nùn kɛ̃nu naawammɛ. U dukia baka ka bɛɛrɛ baka wa. 6Ma win gɔ̃ru ga tãsa Yinni Gusunɔ sɔɔ. Ma u dera ba bũnu ka nin sãa yenu kɔsuka Yudaɔ. 7Win bandun wɔ̃ɔ itase sɔɔ, yera u win tabu sinam beni gɔsa bu da bu keu sɔ̃ɔsi Yudan wusu sɔɔ. Bera Bɛni Haili ka Abudiasi ka Sakari ka Nɛtanɛɛli ka Misee. 8Ma u dera Lefiba ba bu swĩi. Lefi bera Semaya ka Nɛtania ka Sebadia ka Asaɛli ka Semiramɔtu ka Yonatam ka Adoniya ka Tobiya ka Tobi Adoniya ka sere yãku kowo beni, Elisama ka Yoramu. 9Ba Yinni Gusunɔn woodan tireru nɛni ba ka Yudaban wusu bukianɛ, ba bu wooda yen keu sɔ̃ɔsimɔ. 10Sinam be ba ka Yudaba sikerenɛ ba bɛrum duura Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ba ǹ maa ka Yosafati tabu kue. 11Filisitiba ba ka Yosafati kɛ̃nu naawa, ka sere maa wɔ̃ɔ gobi yi ba ra nùn kɔsie ka sii geesun gobi. Ma Daarububa ba ka nùn yaa sabenu naawa. Niya yãanu nɔrɔbun suba nɔɔba yiru ka nata ka wunɔbu (7.700) ka bonu nɔrɔbun suba nɔɔba yiru ka nata ka wunɔbu. 12Ma Yosafatin yiiko ya sosimɔ ya dɔɔ. Ma u dii damginu ka maa wusu bana Yudaɔ mi ba ra dĩanu bere. 13U sɔm dabi dabinu kua Yudan wusu sɔɔ. Ma u tabu kowo wɔrugɔba mɔ Yerusalɛmuɔ. 14Tabu kowo ben geeru wee yɛnu ka yɛnu. Yudaba sɔɔ, be ba sãa tabu kowobu nɔrɔm nɔrɔm (1.000) wirugibu, be wee. Adina ka win tabu kowo wɔrugɔba nɔrɔbun suba gooba wunɔbu (300.000). 15Yen biru, Yokanani ka win tabu kowobu nɔrɔbun suba goobu ka wɛnɛ (280.000). 16Ma Amasia, Sikirin bii wi u tii Yinni Gusunɔ wɛ̃ ka kĩru, u maa tabu kowobu nɔrɔbun suba goobu (200.000) kpare. 17Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, Eliada tabu kowo wɔrugɔwa u tabu kowobu nɔrɔbun suba goobu (200.000) kpare be ba tɛnnu ka tɛrɛnu mɔ. 18Ma Sosabadi u maa tɔmbu nɔrɔbun suba wunɔbu ka wɛnɛ (180.000) kpare be ba tabu yãnu nɛni. 19Tabu kowo beniwa ba sina bokon sɔma mɔ̀, be ba wãa Yudan wuu gbãranugisu sɔɔ baasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\