1 CORINTO 6

1Kun igwa saindo nin may kaiwal na tugang sa pagtubod, tadaw ta minadolok siya sa mga hukom na pagano, embes na magdolok sa mga banal? 2Dai kamo nakakaaram na an mga banal iyo an mahukom kan kinaban? Ngunyan, kun kamo an mahukom kan kinaban, tadaw ta dai nindo kayang hukoman an saradit na kaso? 3Dai kamo nakakaaram na kita an mahukom kan mga anghel? An mga bagay pa daw sa buhay na ini an dai ta mahukoman! 4Kaya kun igwa kamo nin mga kasong siring kaini, isusumbong daw nindo iyan sa mga tawong dai minimidbid kan simbahan? 5Masopog kamo! Ano, mayo diyan saindo nin maski saro na tataong maghusay kan iriwal nin magturugang? 6Kaipuhan pa daw na an sarong tugang magsumbong tumang sa kapwa tugang sa atubang nin mga hukom na pagano? 7An pagkakaigwa nin mga kaso tumang sa kapwa paratubod sarong kadaogan para saindo. Bakong mas marahay na tioson na sana nindo an pakaraot asin an pandadaya saindo? 8Alagad kamo mismo an nagpapakaraot asin nagdadaya sa sadiri nindong mga tugang. 9Dai nindo naaaraman na an mga maraot dai magmamana sa Kahadean nin Dios? Dai nindo paglokohon an sadiri nindo. An mga nakikidorog sa bakong agom, nagsasamba sa mga dios-dios, nagsasambay, nagdodorog sa magkasi lalaki o magkasi babae, 10mga parahabon, paslo, paraburat, parapakaraot asin paradaya, dai nanggad magmamana kan Kahadean nin Dios. 11An iba saindo arog kaiyan kaidto. Alagad pinatawad na kamo kan saindong kasalan; idinolot na kamo sa Dios. Nagin matanos na kamo sa Dios huli ki Jesu-Cristong Kagurangnan asin huli kan Espiritu nin satong Dios. 12May masabing, “Tinugotan akong maggibo maski ano.” Totoo iyan, alagad bakong gabos na bagay ikakarahay mo. Pwede kong sabihon, “Tinutugotan akong maggibo maski ano,” alagad dai ko tutugotan na oriponon ako kan anoman na bagay. 13May masabi man, “An kakanon para sa tulak, saka an tulak para sa kakanon.” Totoo iyan, alagad pareho iyan raraoton nin Dios. An hawak bakong para sa karigsokan kundi para sa paglingkod sa Kagurangnan; an Kagurangnan iyo an nag-aataman sa hawak. 14Siring na binuhay liwat nin Dios an Kagurangnan na Jesus, kita man bubuhayon niya liwat huli sa saiyang kapangyarihan. 15Dai nindo aram na an hawak nin lambang saro saindo kabtang kan hawak ni Cristo? Kukuahon ko daw an kabtang na iyan kan hawak ni Cristo tanganing gibohon kong kabtang kan hawak nin sarong maraot na babae? Dai nanggad! 16O tibaad dai nindo aram na kun an sarong lalaki minadorog sa maraot na babae, an saiyang hawak nagigin saro sa hawak kaini? Huli ta nasusurat, “An duwa nagigin saro sanang hawak.” 17Alagad kun an siisay man minasaro sa Kagurangnan, siya nagigin saro saiya sa espiritu. 18Likayan nindo an paggibo nin karigsokan. An gabos na klase nin kasalan na nagigibo nin tawo dai nakakaraot sa saiyang hawak, alagad an nakikidorog sa bakong agom kasalan tumang sa sadiri niyang hawak. 19Dai nindo aram na an saindong hawak iyo an templo kan Espiritu Santo na nag-eerok saindo, na inako nindo hale sa Dios? Kamo bako nang pagsadiri nindo, 20kundi pagsadiri nin Dios;—mahal an pagkabakal niya saindo. Kaya gamiton man nindo an saindong hawak para sa kamurawayan nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\