Mateus 1

1Laulau ga eine iposa ngan Iesus Kristus aea titnga ngan itubtub. Iesus ei iaoa kelede pan Devit, ga Devit ei iaoa kelede pan Abraam. 2Abraam ei Aisak itama. Aisak ei Iakop itama. Iakop ei Iuda itama toman ngan itar kapeipei ga aea kakakau. 3Iuda ei Peres ga Sera tamad. (Gisirua tnad ieda Tamar.) Peres ei Esron itama. Esron ei Ram itama. 4Ram ei Aminadap itama. Aminadap ei Nason itama. Nason ei Salmon itama. 5Salmon ei Boas itama. (Boas itna ieda Raap.) Boas ei Obet itama. (Obet itna ieda Rut.) Obet ei Iesi itama. 6Iesi ei maron kapei Devit itama. Devit ei Solomon itama. (Be Solomon itna, mugaeai iadaoa Uria.) 7Solomon ei Reoboam itama. Reoboam ei Abia itama. Abia ei Asa itama. 8Asa ei Jeosapat itama. Jeosapat ei Jeoram itama. Jeoram ei Usia itama. 9Usia ei Iotam itama. Iotam ei Aas itama. Aas ei Esekia itama. 10Esekia ei Manase itama. Manase ei Emon itama. Emon ei Iosaia itama. 11Iosaia ei Jeoiakin ga itar kakakau tamad. Ngan taun toaiua, gid Babilon tinam tisere gid Israel ta titnan ad tano ga tila timado Babilon. 12Muriai ngan gid Babilon tisere gid Israel, Jeoiakin ei Sealtiel itama. Sealtiel ei Serubabel itama. 13Serubabel ei Abiut itama. Abiut ei Eliakim itama. Eliakim ei Asor itama. 14Asor ei Sadok itama. Sadok ei Akim itama. Akim ei Eliut itama. 15Eliut ei Eleasar itama. Eleasar ei Matan itama. Matan ei Iakop itama. 16Iakop ei Iosep itama. Iosep ei Maria iadaoa. Maria toaine ipopo Iesus toa taoato ei Kristus. 17Tota gid iaoa kelede pan Abraam ga ila irangrang ngan Devit, eine tiuot sangaul ga igegea pange. Be gid iaoa kelede pan Devit ga ila irangrang ngan gid Babilon tisere Israel, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade. Be gid iaoa kelede muriai ngan gid Babilon tisere Israel ga ila irangrang ngan Kristus, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade. 18Iesus Kristus aea poponga iuot ga bedane: Itna Maria, tisio ei ngan oainga Iosep. Gisirua tilup maitne, be tigera Maria iapa. Eine ngansa ngan Itautau Tutui iura, Maria iapa. 19Be iadaoa Iosep ei eaba tutui, ta itin ngan ipamaeamaea Maria panua busa matadeai mao. Tota iuangga itnan ei mumulnga. 20Iosep imata nanan kadonga toa ne maitne, be mole mao, anggelo ton Maron iuot pan ngan ianun ta ikeo bedane, “Iosep, eao iaoa kelede pan Devit, irangrang ngan lolom ede ga ede ngan badanga Maria ga iman adaoam mao. Ngansa gergeu toa iapa ngan oa, eine Itautau Tutui ibada pan. 21Ei ga ipopo gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Iesus, ngansa ei ga ibada ele panua mulian ngan led kadonga sasat.” 22Danga toa ngada ne iuot ta iparangrang Maron ele posanga mambe eaba ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane, 23“Ega, taine ede ieno toman ngan eaba eta maitne, ei ga iapa. Ta ei ga ipopo gergeu aranga, ta gid ga tiuato ieda Emanuel.” (Edaeda toa ne ipu bedane, “Deo imamado pagita.”) 24Iosep ieno ga idae ta ila ikado mambe anggelo ton Maron irenren pan ngan. Iuai Maria toa, 25be gisirua tilup mao ga irangrang ngan ipopo gergeu aranga. Ta iuato ieda Iesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\