Gbaburu 26

1Wahala yen biru, Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka yãku kowo Eleasaa, Aronin bii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2i Isireliban bii tɔn durɔbu gario be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔ ka be ba kere mɛ, be ba koo gesi kpĩ bu tabu da. I ko i bu gariwa bwese kɛra ka bwese kɛra. 3Ma Mɔwisi ka Eleasaa ba ye Isireliba sɔ̃ɔwa Mɔabun wɔwaɔ, Yuudɛnin bɔkuɔ, Yerikon deedeeru. 4Ba nɛɛ, bu gario ben be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔ ka be ba kere mɛ, be ba koo kpĩ bu tabu ko nge mɛ Gusunɔ u raa bu yen wooda wɛ̃ sanam mɛ ba yarima Egibitin di. 5Bèn min di Rubɛni, Yakɔbun bii gbiikoon bwese kɛri torua, bera Enɔku, wìn min di Ɛnɔkuban bwese kɛra yara, ka Paalu, wìn min di Paaluban bwese kɛra yara, 6ka Hɛsironi, wìn min di Hɛsironiban bwese kɛra yara, ka Kaami wìn min di Kaamiban bwese kɛra yara. 7Be ba sãa Rubɛnin bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka ita ka tɔmbu nata ka wunɔbu ka tɔmbu tɛna (43.730). 8Eliabu, Paalun bii, 9wiya u Nɛmuɛli mara, ka Datani, ka Abiramu. Datani wi, ka Abiramu ba sãawa win gerunasibu. Beya ba Mɔwisi ka Aroni seesi, ma ba ka Koren bibun bweseru yɔ̃ra sanam mɛ ba Yinni Gusunɔ seesi. 10Ma tem mu nɔɔ baara mu bu mwɛ ka Koren tii sannu. Ma dɔ̃ɔ u gabu di. Ben geera sãa tɔmbu goobu, ka weeraakuru (250). Ma ya kua kirɔ be ba tien sɔ̃. 11Adama Koren bibu ba ǹ dɔma te gu. 12Bèn min di Simɛɔn bwese kɛri torua bera, Nɛmuɛli, wìn min di Nɛmuɛliban bwese kɛra yara, ka Yamini, wìn min di Yaminiban bwesera yara, ka Yakini, wìn min di Yakiniban bwesera yara, 13ka Seraki, wìn min di Serakiban bwesera yara, ka Sɔɔlu, wìn min di Sɔɔluban bwesera yara. 14Be ba sãa Simɛɔn bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda yiru ka tɔmbu goobu (22.200). 15Bèn min di Gadin bwese kɛri torua, bera Sefoni, wìn min di Sefoniban bwese kɛra yara, ka Hagi, wìn min di Hagiban bwese kɛra yara, ka Suni, wìn min di Suniban bwesera yara, 16ka Osini, wìn min di Osiniban bwesera yara, ka Eri, wìn min di Eriban bwesera yara. 17Ka Arodi, wìn min di Arodiban bwesera yara, ka Areli, wìn min di Areliban bwesera yara. 18Be ba sãa Gadin bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɛɛra wunɔbu (40.500). 19- 21Bèn min di Yudan bwese kɛri torua, bera Sela, wìn min di Selaban bwese kɛra yara, ka Perɛsi, wìn min di Perɛsiban bwesera yara, ka Seraki, wìn min di Serakiban bwesera yara. Bèn min di Perɛsin bwese kɛri torua, bera Hɛsironi wìn min di Hɛsironiban bwese kɛra yara, ka Hamulu wìn min di Hamuluban bwesera yara. Yudan bibu yiru Eri ka Onani ba gu Kananin temɔ. 22Be ba sãa Yudan bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka wɔkura nɔɔbu ka tia ka nɛɛra wunɔbu (76.500). 23Bèn min di Isakarin bwese kɛri torua, bera Tola, wìn min di Tolaban bwesera yara, ka Pufa, wìn min di Pufaban bwesera yara, 24ka Yasubu, wìn min di Yasububan bwesera yara, ka Simuroni, wìn min di Simuroniban bwesera yara. 25Be ba sãa Isakarin bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa nɔrɔbun suba wata ka nnɛ ka gooba wunɔbu (64.300). 26Bèn min di Sabulonin bwese kɛri torua, bera Serɛdi, wìn min di Serɛdiban bwese kɛra yara, ka Heloni, wìn min di Heloniban bwesera yara, ka Yalɛɛli wìn min di Yalɛɛliban bwesera yara. 27Be ba sãa Sabulonin bwese kɛri torua, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka nɛɛra wunɔbu (60.500). 28Yosɛfun bweseru sɔɔra Manase ka Efaraimu ba wãa. 29Manasen biiwa Makiri, wìn min di Makiriban bwese kɛra yara. Makiriwa u Galadi mara, wìn min di Galadiban bwese kɛra yara. 30Bèn min di Galadin bwese kɛri torua, bera Yesɛɛ, wìn min di Yesɛɛban bwese kɛra yara, ka Helɛki wìn min di Helɛkiban bwese kɛra yara. 31Ka Asiriɛli wìn min di Asiriɛliban bwesera yara, ka Sikɛmu wìn min di Sikɛmuban bwesera yara, 32ka Semida wìn min di Semidaban bwesera yara, ka Hefɛɛ, wìn min di Hefɛɛban bwesera yara. 33Selofadi Hefɛɛn bii, u ǹ bii tɔn durɔbu mara ma n kun mɔ tɔn kurɔbu tɔna. Beya, Mala ka Nɔa, ka Hogula, ka Milika, ka Tirisa. 