1 CORINTO 11

1Kaya aroga nindo ako siring na inaarog ko si Cristo. 2Inoomaw ko kamo huli ta danay nindo akong ginigiromdom saka sinusunod nindo an mga itinukdo ko saindo. 3Alagad boot kong masabotan nindo na sakop ni Cristo an lambang lalaki; sakop kan lalaki an agom niya, asin sakop nin Dios si Cristo. 4Kaya an lalaki na nakasuklob na namimibi sa publiko o nagpapahayag kan mensahe nin Dios, dai minagalang ki Cristo. 5An babae na mayong suklob na namimibi sa publiko o nagpapahayag kan mensahe nin Dios, dai minagalang sa agom niya. Mayo siyang kalaenan sa babaeng inarisan an payo. 6Kun habo siyang magsuklob, marahay pa logod na putolon niya an saiyang buhok. Alagad kun masopog para sa sarong babae an magpaaris kan payo o magpaputol nin buhok, kaipuhan na magsuklob siya. 7An lalaki dai dapat magsuklob, huli ta siya an ladawan asin kamurawayan nin Dios; alagad an babae iyo an kamurawayan nin lalaki; 8huli ta an lalaki dai linalang hale sa babae, kundi an babae linalang hale sa lalaki. 9An babae linalang para sa lalaki; an lalaki dai linalang para sa babae. 10Huli sa mga anghel, dapat magsuklob an babae bilang tanda na sakop siya kan agom niya. 11Maski siring, sa satong pamumuhay sa Kagurangnan, mayo nin babae kun mayo an lalaki; mayo nin lalaki kun mayo an babae. 12Huli ta siring na an babae linalang hale sa lalaki, siring man an lalaki namumundag hale sa babae; asin an gabos minagikan sa Dios. 13Kamo mismo an magsabi kun tama na an sarong babae magpamibi sa Dios sa publiko na mayo nin suklob sa payo. 14Bakong an naturalesa an nagtutukdo saindo na makasosopog para sa lalaki na magpahalaba nin buhok? 15Alagad sarong onra para sa babae an magpahalaba nin buhok. Tinawan an babae nin halabang buhok tanganing magin sarong pantahob. 16Alagad kun may boot saindong makidiskutiran dapit sa bagay na ini, ini an masasabi ko: iyan sana an kaugalean sa pagsamba na minimidbid nyamo asin kan gabos na simbahan nin Dios. 17Ngunyan, ining sunod kong mga sasabihon bakong pag-omaw saindo, huli ta an saindong mga pagtiripon bakong nakakarahay kundi nakakaraot. 18Enot sa gabos, kun nagtitiripon kamo bilang sarong simbahan, nadadangog ko na nagkakabaranga kamo. Naniniwala ako na igwa iyan nin katotoohan. 19(Mayong duwa-duwa na igwa nin pagkabaranga diyan saindo, tanganing mamidbidan nin malinaw kun siisay an mga nasa tama.) 20Sa pagtiripon nindo, bakong an Pamanggihan nin Kagurangnan an kinakakan nindo, 21huli ta may mga naeenot na magkarakan kan dara nindang kakanon, kaya an iba gutom mantang an iba naman burat. 22Tadaw! Mayo kamong mga sadiring harong na pwede nindong pagkakanan saka pag-inoman? O talagang dai nindo ginagalangan an simbahan nin Dios asin sinosopog nindo an mga dukha? Ano an sasabihon ko saindo dapit kaini? Omawon ko kamo? Dai! 23Huli ta an itinukdo ko saindo iyo an katukdoan na inako ko sa Kagurangnan: na kan bangging pinasaluiban si Jesus na Kagurangnan, nagkua siya nin tinapay, 24nagpasalamat saka binaak iyan, dangan nagsabi, “Iyo ini an sakong hawak na idinodolot para saindo. Giboha nindo ini sa pagromdom sako.” 25Siring man kinua niya an kalis pakapamanggi saka nagsabi, “An kalis na ini iyo an bagong tipan nin sakong dugo. Sa lambang pag-inom nindo kaini, giboha sa pagromdom sako.” 26Huli ta sa lambang pagkakan nindo kan tinapay na ini dangan pag-inom sa kalis na ini, ipinapahayag nindo an pagkagadan kan Kagurangnan sagkod na siya magbalik. 27Kaya an siisay man na minakakan kan tinapay o minainom kan kalis nin Kagurangnan sa bakong maninigo na paagi, nagkakasala tumang sa hawak saka dugo nin Kagurangnan. 28Kaya an lambang saro dapat na magsiyasat sa sadiri niya, bago siya kumakan kan tinapay saka uminom kan kalis. 29Huli ta an tawong nagkakakan kan tinapay dangan nag-iinom kan kalis na dai pinapahalagahan an tunay na kahulogan kan hawak nin Kagurangnan, maghuhukom sa sadiri niya sa saiyang pagkakan saka pag-inom. 30Kaya dakul saindo an naghehelang saka maluya, asin an iba gadan na. 31Kun siyasaton ta nanggad an sadiri nyatong buhay, dai kita huhukoman nin Dios. 32Alagad hinuhukoman kita saka pinapadusahan nin Kagurangnan bilang paglinig sato, tanganing dai kita padusahan kaiba kan kinaban. 33Kaya, mga tugang, kun nagtitiripon kamo para sa Pamanggihan nin Kagurangnan, magharalatan kamo. 34Kun may nagugutom, magkakan ngona siya sa saiyang harong, tanganing dai kamo padusahan nin dios sa saindong pagtiripon. An iba pang mga bagay, huhusayon ko pag-abot ko na diyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\