Sãarun Wooda 14

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2wee nge mɛ ba koo ka tɔnu dɛɛrasia wi u raa bara disigiru mɔ. Ba koo ka nùn dawa yãku kowon mi, 3kpa yãku kowo u ka nùn yari sansanin di u nùn mɛɛri. Ù n deema u bɛkura, 4yãku kowo u koo nùn sɔ̃wa ye ba koo ka nùn dɛɛrasia. U koo gunɔminu yiru sua ni ba ra ka yãkuru ko ka sere dãa ye ba mɔ̀ sɛduru ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka dãa kiku gagun kãasa ge ba mɔ̀ isɔpu. 5Yãku kowo u koo de bu gunɔ gen teu sakawa wekeru sɔɔ te ba kua ka sɔndu te ta nim gem mɔ. 6Yen biru u koo gunɔ ge ga wasi mi, ka sɛdurun dãa ye, ka wɛ̃ɛ wunɔmgii yi, ka isɔpun kãasa ye dokewa yɛm mɛ sɔɔ, mɛ ba wisi nim sɔɔ mi. 7U koo ye yɛ̃kawa nɔn nɔɔba yiru wi ba koo dɛɛrasian wɔllɔ. Yen biru u koo nùn garisiwa u dɛɛre kpa u gunɔ ge yɔ̃su gu doona. 8Wi u koo tii dɛɛrasia, u koo win yãnu teawa kpa u win sansu kɔni, kpa u wobure nim sɔɔ. Saa ye sɔɔra ba koo nùn garisi u dɛɛre. Yen biru, u koo kpĩ u wurama sansaniɔ. Adama u koo kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru tɔɔwɔ u kun due win kuu bekurugirɔ. 9Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, u koo win sansu kɔniwa ka win seri ka win toburu ka win nɔni burosu. Ye ya sãa sansu kpuro gesi, u koo kɔniwa. U koo maa win yãnu teawa kpa u wobure u dɛɛra. 10Sɔ̃ɔ nɔɔba itase, u koo yãanu yiru sua ni nu ǹ alebu mɔ ka yãa nii teeru wɔ̃ɔ tiagiru ka som kilo nɔɔba nnɛ mɛ ba burina ka gum ka sere maa gum litirin bɔnu. 11Yãku kowo wi u koo tɔnu wi dɛɛrasia u koo nùn tusia Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kuu ten kɔnnɔwɔ ka maa win yãku dĩanu. 12Yãku kowo u koo yãa nin teeru suawa kpa u ka tu yãkuru ko te ba ra ka toraru sɔmɛ ka sere gum litirin bɔnu ye, kpa u ye kpuro sɔ̃ɔsi beri berika Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 13Kpa u tu saka yam dɛɛram mi, mi ba ra torarun yãkuru ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yaa sake. Domi torarun yãku yaa ka ye ba ra ka toranu sɔmɛgia ya sãawa dĩa dɛɛranu ni nu koo ko yãku kowoginu. 14Yãku kowo u koo torarun yãku yaa yen yɛm sua u tɛɛni wi u dɛɛrasiamɔn soo nɔm geuguuɔ ka win nɔm geun niki bia bakaɔ ka sere win nɔɔ nɔm geuguun niki bia bakaɔ. 15Yãku kowo u koo maa gum litirin bɔnu ye wisiwa win nɔm dwarun nɔm wɔɔrɔ. 16Kpa u ka win nɔm geun niki bia gum mɛ dɛka u mu yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 17Yen biru, kpa u gum mɛ mu tie tɛɛni wi u dɛɛrasiamɔn soo nɔm geuguuɔ ka maa win nɔm geun niki bia bakaɔ ka win nɔɔ nɔm geuguun niki bia bakaɔ. U koo mu tɛɛniwa mi u raa yɛm mɛ doke. 18Kpa u maa mɛ mu tie win nɔma sɔɔ doke yɛ̃ron wiru wɔllɔ kpa u nùn dɛɛrasiabun wororu koosi Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 19Kpa u nùn torarun yãkuru kua. Nge mɛya u koo ka nùn dɛɛrasia. Yen biruwa u koo yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yaa go. 20Kpa u ye dɔ̃ɔ doke yãku yerɔ ka kɛ̃nu. Nge mɛya u koo ka yɛ̃ro torarun yãkuru kua kpa u dɛɛra. 21Wi u bara disigiru mɔ ma u ǹ dam mɔ u ka yãku yaa saberu wa, yãa teera u koo kasu u ka yãkuru ko te ta sãa torarun sɔmbugiru. Yãku kowo u koo ka tu suuru kanabun wororu ko Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Yen biru durɔ wi, u koo som kilo ita wɛ̃ mɛ ba bura ka gum ka sere maa gum litirin bɔnu. 22U koo maa ka kparukonu yiru na ǹ kun mɛ totobɛrɛnu yiru nge mɛ win waara nɛ. Ba koo gen teu go win torarun suurun sɔ̃. Kpa bu maa ka teu ge ga tie yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 23Win dɛɛrasiabun sɔ̃ɔ itasera u koo ka ye kpuro yãku kowo naawa sãa yerun kɔnnɔwɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 24Yãku kowo wi, u koo yãa te mwa ka gum litirin bɔnu ye, kpa u ye kpuro sɔ̃ɔsi beri berika Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 25Yen biru u koo yãa te saka kpa u ten yɛm sua u tɛɛni wi u raa bara disigiru mɔn soo nɔm geuguuɔ ka win nɔm geun niki bia bakaɔ ka sere maa win nɔɔ nɔm geuguun niki bia bakaɔ. 