Sãarun Wooda 13

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2goo ù n mɔsiru mɔ wasi sɔɔ, ǹ kun mɛ debu, ǹ kun mɛ bau kpiku ge ga ka bara disigiru weenɛ, ba koo ka yɛ̃ro dawa yãku kowo Aronin mi ǹ kun mɛ win bibun turon mi. 3Yãku kowo wiya u koo bara te mɛɛri. Ù n deema bau ge, ga san kpikisu mɔ, ma ga wɔru mɔ, saa ye sɔɔra u koo gere ma yɛ̃ro u bara disigiru barɔ. 4Ù n maa bau kpiku gagu mɔ ma ga ǹ wɔru mɔ, ma gen sansu kun buriri, yãku kowo u koo ka yɛ̃ro dawa diru garu sɔɔ u kɛnusi sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 5Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, yãku kowo ù n wa bau ge, ga ǹ yabi, u koo maa nùn kɛnusiwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 6Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, yãku kowo u koo maa nùn yarawa u mɛɛri. Ù n deema ga ǹ yabi baama, u koo yɛ̃ro sɔ̃wa ma u dɛɛre, ya sãawa debu, kpa u win yãnu tea u dɛɛra. 7Amɛn biru, debu ye, yà n yabi gɔna ye sɔɔ, yɛ̃ro u koo maa wurawa yãku kowo u nùn mɛɛri. 8Yãku kowo wi, ù n nùn mɛɛra ma u deema ya yabi win gɔna sɔɔ, u koo yɛ̃ro sɔ̃wa ma u ǹ dɛɛre, u bara disigiru mɔwa. 9Goo ù n bara disigiru barɔ, ba koo ka nùn dawa yãku kowon mi. 10Yãku kowo wiya u koo nùn mɛɛri. Ù n bau kpiku wa mi, ma bau gen sansu buriri, ma gɔna ye, ya boo kua, 11ya sãawa bara disigii te ta torumɔ yɛ̃ron gɔna sɔɔ. Yãku kowo u koo yɛ̃ro garisiwa disigii. U ǹ maa nùn kɛnusimɔ. 12Adama yãku kowo ù n mɔsi mɔsiminu wa nu yabi yɛ̃ron gɔna kpuro sɔɔ, saa win wirun di sere ka naasɔ, 13u koo yɛ̃ro garisiwa u dɛɛre, domi win wasi kpuro yi burura. 14Adama dɔma te ba boo swãɔ wa win wasi sɔɔ, ba koo nùn garisiwa disigii. 15Yãku kowon tiiwa u koo nùn mɛɛri. Ù n deema boo swãɔ u wãa mi, u koo nùn garisiwa disigii, domi ya sãawa bara disigiru. 16Adama win wasi yi, yì n kɔsa, ma yi burura kpuro, u koo maa dawa u yãku kowo wa. 17Yen biru, yãku kowo u koo ye mɛɛriwa. Ù n wa ya burura, saa ye sɔɔ, u koo yɛ̃ro garisiwa u dɛɛre. 18Goo ù n win bwisi kpaka sɔɔ 19mɔsiru garu wa, ma u deema ta buriri, ǹ kun mɛ ta sɔ̃ri, yɛ̃ro u koo dawa u tii sɔ̃ɔsi yãku kowon mi. 20Yãku kowo wi, u koo nùn mɛɛriwa. Ù n deema mɔsi te, ta wɔru mɔ, ma win wasin sansu su burura, saa ye sɔɔra yãku kowo u koo nùn garisi disigii. Bara disigira ta yarimɔ saa bwisi kpaka yen min di. 21Adama yãku kowo ù n wa ma san kpikisu sari mɔsi ten wɔllɔ, yen biru mɔsi te, ta ǹ wɔru mɔ, ma ta buriri fiiko, u koo durɔ wi kɛnusiwa dirɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 22Mɔsi te, tà n gɔna yabi, yãku kowo u koo nùn garisiwa disigii domi bara disigira ta nùn deema. 