Yosue 19

1Tem mɛn bɔnu yirusewa ya kua Simɛɔn bwese kɛragia. Yudaban tema mu ka begim sikerenɛ. 2Wuu si su wãa mi, siya Beri Seba ka Seba ka Mɔlada, 3ka Hasaa Suali, ka Bala ka Asɛmu, 4ka Ɛlitoladi, ka Betuli ka Hɔɔma, 5ka Sikilagi, ka Bɛti Maakabɔti ka Hasaa Susa, 6ka Bɛti Lebaɔti, ka Sarusɛni. Si kpuro su sãawa mi wusu wɔkura ita, gen baagere ka gen baru kpaanu, 7Aini, ka Rimɔɔ, ka Etɛɛ, ka Asani, si maa wusu nnɛ, gen baagere ka gen baru kpaanu, 8n ka da Balati Beriɔ ye ba maa sokumɔ Ramati, Nɛgɛbuɔ. Tem mɛ ba sia sia mi kpuro, mɛya mu saa Simɛɔn bwese kɛragim. 9Yudaban tem sukuma ba Simɛɔn bwese kɛra wɛ̃, domi Yudabagim mɛ, mu kpã. 10Sabulonin bwese kɛra ya Kananin tem bɔnu itase tɛtɛ di. Ben tem mɛ, mu dawa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia sere Saridiɔ. 11Saa maa min di mu da mu nɔɔ yɔ̃rawa sɔ̃ɔ duu yeru gia Marealaɔ ka Dabesɛtiɔ sere daru koka ye ya wãa Yokunɛamun sɔ̃ɔ yari yeru gia. 12Saridin bera gia maa tem mɛn nɔɔ bura yeru ta dawa sɔ̃ɔ yari yeru gia sere Kisilɔti Taboriɔ, n ka girari Dabaratiɔ ka Yafiaɔ. 13Min di ta da Gita Efɛɛɔ ka Ita Kasiniɔ n ka da Rimɔɔwɔ sere Nɛa gia. 14Ma ta da sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia sere Hanatoni gia n ka girari Yifuta Elin wɔwaɔ. 15Wuu si su wãa tem mɛ sɔɔ, su sãawa wusu wɔkura yiru, gen baagere ka gen baru kpaanu. Sin gasa, Katati ka Nahalali ka Simuroni ka Yideala ka Bɛtelehɛmu. 16Bera yeni kpurowa ya kua Sabulonin bwese kɛragia. 17Isakarin bwese kɛra ya maa Kananin tem mɛn bɔnu nnɛse tɛtɛ di. 18Wuu si su wãa ye sɔɔ, siya Yisirɛɛli ka Kesulɔtu ka Sunɛmu, 19ka Hafaraimu, ka Siɔni, ka Anasarati, 20ka Rabiti, ka Kisioni, ka Abɛsi, 21ka Remɛti, ka Eni Ganimu, ka Eni Hada, ka Bɛti Pasɛsi. 22Ma tem mɛn nɔɔ bura yeru ta maa da Taboriɔ ka Sakasimaɔ ka Bɛti Semɛsiɔ n ka girari daa te ba mɔ̀ Yuudɛniɔ. Wusu wɔkura nɔɔbu ka tia su sãa, gen baagere ka gen baru kpaanu. 23Bera ye kpurowa ya kua Isakarin bwese kɛragia ye ba wa bɔnu sɔɔ. 24Asɛɛn bwese kɛra ya maa Kananin tem mɛn bɔnu nɔɔbuse tɛtɛ di. 25Wuu si su wãa mi, siya Hɛlikati, ka Hali, ka Betɛni, ka Akusafu, 26ka Alamɛlɛki, ka Amɛadi, ka Mikali. Tem mɛn sɔ̃ɔ duu yeru gia, mɛn nɔɔ bura yeru ta wãawa saa Kaamɛlin guurun di n ka girari daa te ba mɔ̀ Sikori Libinatiɔ. 27Sɔ̃ɔ yari yeru gia maa, ta dawa saa Bɛti Dagonin di n ka Sabulonin bwese kɛran tem girari sere wɔwaɔ ye ba mɔ̀ Yifuta Eliɔ, ma ta da sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia Bɛti Emɛkiɔ ka Nɛyɛliɔ, ka Kabuluɔ, 28ka Abudoniɔ ka Rehɔbuɔ ka Hamɔɔwɔ ka Kanaɔ. Ma ta yɔ̃ra wuu bɔkɔ ge ba mɔ̀ Sidoniɔ. 