26Yen biru yãku kowo wi, u koo gum mɛ wie win nɔm dwarun nɔm wɔɔrɔ. 27Kpa u ka win nɔm geun niki bia gum mɛ dɛka u yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 28U koo maa gum mɛ tɛɛni wi u raa bara disigiru mɔn soo nɔm geuguuɔ ka nɔm geun niki bia bakaɔ ka sere win nɔɔ nɔm geuguun niki bia bakaɔ. U koo mu dokewa mi u raa gesi yɛm tɛɛni. 29Yen biru gum mɛ mu tie win nɔmaɔ, u koo mu wisiwa wi u raa bara disigiru mɔn wirɔ u sere nùn dɛɛrasiabun wororu kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 30Yen biru, u koo gunɔ gen teu go, gèn bweseru u wa. 31Ba koo ka gen teu torarun suurun yãkuru ko. Teu maa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ka som mɛ, ka gum mɛ. Kpa yãku kowo wi, u wi u raa bara disigiru mɔ dɛɛrasiabun wororu kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 32Wooda yeniwa wi u bara disigiru mɔ ma u ǹ dam mɔ u koo swĩi u ka dɛɛrasiabun yãkuru ko. 33Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 34sanam mɛ i ko i du Kananin temɔ mɛ kon bɛɛ wɛ̃, nà n dera disi gɔmi yi kpia diru garu sɔɔ tè sɔɔ i wãa, 35wi u dii te mɔ, u koo dawa u yãku kowo sɔ̃ u nɛɛ, wee u gãanu waamɔ win dirɔ nge disi gɔmi. 36Yãku kowo wi, u sere du u ka dii te mɛɛri, u koo dewa bu ten yãnu kpuro yara kpa yãa nin tii nu ku raa disi duura. Yen biru u koo du kpa u disi gɔmi yi mɛɛri. 37Ù n deema gɔmi yi sãa nge wuru bekusu, ǹ kun mɛ yi sɔ̃ri, kpa yi n sãa nge wɔru gana ye sɔɔ, 38u koo yariwa kpa u dii te kɛnɛ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 39Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, yãku kowo u koo wura diru mi. Ù n deema disi gɔmi yi yabi dii ten gani sɔɔ, 40u koo de bu dii ten kpenu wɔɔriwa nìn mi disi gɔmi yi, yi kpia bu ka nu yari wuun di bu kɔ̃ mi n kun dɛɛre. 41U koo dewa bu dii ten sɔɔwɔ kpuro kɛra kpa bu yanim mɛ ba kɛra mi yari wuun biruɔ mi n kun dɛɛre. 42Yen biru kpa bu kpee kpaanu kɔsire ko. Kpa bu wure bu dii te tãwa. 43Amɛn biru, disi gɔmi yi, yì n maa wurama dii te sɔɔ, 44yãku kowo u koo maa sewa u da u tu mɛɛri. Ù n deema disi gɔmi yi, yi maa kpia dii ten gani sɔɔ, saa ye sɔɔ, n ǹ maa koorɔ bu yi wĩa min di. Dii te, ta disi duurawa mi. 45Ba koo tu surawa kpa bu ten kpenu ka dãa ka tem gura bu ka da wuun biruɔ mi n kun dɛɛre. 46Wi u dua diru mi sanam mɛ ba tu kɛnusi, u disi duurawa mi sere ka yokaɔ. 47Wi u kpuna mi, ǹ kun mɛ u gãanu di mi, u koo win yãnu teawa. 48Sanam mɛ ba dii te sɔnwa ba kpa, yãku kowo ù n wura u ka tu mɛɛri, ma u deema disi gɔmi yi sari, u koo dii te garisiwa ta dɛɛre. Domi disi gɔmi yi, yi doona. 49Bu ka dii ten dɛɛrasiabun woronu ko, ba koo gunɔsu yiru kasuwa ka dãa ye ba mɔ̀ sɛduru ka kiku ge ba mɔ̀ isɔpu ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. 50U koo gunɔ gen teu sakawa wekeru sɔɔ te ba kua ka sɔndu ta nim gem mɔ. 51Yen biru, u koo ge ga wasi sua ka sɛduru ye, ka isɔpu ye, ka wɛ̃ɛ wunɔmgii yi, kpa u ye kpuro doke gunɔ ge ba sakan yɛm mɛ sɔɔ, mɛ ba wisi nim sɔɔ mi, kpa u mu yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru dii te sɔɔ. 52U koo ka gunɔ gen yɛm mɛ ba wisi nim sɔɔ mi, disi wɔka ka gunɔ ge ga wasi ka sɛduru ye, ka isɔpu ka wɛ̃ɛ wunɔmgii yi. 53Kpa u gunɔ ge ga wasi yɔ̃su gu doona yakasɔ. Saa ye sɔɔra u koo dii te dɛɛrasiabun wororu koosi kpa tu dɛɛra. 54Wooda yenibara ba ko n da swĩi bara disigiru ka wii kpakin sɔ̃ 55- 56ka mɔsiru ka debu ka disi gɔmi yi yi ra kpi yãnu sɔɔ ka dia sɔɔ. 57Wooda yera ya koo sɔ̃ɔsi gãa ni nu dɛɛre ka ni nu kun dɛɛre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\