1 CORINTO 4

1Isipon nindo na kami mga sorogoon ni Cristo asin mga pinaniwalaan kan mga misteryo nin Dios. 2An tawong pinaniwalaan kaipuhan magin maimbod sa kagurangnan niya. 3Mayong halaga para sako kun hatolan nindo ako o kan arin man na hukoman nin tawo. Dai ngani ako naghuhukom kan sadiri ko. 4Malinig an sakong konsyensya, alagad iyan dai nagpapatotoo na mayo ako nin kasalan. An Kagurangnan an naghuhukom sako. 5Kaya dai nindo dapat paghukoman an siisay man bago umabot an tamang panahon; halaton nindo an pag-abot kan Kagurangnan. Ihahayag niya sa liwanag an mga natatago sa kadikloman saka an mga natatagong kamawotan sa puso nin tawo. Dangan aakoon kan lambang saro hale sa Dios an kaomawan na maninigo saiya. 6Mga tugang, kami ni Apolos an ginamit kong halimbawa para sa sadiri nindong karahayan, tanganing manodan nindo an kahulogan kan kasabihan, “Kuyogon nindo an maninigong pagsusundon;” tanganing dai nindo ipag-orgulyo an saro katawo sa ikakaraot kan iba. 7Huli ta siisay an nagpalaen saindo? Ano an yaon saindo na dai nindo inako? Kun inako nindo, tadaw ta nag-oorgulyo kamo na garong dai nindo iyan inako? 8Igwa na kamo kan gabos nindong kaipuhan! Mga mayaman na kamo! Mga hade na kamo maski dai kami kaiba! Marahay kutana kun talagang mga hade na kamo, tanganing kami man magin mga hade kaiba nindo! 9Naiisip ko na kaming mga apostol ibinugtak nin Dios sa pinakahuring lugar na garo mga tawong hinatolan nin kagadanan, na ipinaparada sa atubang kan bilog na kinaban nin mga anghel asin nin mga tawo. 10Mga lolong kami huli ki Cristo, mantang mga madonong kamo diyan ki Cristo! Mga maluya kami, mantang kamo makosog! Pinagtutuya-tuya kami; kamo ginagalangan! 11Sagkod sa oras na ini nagtitios kami nin gutom saka paha; girisi na an samong gubing. Pinaghahampak kami asin mayo nin sadiring erokan; 12nagtatrabaho kami nin maigot. Kun kami minamaldisyon, kami minabendisyon; kun kami pinapasakitan, tinitios mi; 13kun kami linilibak, sinisimbag mi nin pakipagkatood. Garo na kami basura sa kinaban na ini—mga mayong pakinabang sa kinaban sagkod sa oras na ini! 14Sinusuratan ko kamo nin siring kaini, bakong sa pagsopog saindo kundi sa paghatol, bilang namomotan kong mga aki. 15Huli ta maski igwa kamo nin sampolong ribong giya ki Cristo, saro sana an ama nindo. Ako an nagin ama nindo ki Cristo Jesus huli sa paghulit ko kan Marahay na Bareta saindo. 16Sinasadol ko kamo na mag-arog kamo sako. 17Kaya sinusugo ko diyan saindo si Timoteo, an sakong namomotan asin maimbod na aki sa Kagurangnan. Ipapagiromdom niya saindo an sakong pamumuhay ki Cristo, siring sa ipinagtutukdo ko sa gabos na simbahan saen man na lugar. 18An iba saindo nagin mapalangkaw sa paghona na dai ako madalaw saindo. 19Alagad kun boot nin Kagurangnan, madiyan tolos ako saindo. Dangan maaaraman ko kun ano an pwedeng magibo kan mga mapalangkaw na iyan, bako kun ano an masasabi ninda. 20Huli ta an Kahadean nin Dios bakong sa tataramon, kundi sa gibo. 21Arin an boot nindo: magdiyan akong dara an pamakol o an espiritu nin pagkamoot asin nin kahoyoan?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\