23Adama mɔsi te, ta kun yabi, ta sãawa bwisi kpaka. Saa ye sɔɔ, yãku kowo u koo gere ma yɛ̃ro kun disi mɔ. 24Goo ù n dɔ̃ɔ mwaara ma yen boo kpaka sɔɔ bau kpiku ga yara, ǹ kun mɛ bau sɔ̃ɔ, yãku kowo u koo yɛ̃ro mɛɛriwa. 25Gen sansu sù n kua kpikisu ma wɔru ga sɔ̃ɔsire gɔna ye sɔɔ, saa ye sɔɔ bara disigira ta sɔ̃ɔsira mi. Yãku kowo u koo nùn garisiwa disigii. 26Adama yãku kowo ù n wa ma san kpikisu sari bau ge sɔɔ, ga ǹ maa wɔru mɔ, ma ga buriri fiiko, u koo yɛ̃ro kɛnusiwa dirɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 27Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo nùn mɛɛri. Ù n wa bau ge, ga yabi win gɔna sɔɔ, u koo nùn garisiwa disigii. Ta sãawa bara disigiru. 28Adama bau ge, ga kun yabi, ma ga burura fem fem, dɔ̃ɔ mwaara kpaka yera. Saa ye sɔɔ, yãku kowo u koo nùn garisiwa u dɛɛre. 29Tɔn durɔ ǹ kun mɛ tɔn kurɔ ù n bau gagu mɔ win wirɔ, ǹ kun mɛ win tonkurorɔ, 30yãku kowo u koo gu mɛɛriwa. Gà n wɔru mɔ ma gen sansu su ǹ sinum mɔ, ma su swɛ̃rama nge dɔm buuru, yãku kowo u koo yɛ̃ro garisiwa disigii. Ya sãawa wii kpaka ye ya wãa wirɔ, ǹ kun mɛ tonkurorɔ. 31Yãku kowo wi, ù n wa ya wɔru mɔ, ma san wɔ̃kusu sari, u koo yɛ̃ro kɛnusiwa dirɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 32Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo maa yɛ̃ro mɛɛriwa. Ù n deema wii kpaka ye, ya ǹ yabi ma ya sansu mɔ si su ka dɔm buuru weenɛ, ma su ǹ wɔru mɔ, 33yɛ̃ro u koo win sansu kɔniwa. Adama u ǹ kpaka ye kɔnimɔ. Yen biruwa yãku kowo u koo maa nùn kɛnusi dirɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 34Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo ye mɛɛriwa. Wii kpaka ye, yà kun yabi, ma ya ǹ tĩre ya gɔna kere, yãku kowo u koo nùn garisiwa u dɛɛre. U koo win yãnu tea. Saa ye sɔɔ, u dɛɛrawa mi. 35Adama wii kpaka ye, yà n dãkuru yabi, yãku kowo u koo maa nùn mɛɛriwa. 36Ù n wa ya yabi gɔna ye sɔɔ, yãku kowo u ǹ maa kasumɔ yɛ̃ro ù n san dɔm buuru mɔ. U koo nùn garisiwa disigii. 37Wii kpaka ye, yà kun yabi, ma yen sansu tĩra, yɛ̃ro u bɛkurawa mi. U ǹ maa disi mɔ. Yãku kowowa u koo gere ma u dɛɛre. 38Tɔn durɔ goo ǹ kun mɛ tɔn kurɔ goo ù n win gɔna sɔɔ bau kpikisu wa, 39yãku kowowa u koo nùn mɛɛri. Ù n bausu gasu wa si su ǹ buriri sãa sãa, bau si, su ǹ sɛ̃. U koo yɛ̃ro garisiwa u dɛɛre. 