1 CORINTO 12

1Ngunyan, mapadapit sa mga balaog na hale sa Espiritu Santo. Mga tugang, boot kong maaraman nindo an katotoohan manongod kaiyan. 2Aram nindo na kan kamo bako pang mga paratubod, nadara kamo sa manlaen-laen na paagi nin pagsamba sa mga dios-dios na mayong buhay. 3Kaya boot kong maaraman nindo na mayo nin siisay man na nagtataram sa kapangyarihan kan Espiritu Santo na makakasabi, “Maldisyonon si Jesus!” Mayo man nin makakasabi, “Si Jesus an Kagurangnan!” kun dai siya ginigiyahan kan Espiritu Santo. 4Manlaen-laen an mga balaog, alagad saro sana an Espiritu. 5Manlaen-laen an paagi nin paglingkod, alagad saro sana an Kagurangnan. 6Igwa nin manlaen-laen na kakayahan sa pagtrabaho alagad saro sana an Dios na nagtatao kan mga kakayahan na iyan sa gabos na tawo. 7Sa lambang saro itinatao an kapahayagan kan Espiritu Santo para sa ikakarahay kan gabos. 8Sa saro itinatao nin Dios sa paagi kan Espiritu Santo an kakayahan na magpahayag nin mensaheng pano nin kadonongan; sa saro, an mensaheng pano nin pakaaram sa paagi kan parehong Espiritu. 9Sa iba itinatao an pagtubod sa paagi kan parehong Espiritu; sa iba, an kapangyarihan sa pagbolong nin mga naghehelang. 10Sa iba itinatao an balaog sa paggibo nin mga milagro; sa iba, an balaog nin pagpropesiya; sa iba itinatao nin Dios an kakayahan na mamidbid an kalaenan kan mga balaog na hale sa Espiritu nin Dios, sa mga balaog na bakong hale sa Espiritu nin Dios. Sa saro itinatao an kakayahan sa pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe; sa iba, an pagpaliwanag kan kahulogan kaiyan. 11An gabos na ini pasabong kan saro asin parehong Espiritu, na nagtatao kaiyan sa lambang saro sosog sa saiyang boot. 12Si Cristo nakakaagid sa sarong hawak na may dakul na kabtang; maski kadakul kan mga kabtang, saro sanang hawak iyan. 13Siring man kita gabos—Judio o bakong Judio, oripon o bako—binunyagan kita na magin sarong hawak huli kan saro sanang Espiritu. Gabos kita nag-inom kan saro sanang Espiritu. 14An kabtang kan hawak bakong saro sana kundi dakul. 15Kun magsabi an bitis, “Bako akong kamot, kaya bako akong kabtang kan hawak,” dai iyan nangangahulogan na an bitis bako nang kabtang kan hawak. 16Kun magsabi an talinga, “Bako akong mata, kaya bako akong kabtang kan hawak,” dai iyan nangangahulogan na an talinga bakong kabtang kan hawak. 17Huli ta kun an bilog na hawak sarong mata, paano na iyan makadangog? O kun an bilog na hawak sarong talinga, paano na iyan makaparong? 18Alagad pinamugtak nin Dios an manlaen-laen na kabtang kan hawak sosog sa boot niya. 19Kun an gabos saro sanang kabtang, haen na an hawak? 20Sa katunayan, maski kadakul kan kabtang, saro sana an hawak. 21Kaya an mata dai makakasabi sa kamot, “Dai taka kaipuhan!” Dai man makakasabi an payo sa mga bitis, “Dai ko kamo kaipuhan!” 22An mga kabtang kan hawak na pinaghohona tang mga maluya iyo logod an orog na kaipuhan. 23An mga kabtang na pinaghohona tang bako gayong mahalaga, iyo logod an orog tang inaataman. An mga kabtang na bakong magayon iyo an satong pinapagayon; 24dai na ini kaipuhan gibohon sa mga kabtang na dati nang magayon. Ipinamugtak nin Dios an hawak tanganing an mga kabtang na kulang sa gayon orog na matawan nin kaomawan. 25Kaya mayong pagkabaranga sa hawak, kundi an gabos na kabtang may pagmakulog sa lambang saro. 26Kun nakukulogan an sarong kabtang, an gabos man nakukulogan. Kun inoomaw an sarong kabtang, an gabos nakikihiras sa kaogmahan. 27Kamo gabos an hawak ni Cristo asin an lambang saro kabtang kaiyan. 28Ibinugtak nin Dios sa simbahan, enot, an mga apostol; ikaduwa, an mga propeta; ikatolo, an mga paratukdo; dangan an naggigibo nin mga milagro; sunod an mga nagbobolong nin mga naghehelang, an mga nagtatabang, an mga lider, saka an mga may kakayahan na magtaram sa manlaen-laen na lengwahe. 29Bako an gabos apostol o propeta o paratukdo o naggigibo nin mga milagro. 30Bako man an gabos may kapangyarihan sa pagbolong nin mga naghehelang o sa pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe o sa pagpaliwanag kan kahulogan kaiyan. 31Kaya hingowahon nindo na magkaigwa kan orog karahay na mga balaog hale sa Dios. Alagad itutukdo ko pa saindo an pinakamarahay sa gabos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\