1 CORINTO 1

1Surat na hale ki Pablo na inapod nin Dios na magin apostol ni Cristo Jesus, asin hale ki Sostenes na satong tugang. 2Para sa simbahan nin Dios sa Corinto, sa gabos na kinonsagra ki Cristo Jesus, inapod na magin banal kaiba kan gabos na tawo saen man na lugar na nagsasamba sa satong Kagurangnan na Jesu-Cristo, an Kagurangnan ninda asin Kagurangnan man nyato: 3Mapasaindo logod an biyaya asin an katoninongan nin Dios na satong Ama asin ni Jesu-Cristong Kagurangnan. 4Danay akong nagpapasalamat sa Dios para saindo, huli kan biyaya na itinao niya saindo huli ki Cristo Jesus. 5Sa pakisumaro ki Cristo, kamo nagin mayaman sa saindong pagtaram asin sa pakaaram. 6An mensahe dapit ki Cristo nakagamot na saindo. 7Kaya nag-ako kamo kan gabos na balaog na espiritwal, mantang naghahalat kamo na mahayag si Jesu-Cristong Kagurangnan ta. 8Papadanayon niya kamong pusog sagkod sa kataposan, tanganing mayo saindong makuang sala pag-abot kan Aldaw ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 9Maimbod an Dios—an Dios na nag-apod saindo na makisumaro sa saiyang Aking si Jesu-Cristo na Kagurangnan ta. 10Sa ngaran ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, nakikimaherak ako saindo, mga tugang, na magkaoroyon kamo nganing dai kamo magkabaranga; magkasararo kamo sa isip saka sa katuyohan. 11Sinasabi ko ini huli ta inosip sako kan nagkapirang kaayon sa pamilya ni Cloe, na igwa nin pag-iriwal diyan saindo. 12Manlaen-laen an pinagsasabi kan lambang saro saindo. May nagsasabing, “Ki Pablo ako”; an iba, “Ki Apolos ako”; an iba, “Ki Pedro ako”; dangan an iba naman nagsasabing, “Ki Cristo ako.” 13Tadaw, baranga si Cristo? Si Pablo daw an nagadan sa krus para saindo? Binunyagan daw kamo sa ngaran ni Pablo? 14Nagpapasalamat ako sa Dios na mayo akong binunyagan saindo pwera ki Crispo saka ki Gayo. 15Kaya mayo saindo na makakasabing binunyagan siya sa ngaran ko. 16(Iyo palan, binunyagan ko man si Estefanas saka an pamilya niya. Pwera sainda mayo na akong naroromdoman na binunyagan ko.) 17Dai ako sinugo ni Cristo tanganing magbunyag kundi maghulit kan Marahay na Bareta, asin maghulit bakong sa tataramon nin mga madodonong na tawo, ta tibaad mahalean nin halaga an kapangyarihan kan kagadanan ni Cristo sa krus. 18An mensahe dapit sa kagadanan ni Cristo sa krus mayong halaga para sa mga napapahamak; alagad para sato na mga iliniligtas, an mensaheng iyan iyo an kapangyarihan nin Dios. 19Huli ta nasusurat, “Lalaglagon ko an kadonongan kan mga madonong, asin hahalean ko nin halaga an pakasabot kan mga may inadalan.” 20Kun siring, ano na an kamugtakan kan mga madonong? o kan mga haralangkaw an inadalan? o kan mga matitibay na paradebate sa panahon na ini? An kadonongan kan kinaban na ini, ginibo nin Dios na kalolongan! 21Huli sa kadonongan nin Dios, ginibo niyang imposible para sa mga tawo na mamidbidan siya sa paagi kan sadiri nindang kadonongan. Alagad pinagmarahay nin Dios na iligtas an mga minatubod saiya huli kan Marahay na Bareta na ipinaghuhulit mi, maski sa paghona kan ibang mga tawo an mensaheng iyan kalolongan. 22An mga Judio naghahagad nin mga milagro bilang patotoo; an mga Griyego naghahanap nin kadonongan. 23Alagad kami naghuhulit dapit ki Cristo na ipinako sa krus. Saro ining singkogan sa mga Judio, asin sarong kalolongan para sa mga pagano. 24Alagad para sa mga inapod nin Dios, Judio man o Griyego, si Cristo iyo an kapangyarihan asin an kadonongan nin Dios. 25Huli ta an kalolongan nin Dios, mas kadonongan pa ki sa kadonongan nin tawo; an kaluyahan nin Dios, mas makosog pa ki sa kosog nin tawo. 26Mga tugang, giromdoma nindo kun ano kamo kaidto kan apodon kamo nin Dios. Nagkapira sana saindo kaidto an mga madonong, mga mapangyari, saka mga ginagalangan, sosog sa kinaban na ini. 27Alagad tuyong pinili nin Dios an mga tawong mangmang sa kinaban tanganing mapasopog an mga madonong. Pinili niya an mga tawong maluya sa kinaban tanganing mapasopog an mga makosog. 28Pinili nin Dios an mga tawo na pinagmamata-mata saka pinaghahamak asin mayo nin halaga, tanganing laglagon an mahalaga para sa kinaban. 29Kaya mayo nin siisay man na pwedeng makapagpaabaw-abaw sa atubang nin Dios. 30Alagad isinaro kamo nin Dios ki Cristo Jesus; ginibo man niya na si Cristo iyo an magin kadonongan ta. Sa paagi ni Cristo Jesus, kita nagin matanos sa Dios; pinangagin banal kita asin talingkas. 31Kaya siring sa nasusurat, “An boot magpaabaw-abaw, magpaabaw-abaw sa Kagurangnan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\