40Goo ù kun seri mɔ wirɔ, wii kpararugiiwa ba koo yɛ̃ro garisi. U dɛɛrewa mi. 41Ǹ n wuswaa gian na u ǹ seri mɔ, yɛ̃ro u sãawa wii kpararugii. Ka mɛ, yɛ̃ro u dɛɛrewa. 42Adama wii kpara te sɔɔ, bau gagu gà n sɔ̃ɔsira ga sɔ̃ri, bara disigira ta torumɔ mi. 43Yãku kowowa u koo gu mɛɛri. Ù n deema wii kpara te, ta bau kpikisu mɔ su ka bara disigiru weenɛ, wi u su mɔ mi, u bara disigiru barɔwa mi. U ǹ dɛɛre. 44Yãku kowo u koo nùn garisiwa disigii win wii bau gen sɔ̃. 45Wi u bara disigiru mɔ kpuro, u koo yãnu dokewa ni nu gɛ̃ɛre, u ku furɔ doke, kpa u win wuswaa wukiri kpa u n nɔɔgiru sue u n mɔ̀, disigii, disigii. 46U ko n sãawa disigii sere win bara disigii te, tu ka kpe. Yen sɔ̃na u ko n wãa yeru mɔ bee tia u n ka tɔmbu dɛsire. 47- 49Bà n disi gɔmi gɛɛ wa yi sɔ̃ri ǹ kun mɛ yi sãa nge wuru biresu yãnu ganu sɔɔ, ni ba kua ka yãa sansu ǹ kun mɛ kĩa si ba kua ka wɛ̃ɛ damgii ǹ kun mɛ yaa gɔna, bau ge, yãku kowo u koo gu mɛɛriwa. 50Yãku kowo wi, ù n yãa ni mɛɛra u koo nu yiwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 51Yen sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo wure u maa yãa ni mɛɛriwa. Ù n deema disi gɔmi yi, yi yabi baama, ma ba ǹ kpɛ̃ bu yi wĩa, saa ye sɔɔ, u koo nu garisiwa yãa disiginu. 52Saa ye sɔɔra yãku kowo u koo yãa ni dɔ̃ɔ mɛni. Baa bà n nu kua ka wɛ̃su ǹ kun mɛ ka wɛ̃ɛ damgii ǹ kun mɛ ka yãa sansun wɛ̃ɛ ǹ kun mɛ ka mam gɔna, ka mɛ, ba koo ye kpuro dɔ̃ɔ mɛniwa. Domi ba ǹ kpɛ̃ bu disi gɔmi yi wĩa. Dɔ̃ɔwa u koo ye go. 53Adama yãku kowo ù n wa gɔmi yi, yi ǹ yabi yãa ni sɔɔ, 54u koo de bu nu teawa kpa bu maa nu diru kɛnusi sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 55Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo wure u maa nu mɛɛriwa. Ù n deema disi gɔmi yi ǹ kɔsa, yi ǹ maa yabi, ba koo yãa ni garisiwa disiginu kpa bu nu dɔ̃ɔ doke. Domi disi gɔmi yi, yi nu di biruɔ ǹ kun mɛ wuswaaɔ. 56Adama yãku kowo ù n deema disi gɔmi yi, yi burura, u koo ye wɔkawa yãa nin min di. 57Yen biru yì n maa wurama yãa ni sɔɔ, yi ko n sãawa disi gɔmi. Ba koo yãa ni dɔ̃ɔ mɛniwa. 58Bà n yãnu ganu tea ni nu disi gɔmi kpia, ma disi gɔmi yi, yi wĩara, ba koo wure bu maa nu teawa bu sere nu garisi nu dɛɛre. 59Yeniwa ya sãa disi gɔmin wooda yi yi ra kpi yãnu sɔɔ ye ba kua ka wɛ̃su ǹ kun mɛ ka wɛ̃ɛ damgii ǹ kun mɛ ka gɔna. Wooda yera ya koo sɔ̃ɔsi yãa ni nu dɛɛre ka ni nu kun dɛɛre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\