1 CORINTO 13

1Maski makapagtaram ako sa mga lengwahe nin mga tawo asin nin mga anghel, kun mayo ako nin pagkamoot, garo man sana ako sarong kampanang maribok o gimbal (simbal)na matanog. 2Maski igwa ako kan balaog nin propesiya, saka pakasabot sa gabos na misteryo asin gabos na kadonongan; maski pa magkaigwa ako kan bilog na pagtubod na kaipuhan tanganing mapahale an mga bukid sa saindang namumugtakan—alagad kun mayo ako nin pagkamoot, mayo ako nin halaga. 3Maski ipanao ko pa an gabos kong sadiri, o ihunod ko an sadiri kong hawak tanganing suloon—alagad kun mayo ako nin pagkamoot, mayo akong pakinabang. 4An pagkamoot matinios saka maboot, bakong maimon o hambogon o mapaabaw-abaw; 5bakong maraot an ugale, maimot o maanggoton. Dai nag-iinsistir kan sadiring paagi. 6Dai iyan naoogma sa karatan, kundi naoogma sa katotoohan. 7An pagkamoot nakakatios kan gabos na bagay, tinutubod an gabos, linalaom an gabos, tinatagalan an gabos. 8An pagkamoot dai natatapos. An mga propesiya malihis; an mga lengwahe maontok; an pakaaram mawawara. 9Huli ta an balaog sato nin pakaaram asin nin propesiya igwa nin kakulangan. 10Alagad pag-abot kan kapanoan, an kakulangan mawawara. 11Kan ako aki pa, an sakong pagtaram, pakamate saka pag-iisip sa aki man. Alagad ngunyan na ako dakula na, binayaan ko na an mga gawe na sa aki. 12An nahihiling ta sa salming ngunyan sarong malabog na ladawan, alagad ngapit mahihiling ta nin hampangan. An naaaraman ko ngunyan kabtang pa sana; alagad ngapit masasabotan ko iyan nin lubos, siring na ako lubos na nasasabotan nin Dios. 13Kaya, ining tolo an nagdadanay: pagtubod, paglaom saka pagkamoot; alagad an pinakadakula sa mga ini iyo an pagkamoot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\