Torubu 36

1Esau wi ba maa sokumɔ Edɔmu win bibun bweseru wee. 2U kurɔbu sua Kananiban bweseru sɔɔ. Kurɔ ben yĩsa wee, Ada, Eloni Hɛtin bii, ka Oholibama, Anan bii, Sibeoni Hefin debubu, 3ka Basimati, Isimɛɛlin bii, Nɛbayɔtun sesu. 4Ada u Esau Elifasi marua. Ma Basimati u Rewɛli mara. 5Ma Oholibama u Yeusi mara ka Yalamu ka Kore. Bii be Esau u mara Kananin temɔ, bera mi. 6Ma u win kurɔbu sua ka bii be kpuro ka win tɔn be u mɔ kpuro, ka win yaa sabenu ka win dukia ye u wa Kananin tem mi kpuro, ma u seewa u da tem gam u ka win wɔnɔ Yakɔbu tonda. 7Domi ben yaa sabenu dabi sere ayera kun bu turi bu ka nu kpara. Yen sɔ̃, ba ǹ kpɛ̃ ba n wãa yam tem. 8Ma Esau u da u wãa Seirin guunun bera gia. Esau wiya ba ra maa soku Edɔmu. 9Bii be u mara, bera ba kua Edɔmuba. Ma ba sina Seirin guunu gia. Ben bweseru wee. 10- 13Elifasi, Adan bii u seewa u Temani mara ka Omaa ka Sefo ka Gatamu ka Kenasi. Ma win kurɔ wi ba mɔ̀ Tinna u nùn Amalɛki marua. Rewɛli, Basimatin bii u maa seewa u Nahati ka Seraki ka Sama ka Misa mara. Bera ba kua Rewɛlin bweseru. 14Be ba maa sãa Oholibaman bibu, bera Yeusi ka Yalamu ka Kore. 15Be ba sãa Esaun bibun bweserun tore, bera mini. Esaun bii gbiikoo Elifasi wiya u sãa bwese ninin sikado, Temanigibu ka Omaagibu ka Sefogibu ka Kenasigibu 16ka Koreba ka Gatamugibu ka Amalɛkiba. Bera ba sãa Adan bibu. 17Rewɛliwa u maa sãa benin sikado, Nahatigibu ka Serakiba ka Samagibu ka Misagibu. Be kpurowa ba sãa Basimatin bibun bweseru. 18Be ba maa sãa Oholibaman bibun bweserun nuuru, bera Yeusi ka Yalamu ka Kore. 19Saa Esaun min diya bwese ni kpuro nu marura. 20Seiri Horin bweserun diya tɔn beni ba yara. Ma ba kua win bwese ten kɛrin nuuru. Beya Lotani ka Sobali ka Sibeoni ka Ana 21ka Disoni ka Esɛɛ ka Disani. Bera ba kua Horiban sikadoba be ba wãa Edɔmun temɔ saa yellun di. 22Ye Lotani u seewa ma u Hori mara ka Hemamu. N deema Lotani wi, u sesu goo mɔ wi ba mɔ̀ Tinna. 23Ma Sobali u maa seewa u Alifani mara ka Manahati ka Ebali ka Sefo ka Onamu. 24Ma Sibeoni u maa bibu yiru mara, Aya ka Ana. Ana wiya u bwii wa yìn min di nim sum mu yarimɔ saa ye u win tundon kɛtɛkunu kparamɔ gbaburɔ. 25Wiya u Disoni ka win sesu Oholibama mara. 26Be ba maa sãa Disonigibu, bera Hɛmudani ka Ɛsibani ka Yitirani ka Kerani. 27Be ba maa sãa Esɛɛgibu, bera Bilani ka Safani ka Akani. 28Ma Disani u maa Usi ka Arani mara. 29- 30Beniwa ba kua Horiban bwese kɛrin wirugibu Edɔmun temɔ, Lotani ka Sobali ka Sibeoni ka Ana ka Disoni ka Esɛɛ ka Disani. 31Sinam be ba bandu di di Edɔmuɔ Isireliba bu sere maa bandu swĩi ben temɔ, be wee. 32Bela, Beorin bii, win wuun yĩsira Dinaba. 33Ye Bela u gu ma Yobabu, Serakin bii, Botisiragii u gɔna kɔsire kua. 34Ye Yobabu u gu ma Husamu Temanigii u gɔna kɔsire kua. 35Ye Husamu u gu ma Hadadi, Bedadin bii u gɔna kɔsire kua. Wiya u Madianiba go Mɔabun baru kpaanɔ. Win wuuwa Afiti. 36Ye Hadadi u gu ma Samula Masirekagii u gɔna kɔsire kua. 37Ye Samula u gu ma Sɔɔlu u gɔna kɔsire kua. Sɔɔlu wi, u sãawa Rehobɔtugii. Wuu ge, ga wãawa daa te ba mɔ̀ Efaratin goorɔ. 38Ye Sɔɔlu u gu ma Baali Hanani, Akaborin bii, u gɔna kɔsire kua. 39Ye Baali Hanani u gu ma Hadari Paugii u gɔna kɔsire kua. Win kurɔn yĩsira Mɛhetabɛli, Matiredin bii, Mɛsaabun debubu. 40Be ba maa sãa Esaun bweserun sikadoba ba ka wãa Edɔmuɔ, be wee, Tinna ka Alifa ka Yetɛti 41ka Oholibama ka Ela ka Pinɔni 42ka Kenasi ka Temani ka Mibisaa 43ka Madiɛli ka Iramu. Tem mi ben baawure u sina, win yĩsira ba ra ka mu soku. Be kpuro ba marurawa saa Esaun min di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\