29Min di ta maa da Rama gia ka sere Tiriɔ, wuu ge ba gbãraru koosi, sere n ka girari Hosaɔ ma ta yɔ̃ra nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛɔ, Akisibun beraɔ. 30Wuu siniwa su maa wãa tem mɛ sɔɔ. Siya Uma ka Afɛki ka Rehɔbu. Wuu si su wãa tem mɛ kpuro sɔɔ, su sãawa yɛnda yiru, gen baagere ka gen baru kpaanu. 31Bera ye kpurowa ya kua Asɛɛn bwese kɛragia ye ba wa bɔnu sɔɔ. 32Nɛfitalin bwese kɛra ya maa Kananin tem bɔnu nɔɔba tiase tɛtɛ di. 33Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, mɛn nɔɔ bura yeru ta wãawa Helɛfun di sere Sananimun dãa sɔ̃ɔwɔ n ka girari Adami Nɛkɛbuɔ ka Yabunɛɛliɔ ka Lakumuɔ, ma ta yɔ̃ra Yuudɛniɔ. 34Sɔ̃ɔ duu yeru gia maa, tem mɛ, mu nɔɔ yɔ̃rawa Asinɔtu Taboriɔ ka Hukɔkuɔ n da n Sabulonin bwese kɛran tem bɛwa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia n ka girari Asɛɛn bwese kɛran temɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. Sɔ̃ɔ yari yeru gia daa te ba mɔ̀ Yuudɛni ta kua mɛn nɔɔ bura yeru. 35Ben tem mɛ sɔɔ, wuu si su gbãraru mɔ wee, Sidimu ka Seri ka Hamati ka Rakati ka Kinɛrɛti, 36ka Adama ka Rama ka Hasori 37ka Kedɛsi ka Edɛɛ ka Eni Hasori, 38ka Yireoni ka Migidali Eli, ka Horɛmu, ka Bɛti Anati ka Bɛti Semɛsi. Wuu si kpuro su sãawa yɛndu tia sari, gen baagere ka gen baru kpaanu. 39Bera ye kpurowa ya kua Nɛfitalin bwese kɛragia ye ba wa bɔnu sɔɔ. 40Danun bwese kɛra ya maa Kananin tem mɛn bɔnu nɔɔba yiruse tɛtɛ di. 41Wuu si su maa wãa ben tem mɛ sɔɔ, siya Sorea ka Ɛsitaoli ka Yiri Semɛsi, 42ka Salabini, ka Ayaloni ka Yitila, 43ka Eloni ka Tinnata, ka Ekoroni, 44ka Ɛliteke, ka Gibetoni ka Balati, 45ka Yehudi, ka Bɛnɛ Beraki, ka Gati Rimɔɔ, 46ka Yaakonin daaru ka Rakoni, ka Yafon bera. 47Sanam mɛ Danuba ba wa yibɛrɛba ba kpam ben tem mwɛɛrimɔ, yera be, ba maa da ba Lesɛmu wɔri ba yen tɔmbu kpuro go. Ma ba yande sina mi, ya kua ben wuu. Yera ba ye ben sikadon yĩsiru kã te ba mɔ̀ Danu. 48Wuu si su wãa mi kpuro su kuawa begisu ka sin baru kpaanu. 49Sanam mɛ Isireliba ba tem mɛ bɔnu kua ba kpa, yen biruwa ba Yosue Nunin bii wigim wɛ̃. 50Wiya ba wuu ge ba mɔ̀ Tinnati Seraki wɛ̃ ye u bikia nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. Wuu gera ga wãa Efaraimun guunun bera gia. Ma u gu bana sɔnwa u sina mi. 51Yãku kowo Eleasaa ka Yosue Nunin bii ka sere maa Isireliban bwese kɛrin wirugiba ba Kananin tem mɛ kpuro bɔnu kua ka tɛtɛ Siloɔ Yinni Gusunɔn sãa yerun kɔnnɔwɔ. Ma ba bwese kɛra baayere wɛ̃ bɔnu ye ya tɛtɛ di. Mɛsuma ba ka tem mɛ bɔnu kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\