1 CORINTO 15

1Ngunyan, mga tugang, boot kong ipagiromdom saindo an Marahay na Bareta na ipinaghulit ko saindo, na inako nindo saka pinatugmadan kan saindong pagtubod. 2Ililigtas kamo huli kan Marahay na Baretang ini kun matibay an panarig nindo diyan; kun bako, sayang an pagtubod nindo. 3Ipinaghulit ko saindo an pinakamahalagang katukdoan na inako ko: na si Cristo nagadan huli kan satong mga kasalan, siring sa nasasabi sa mga Kasuratan; 4na ilinubong siya saka binuhay liwat sa ikatolong aldaw, siring sa nasasabi sa mga Kasuratan; 5na nagpahiling siya ki Pedro, dangan sa doseng apostol. 6Pakatapos, nagpahiling siya sa sobra sa limang gatos niyang katugangan, na an kadaklan sainda buhay pa, alagad an iba gadan na. 7Nagpahiling man siya ki Santiago, dangan sa gabos na apostol. 8Sa kahuri-hurihi nagpahiling man siya sako—maski ako siring sa sarong aking namundag na sala sa panahon. 9Huli ta ako an pinakasadit sa gabos na apostol—dai ngani ako maninigong apodon apostol, huli ta pinasakitan ko an simbahan nin Dios. 10Alagad huli kan biyaya nin Dios sako nagin siring ako kaini ngunyan, asin an biyaya niya sako dai nasayang. Sa katotoohan, nagtrabaho ako nin mas maigot ki sa ibang mga apostol, maski ngani bako mananggad ako an naggigibo, kundi an biyaya nin Dios na nasa sako. 11Kaya maski ako o sinda an naghuhulit, iyo iyan an ipinaghuhulit mi asin iyo iyan an tinutubod nindo. 12Ngunyan, kun si Cristo ipinaghuhulit na binuhay liwat, paanong makapagsabi an iba saindo na mayo nin pagkabuhay-liwat an mga gadan? 13Kun mayo nin pagkabuhay liwat an mga gadan, si Cristo dai man binuhay liwat. 14Kun si Cristo dai binuhay liwat, sayang an samong paghulit asin sayang an saindong pagtubod. 15Labi pa kaiyan, magigin pa kaming putikon na parahulit nin Dios, huli ta sinabi mi na binuhay liwat nin Dios si Cristo. Kun bakong totoo na an mga gadan binubuhay liwat, bako man totoo na binuhay liwat nin Dios si Cristo. 16Kun an mga gadan dai binubuhay liwat, si Cristo dai man binuhay liwat. 17Kun dai binuhay liwat si Cristo, sayang an saindong pagtubod, asin yaon pa kamo ngunyan sa saindong kasalan. 18Kun siring, napahamak an mga nagadan diyan ki Cristo. 19Kun para sana sa buhay na ini an satong paglaom ki Cristo, kita na an makaheherak sa gabos na tawo. 20Alagad an totoo, si Cristo binuhay liwat sa mga gadan bilang patotoo na bubuhayon liwat an mga gadan. 21Huli ta siring na an kagadanan nag-abot dahel sa sarong tawo, siring man, an pagkabuhay liwat nag-abot dahel sa saro man na tawo. 22Ki Adan, an gabos na tawo nagadan; siring man, ki Cristo, an gabos mabubuhay liwat. 23Bubuhayon an lambang saro sa sadiring panahon na talaan saiya: si Cristo an enot sa gabos, dangan an mga tawong sadiri ni Cristo, sa pagdatong niya. 24Dangan maabot an kataposan; dadaogon ni Cristo an gabos na kagsakop, an gabos na awtoridad asin kapangyarihan na nasa kalangitan, saka itatao niya sa Dios na Ama an paghahade. 25Huli ta dapat maghade si Cristo sagkod na an gabos niyang kaiwal ibugtak nin Dios sa irarom kan saiyang mga bitis. 26An huring kaiwal na dadaogon iyo an kagadanan. 27Huli ta nasasabi sa kasuratan, “An gabos na bagay ibinugtak nin Dios sa irarom kan saiyang mga bitis.” Alagad kan magsabi an kasuratan na “an gabos na bagay,” malinaw na dai kaiba diyan an Dios, huli ta siya mismo an nagbugtak kan gabos na bagay sa irarom ni Cristo. 28Kun an gabos na bagay nasasakopan na ni Cristo, si Cristo mismo, na Aki, iyo naman an mapasakop sa Dios, na iyo an nagbugtak kan gabos na bagay sa irarom niya, tanganing an Dios iyo an magin kagsakop kan gabos. 29Ngunyan, ano an kahulogan kan pagpabunyag para sa mga gadan? Kun an mga gadan dai binubuhay liwat, tadaw ta an mga tawo nagpapabunyag para sa mga gadan? 