1 CORINTO 14

1Hingowahon nindo na magkaigwa kamo nin pagkamoot; siring man mawoton nindo an mga balaog na espiritwal, orog nang gayo an pagpropesiya. 2An nagtataram sa manlaen-laen na lengwahe dai nagtataram sa tawo kundi sa Dios, huli ta dai nin siisay man na nakakasabot saiya. Nagtataram siya nin mga misteryo huli sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. 3Alagad an nagpopropesiya nagtataram sa mga tawo tanganing magtalubo sinda sa pagtubod, mapakosog an saindang boot saka maranga sinda. 4An tawong nagtataram sa manlaen-laen na lengwahe nagtatabang sa sadiri niya sana nganing magtalubo an saiyang pagtubod; alagad an nagpopropesiya nagtatabang sa pagpatalubo kan bilog na simbahan. 5Boot ko kutanang kamo gabos magkaigwa kan balaog nin pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe; alagad mas boot ko pang igwa kamo kan balaog nin pagpropesiya. Huli ta an tawong nagpopropesiya mas dakula ki sa tawong nakakataram sa manlaen-laen na lengwahe—pwera sana kun igwa diyan nin tataong magpaliwanag kan kahulogan kan itinataram, tanganing mapatalubo an simbahan. 6Kaya, mga tugang, anong karahayan an makukua nindo sako pagdiyan ko saindo kun magtaram ako sa manlaen-laen na lengwahe? Mayo lamang pwera sana kun an ipagtaram ko saindo kapahayagan na hale sa Dios, o an pakaaram kan katotoohan, o propesiya, o anoman na katukdoan. 7Kun an mga instrumento sa musika na mayo man nin buhay, arog baga kan plawta saka arpa, bakong malinaw na nota an tinutugtog, paanong maaaraman kun ano an tinutugtog? 8Sa gera, kun an paratrompeta dai magpatanog nin malinaw, siisay an maandam sa pakilaban? 9Siring man kamo kaiyan; kun an ginagamit nindong tataramon dai nasasabotan, siisay an makakaaram kan kahulogan kaiyan? Garo man sana kamo nagtaram sa doros! 10Dakul an mga lengwahe sa kinaban asin an gabos na iyan may kahulogan. 11Alagad kun dai ko nasasabotan an lengwahe kan sarong nagtataram, dayuhan ako para saiya asin siya man dayuhan para sako. 12Kaya huli ta boot nindong magkaigwa kan mga balaog kan Espiritu Santo, hingowahon nindong gamiton nin marahay an mga balaog na makakapakosog sa simbahan. 13Kaya an tawong nagtataram sa manlaen-laen na lengwahe, kaipuhan mamibi sa Dios na magkaigwa siya kan balaog nin pagpaliwanag kan kahulogan kaiyan. 14Huli ta kun namimibi ako sa paaging ini, an espiritu ko namimibi, alagad an isip ko dai nakikinabang kaiyan. 15Kun siring, ano an dapat kong gibohon? Mamimibi ako sa espiritu, asin mamimibi man ako sa isip; mag-aawit ako sa espiritu, asin mag-aawit man ako sa isip. 16Kun nagpapasalamat ka sa Dios sa espiritu sana, paanong makasimbag nin “Amen” an tawong mayo nin balaog na arog saimo, dahel ta dai niya aram kun ano an sinasabi mo? 17Maski marahay an saimong pamibi nin pagpasalamat sa Dios, an tawong idto dai man lamang natabangan. 18Nagpapasalamat ako sa Dios ta nakakapagtaram ako sa manlaen-laen na lengwahe, orog pa sa kiisay man saindo. 19Alagad sa simbahan, mas boot ko pang maggamit ako nin limang tataramon na nasasabotan tanganing makatukdo ako sa iba, ki sa maggamit ako nin rinibong tataramon sa manlaen-laen na lengwahe na dai nasasabotan. 20Mga tugang, dai kamo mag-isip na garo aki. Kun manongod sa karatan, magin kamong siring sa aki, alagad mag-isip kamo siring sa gurang. 21Nasusurat sa Katogonan, “Mataram ako sa mga tawong ini sa paagi kan mga tawong nakakapagtaram sa manlaen-laen na lengwahe, asin sa paagi kan mga dayuhan, alagad maski siring, dai ninda ako dadangogon, an sabi kan Kagurangnan.” 22Kaya an balaog nin pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe tanda para sa mga bakong paratubod, bakong sa mga paratubod. Alagad an balaog nin propesiya tanda para sa mga paratubod, bakong para sa mga bakong paratubod. 23Kun magtiripon an simbahan, asin an gabos magtaram sa manlaen-laen na lengwahe, dangan igwa man na maglaog na nagkapirang tagaluwas o bakong paratubod, bakong masabi sindang mga bua kamo? 24Alagad kun an gabos magpropesiya dangan may lumaog na bakong paratubod o tagaluwas, mamimidbid niya an saiyang pagkakasala huli kan mga nadadangog niya; hinuhukoman siya kan gabos niyang nadadangog. 25Mahahayag an mga hilom niyang kaisipan dangan madapa siya, masamba sa Dios asin masabi na an Dios yaon mananggad saindo! 26Ano an boot kong sabihon, mga tugang? Kun nagtitiripon kamo sa pagsamba, an iba saindo may himno, an iba may katukdoan, an iba may kapahayagan hale sa Dios, may nakakataram sa manlaen-laen na lengwahe; an iba man may kapaliwanagan kaiyan. Gibohon nindo an gabos tanganing magtalubo an simbahan. 27Kun may magtaram sa manlaen-laen na lengwahe, tama nang duwa o tolo an magtaram, dangan bakong durungan; asin dapat ipaliwanag kan sarong nakakasabot. 28Kun mayo nin magpapaliwanag, mas marahay pang dai na sinda magtaram sa katiriponan, kundi an lambang saro makipag-olay na sana sa sadiri niya saka sa Dios. 29Asin dapit sa balaog nin propesiya, duwa o tolo sana an magtaram; an iba magturutimbang kan ipinagtataram. 30Kun an saro sa katiriponan pahayagan nin Dios nin sarong bagay, mag-alo na an nagtataram asin siya na an pataramon. 31Kamo gabos na minaako kan tataramon nin Dios pwedeng magtaram, alagad saro-saro sana, tanganing an gabos makanood asin mapakosog an boot. 32An balaog nin propesiya dapat na kontrolado kan nagtataram. 33Huli ta an Dios bakong Dios nin karibokan kundi nin katoninongan. Siring sa kaugalean sa simbahan kan mga banal, 34an mga babae dai dapat magtaram sa simbahan, huli ta dai sinda tugot na magtaram. Dapat sindang magin parasunod bakong parapamahala, siring sa ipinagboboot kan Katogonan. 35Kun may boot sindang maaraman, hapoton ninda an saindang agom duman sa sadiri nindang harong. Huli ta makasosopog para sa babae na magtaram sa simbahan. 36Dapat nindong masabotan na an tataramon nin Dios dai nagpoon saindo, dangan bako sana kamo an nag-ako kaiyan. 37Kun igwang naghohona na siya sarong propeta o tinawan siya nin espiritwal na balaog, dapat niyang mamidbid na an sinusurat kong ini saindo sarong pagboot nin Kagurangnan. 38Kun ini dai niya midbidon, dai man nindo siya dapat midbidon. 39Kaya, mga tugang, maghingowa kamong magpropesiya alagad dai man nindo ipangalad an pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe. 40An gabos dapat na gibohon nindo sa tama saka sa husay na paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\