Torubu 10

1Nɔwɛn bibu Sɛmu ka Kamu ka Yafɛti ben bweseru wee. Be ita kpuro ba bibu mara nim yibu baka ten biru. 2Be Yafɛti u mara be wee, Gomɛɛ ka Magɔgu ka Madai ka Yafani ka Tubali ka Mɛsɛki ka Tirasi. 3Ma Gomɛɛ u seewa u maa Asikenasi ka Rifati ka Togaama mara. 4Yafaniwa u maa Elisa ka Taasisi ka Kitimu ka Dodanimu mara. 5Yafɛtin bwese tera ta da ta sina nim wɔ̃kun bɔkuɔ ka tem burenɔ. Miya ba marura ma ben baawure u da u sina yam tem ka win bwese kɛra, ba ben barum gerumɔ. 6Be ba maa sãa Kamun bibu, be wee, Kusi ka Misiraimu ka Puti ka Kanani. 7Kusi u seewa ma u Saba ka Hafila ka Sabuta mara ka Raema ka Sabuteka. Raema u maa seewa u Seba ka Dedani mara. 8Kusi u maa bii mara wi ba sokumɔ Nimurodu. Wiya u gbia u kua wɔrugɔ damgii handunia sɔɔ. 9Yinni Gusunɔ u dera u kua taaso geon tii tii. Yen sɔ̃na ba ra mɔndu garu ko bu nɛɛ, Yinni Gusunɔ u nun ko taaso geo nge Nimurodu. 10Nimurodu wi, u gina gbia u bandu di Babɛliɔ ka Erɛkiɔ ka Akadiɔ ka Kalinɛɔ Sinɛan temɔ. 11Tem min diya u yara u da Asirin temɔ. Ma u wuu sini bana si ba mɔ̀ Ninifu ka Rehobɔtuhiro ka Kalasi, 12ka maa Resɛni, Ninifu ka Kalasin baa sɔɔ. Wuu si kpuro su kuawa wuu bɔkɔ teu. 13Misiraimu wiya u Ludiba mara ka Ananiba ka Lehabuba ka Nafituba 14ka Paturusigibu ka Kafitorigibu ka Kasulugibu mìn di Filisitiban bwesera yarima. 15Kanani u maa Sidoni mara. Wiya u sãa win bii gbiikoo. Ma u maa Hɛti mara. 16Win bibun gaba ba kua Yebusiba ka Amɔreba ka Girigasiba 17ka Hefiba ka Aakiba ka Siniba 18ka maa Aafadiba ka Semarigibu ka Hamatiba. Yen biru Kananin bwese kɛri yi, yi yarina. 19Yi da da Sidoniɔ, Geran bera gia sere ka Gasaɔ ka maa Sodomuɔ ka Gomɔra gia ka Adima ka Seboimuɔ n ka girari Lesaɔ. 20Beya ba sãa Kamun bibu. Ma ben baawure u da u sina yam tem ka win bwese kɛra, ba ben barum gerumɔ. 21Be ba maa sãa Sɛmu, Yafɛtin mɔɔn bibun bweseru beya Heberuba. 22Ben yĩsa wee, Elamu ka Asuri ka Aapasadi ka Ludi ka Aramu. 23Ma Aramu u seewa u maa Usi ka Uli mara ka Getɛɛ ka Masi. 24Aapasadi u maa Sela mara. Ma Sela u maa Heberu mara. 25Ma Heberu u bii tɔn durɔbu yiru mara. Turowa ba sokumɔ Pelɛgi, yèn sɔ̃ win waati sɔɔra duniagiba tem bɔnu kua. Win wɔnɔn yĩsira maa Yokutani. 26Ma Yokutani wi, u maa Alimɔdadi mara ka Selɛfu ka Hasamafɛti ka Yeraa 27ka Hadoramu ka Usali ka Dikila 28ka Obali ka Abimaɛli ka Saba 29ka Ofiri ka Hafila ka Yobabu. Be kpurowa ba sãa Yokutanin bibu. 30Ba sinawa saa Mɛsan di sere ka guu te ta wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia te ba mɔ̀ Sefaa. 31Be ba sãa Sɛmun bibu bera mi. Ma ben baawure u da u sina yam tem ka win bwese kɛra, ba ben barum gerumɔ. 32Nge mɛ Nɔwɛn bibun bweserun kɛri yi sãa ka sere maa tem mi ba da ba wãa wãa ka barum mɛ kɛra baayere ya ra gere, mɛya mi. Ben min diya handunian bweseru baatere ta yara nim yibu baka ten biru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\