30Tadaw ta ako nasa pag-alaman sa gabos na oras? 31Mga tugang, inaatubang ko an kagadanan aroaldaw! Sinasabi ko ini dahel ta ipinag-oorgulyo ko kamo huli kan satong buhay ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 32Ano an papakinabangon ko kun nakipaglaban man ako sa maisog na kaiwal digdi sa Efeso para sana sa mga katuyohan na sa tawo? Kun dai binubuhay liwat an gadan, mas marahay pang, “Magkakan kita saka mag-inom, ta sa aga magagadan kita.” 33Dai kamo magpadaya: “An mga maraot na kairiba, nakakaraot kan marahay na ugale.” 34Magtoltol kamo saka dai na magkasala. An iba saindo dai nakakamidbid sa Dios. Sinasabi ko ini nganing masopog kamo. 35May mahapot, “Paano mabubuhay liwat an mga gadan? Anong klaseng hawak an mapapasainda?” 36Lolong! Kun minatanom ka nin banhi dai iyan minatalubo kun dai ngona iyan magadan. 37An itinatanom mo bako an dakula nang poon nin tanom, kundi banhi sana, magin iyan tipasi nin trigo, o iba pang banhi. 38Nagkakaigwa nin hawak an banhi kun ano an boot nin Dios. An lambang banhi tinatawan niya nin sadiring hawak. 39Bakong parareho an gabos na hawak: iba an hawak nin tawo, iba an sa hayop, iba an sa gamgam, iba man an sa sira. 40May langitnon na mga hawak saka may daganon na mga hawak. Iba man an gayon kan langitnon na hawak sa gayon kan daganon na hawak. 41May sadiring gayon an aldaw, iba an gayon kan bulan, saka iba an gayon kan mga bitoon; dawa an mga bitoon igwa nin manlaen-laen na gayon. 42Magigin siring kaini an mga gadan sa pagkabuhay liwat. An hawak na ilinubong nalalapa; alagad an hawak sa pagkabuhay liwat, dai malalapa sagkod pa man. 43Kan ilinubong an hawak, makanos iyan saka maluya; alagad sa pagbuhay liwat kaiyan, magigin magayon iyan saka makosog. 44An ilinulubong hawak na pisikal, alagad an binubuhay liwat hawak na espiritwal. Kun igwa nin hawak na pisikal igwa man nin hawak na espiritwal. 45Nasasabi sa kasuratan, “Si Adan, an enot na tawo, linalang na tinawan nin buhay”; alagad an huring Adan, sarong Espiritu na nagtatao nin buhay. 46Bakong espiritwal an enot na minaabot kundi an pisikal, dangan na an espiritwal. 47An enot na Adan hale sa daga, linalang sa alpog; an ikaduwang Adan hale sa langit. 48An mga daganon arog sa tawo na hale sa daga; an mga langitnon arog man duman sa tawong hale sa langit. 49Kun paanong kabaing kita kan tawo na hale sa daga, siring man, makakabaing kita kan Tawo na hale sa langit. 50Ini an boot kong sabihon, mga tugang: an hale sa laman saka sa dugo dai magmamana kan Kahadean nin Dios; an malalapaon dai magmamana kan bakong malalapaon. 51Alagad boot kong maaraman nindo an misteryong ini: dai kita gabos magagadan, alagad kita gabos maliliwat 52sa panali—sa sarong pagpirok nin mata—sa pagtanog kan huring trompeta. Huli ta sa pagtanog kan huring trompeta, an mga gadan bubuhayon liwat asin dai na magagadan; kita gabos maliliwat, 53huli ta an malalapaon dapat na masanglean kan bakong malalapaon. An magagadanon dapat na masanglean kan bakong magagadanon. 54Kun an malalapaon masanglean na kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon, masanglean na kan bakong magagadanon, maootob an kasuratan na nagsasabi: “Nadaog na an kagadanan; lubos na an kapangganahan!” 55”O Kagadanan, haen an kapangganahan mo? O Kagadanan, haen na an saimong kapangyarihan sa pagkulog?” 56An kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo an kasalan; asin an kapangyarihan kan kasalan iyo an Katogonan. 57Alagad salamat sa Dios na iyo an nagtatao sato nin kapangganahan huli ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan! 58Kaya ngani, namomotan kong mga tugang, magin pusog kamo saka masarig. Magdanay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa Kagurangnan, huli ta aram nindo na bakong sayang an anoman na paglingkod nindo sa Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\