1 CORINTO 2

1Mga tugang, kan magdiyan ako saindo sa paghulit kan hilom na katotoohan nin Dios, dai ako naggamit nin halangkaw na mga tataramon o pilosopia. 2Pinagmarahay kong lingawan an gabos pwera ki Jesu-Cristo, asin orog na an pagkagadan niya sa krus. 3Kaya kan yaon ako diyan saindo, maluya ako saka pinagtatakigan sa takot. 4Sa pagtaram saka sa paghulit kan Marahay na Bareta, dai ako naggamit nin mga mahamis na tataramon nin pilosopia, kundi ipinamidbid ko saindo an Espiritu asin an kapangyarihan nin Dios. 5Ginibo ko ini tanganing an saindong pagtubod dai mapasikad sa kadonongan nin tawo, kundi sa kapangyarihan nin Dios. 6Alagad sa mga tawong pusog na an pagtubod, nagtutukdo ako nin kadonongan. Alagad an kadonongan na iyan bakong gikan sa panahon na ini, o sa mga namamayo kan kinaban na ini, na mga minaagi sana. 7An kadonongan na ipinaghuhulit ko iyo an hilom na kadonongan nin Dios na itinago alagad itinagama niya para sa satong kamurawayan bago pa lalangon an kinaban. 8Mayo maski saro sa mga namamayo kan panahon na ini an nakasabot kan kadonongan na iyan; ta kun aram ninda iyan, dai kutana ninda ipinako sa krus an Kagurangnan nin kamurawayan. 9Alagad siring sa nasusurat, “An dai pa lamang nahiling o nadangog nin tawo, an dai pa lamang naisip kan tawo na pwedeng mangyari, iyo an inandam nin Dios para sa mga namomoot saiya.” 10Alagad ipinahayag sato nin Dios an saiyang misteryo sa paagi kan saiyang Espiritu, huli ta an Espiritu iyo an nagsisiyasat kan gabos, maski pa kan mga hararom na katuyohan nin Dios. 11Mayo nin nakakaaram kan nasa puso nin tawo kundi an sadiri sana niyang espiritu na yaon saiya. Siring man, an Espiritu nin Dios sana an nakakaaram kan kaisipan nin Dios. 12An inako ta bakong an espiritu kan kinaban, kundi an Espiritu na hale sa Dios, tanganing maaraman ta an gabos na balaog na itinao nin Dios sa sato. 13Kaya sa samong pagpaliwanag kan mga katotoohan na espiritwal sa mga tawong igwa kan Espiritu nin Dios, an ginagamit mi iyo an mga tataramon na itinukdo samo kan Espiritu, bakong an mga tataramon na nanodan mi sa kadonongan nin tawo. 14An tawong mayo kan Espiritu nin Dios dai makakaako kan mga balaog kan Espiritu nin Dios, huli ta para saiya, kalolongan iyan. Dai siya makakasabot kan mga balaog na iyan, huli ta masasabotan sana iyan sa paagi kan Espiritu. 15An tawong igwa kan Espiritu makakahukom kan halaga kan gabos na bagay; alagad dai siya pwedeng hukoman nin siisay man. 16Siring sa nasasabi sa kasuratan, “Siisay an nakakaaram kan kaisipan nin Kagurangnan? Siisay an makakatukdo saiya?” Alagad yaon sato an kaisipan ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\