34Be ba sãa Manasen bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka yiru ka tɔmbu nata ka wunɔbu (52.700). 35Bèn min di Efaraimun bwese kɛri torua, bera Sutelaki, wìn min di Sutelakiban bwese kɛra yara, ka Bekɛɛ wìn min di Bekɛɛban bwesera yara, ka Takani wìn min di Takaniban bwesera yara. 36Sutelakin biiwa Erani wìn min di Eraniban bwese kɛra yara. 37Be ba sãa Efaraimun bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ka yiru ka tɔmbu nɛɛra wunɔbu (32.500). Be kpuro ba sãawa Yosɛfun bibu. 38Bèn min di Bɛnyamɛɛn bwese kɛri torua, bera Bela, wìn min di Belaban bwesera yara, ka Asibɛli wìn min di Asibɛliban bwesera yara, ka Akiramu wìn min di Akiramuban bwesera yara, 39ka Sufamu wìn min di Sufamuban bwesera yara, ka Hufamu wìn min di Hufamuban bwesera yara. 40Belan biba Aadi ka Namani. Aadin min diya Aadiban bwese kɛra yara. Namanin min diya maa Namaniban bwese kɛra yara. 41Be ba sãa Bɛnyamɛɛn bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔbu ka tɔmbu nata (45.600). 42Bèn min di Danun bwese kɛra torua, bera Sukamu, wìn min di Sukamuban bwese kɛra yara. 43Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka nnɛ ka tɔmbu nɛɛru (64.400). 44Bèn min di maa Asɛɛn bwese kɛri torua, bera Yimina, wìn min di Yiminaban bwesera yara, ka Yisifi wìn min di Yisifiban bwesera yara, ka Beria wìn min di Beriaban bwesera yara. 45Berian bweseru sɔɔra Hebɛɛ u wãa, wìn min di Hebɛɛban bwesera yara, ka Maakiɛli wìn min di Maakiɛliban bwesera yara. 46Asɛɛ u bii tɔn kurɔ mɔ wi ba sokumɔ Seraki. 47Be ba sãa Asɛɛn bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka ita ka tɔmbu nɛɛru (53.400). 48Be ba Nɛfitalin bwese kɛri torua, bera Yasiɛli, wìn min di Yasiɛliban bwesera yara, ka Guni wìn min di Guniban bwesera yara. 49Ka Yesɛɛ wìn min di Yesɛɛban bwesera yara, ka Silɛmu wìn min di Silɛmuban bwesera yara. 50Be ba sãa Nɛfitalin bwese kɛri, bera mi. Ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔbu ka tɔmbu nɛɛru (45.400). 51Isireli be ba gara mi, be kpuron geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nata ka tia ka tɔmbu nata ka wunɔbu ka tɛna (601.730). 52Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ. 53A bwese kɛri yi tem mɛ bɔnu kuo nge mɛ yin geera nɛ. 54Bwese kɛra yèn tɔmba dabiru bo, a ye tem wɛ̃ɛyɔ mu n kpã. Bwese kɛra yèn tɔmba kun maa dabi kpa a ye tem wɛ̃ fiiko. A yen baayere tem wɛ̃ɛyɔ nge mɛ yen tɔmba geeru nɛ. 55Adama kaa bu tem mɛ bɔnu kuawa ka tɛtɛ a bu wɛ̃ bwese kɛra ka bwese kɛra. 56Ba koo tem mɛ bɔnu kowa ka tɛtɛ bu ka bwese kɛra baayere wɛ̃ nge mɛ yen tɔmba geeru nɛ. 57Lefin bweseru sɔɔ, be ba gara, bera Gɛɛsɔni wìn min di Gɛɛsɔniban bwese kɛra yara, ka Kehati wìn min di Kehatiban bwesera yara, ka Mɛrari wìn min di Mɛrariban bwesera yara. 58Be ba sãa Lefin bwese kɛri, bera Libinan yɛnugibu, ka Heboronin yɛnugibu ka Makirin yɛnugibu, ka Musin yɛnugibu, ka Koren yɛnugibu, Kehatiwa u Amuramu mara. 59Amuramun kurɔn yĩsira Yokebɛdi. U sãawa Lefin bii wi u mara Egibitiɔ. Bii be u Amuramu marua, bera Aroni, ka Mɔwisi, ka Mariamu ben sesu. 60Bii be Aroni u mara, bera Nadabu, ka Abihu, ka Eleasaa, ka Itamaa. 61Adama Nadabu ka Abihu ba guwa sanam mɛ ba ka dɔ̃ɔ tuko dua Yinni Gusunɔn sãa yerɔ bu ka yãkuru ko. 62Tɔn durɔ be ba suru tia tia mɔ ba gara ka be ba mɛ kere, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda ita (23.000). Ba ǹ bu gara sanam mɛ ba Isireliba garimɔ domi ba ǹ ka bu tem bɔnu mɔ̀. 63Isireli be Mɔwisi ka yãku kowo Eleasaa ba gara Mɔabun wɔwaɔ, Yuudɛnin bɔkuɔ, Yerikon deedeeru, bera mi. 64Isireli be kpuro sɔɔ, goo sari mi, wi Mɔwisi ka yãku kowo Aroni ba raa gara Sinain gbaburɔ, 65ma n kun mɔ Kalɛbu, Yɛfunɛn bii ka Yosue, Nunin bii. Domi nge mɛya Yinni Gusunɔ u raa bu sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\