1 CORINTO 7

1Ngunyan, manongod sa mga bagay na isinurat nindo sako. Marahay sa sarong lalaki na dai mag-agom. 2Alagad huli sa sogot nin karigsokan, an lambang lalaki o babae dapat magkaigwa nin sadiring agom. 3Dapat otobon kan lalaki sa agom niya an saiyang katongdan bilang agom; siring man an gibohon kan babae. 4Huli ta an kagsakop kan hawak kan babae bako na siya, kundi an saiyang agom. Siring man, bako nang sakop kan lalaki an hawak niya, kundi sakop iyan kan agom niya. 5Dai nindo ipagsayuma an saindong hawak sa saindong agom, pwera sana kun nagkaoyon kamong duwa na dai ngona magdorog sa halipot na panahon, tanganing gamiton nindo an panahon na iyan sa pagpamibi. Pakatapos, ibalik nindo giraray an normal na relasyon bilang mag-agom, ta tibaad sogotan kamo ni Satanas huli sa dai nindo pakapugol sa sadiri. 6Sinasabi ko ini saindo bilang sarong pagtugot, bakong pagboot. 7Kun sa sako sana, boot ko kutana na an gabos makaarog sako; alagad tinawan kita nin Dios nin manlaen-laen na balaog—sa saro, ining balaog; sa iba, iba man. 8Ngunyan, sa mga mayo pang agom saka sa mga balo, ini an masasabi ko: mas marahay kun magdanay kamong mayo nin agom siring sako. 9Alagad kun dai nindo mapupugolan an saindong mga kamawotan, mag-agom logod kamo, huli ta mas marahay pang mag-agom ki sa magkalayo sa kamawotan. 10Para sa mga may agom, igwa nin pagboot na bakong hale sako kundi sa Kagurangnan: dai dapat suhayan kan babae an saiyang agom. 11Alagad kun magsuhay siya sa saiyang agom, dai siya dapat magpaagom sa iba; o baga man, makipag-oli logod siya sa saiyang agom. Siring man, an lalaki dai dapat sumuhay sa saiyang agom. 12Para sa iba, ini naman an sasabihon ko (alagad bakong hale ini sa Kagurangnan, kundi sako): kun an sarong tugang na lalaki igwa nin agom na bakong paratubod, asin ini habong makisuhay saiya, dai niya ini dapat suhayan. 13Kun an sarong babae igwa nin agom na bakong paratubod asin ini habong makisuhay saiya, dai niya ini dapat suhayan. 14Huli ta an lalaki na bakong paratubod nakokonsagra sa Dios huli sa agom niya. Siring man, an babae na bakong paratubod nakokonsagra sa Dios huli sa agom niya. Ta kun bakong siring kaiyan, an mga aki ninda magigin maati. Alagad huli ta sinda konsagrado sa Dios, an mga aki ninda banal na. 15Alagad kun an agom na bakong paratubod boot na magsuhay sa agom niyang paratubod, tugote siya. Kun arog kaini an mangyari, an paratubod na agom, lalaki man o babae, talingkas na. Inapod kamo nin Dios na mamuhay sa katoninongan. 16Paratubod na babae, paano mo naaaraman na ikakaligtas mo an saimong agom? Paratubod na lalaki, paano mo naaaraman na ikakaligtas mo man an saimong agom? 17An lambang saro dapat na mamuhay sosog sa ipinanongod saiya kan Kagurangnan, asin siring sa pamumuhay niya kaidto, kan apodon siya nin Dios. Ini an pagsusundon na itinutukdo ko sa gabos na simbahan. 18Kun sinerkomsisyon na an sarong tawo kan apodon siya nin Dios, dai na niya paghaleon an marka nin pagkaniserkomsisyon; kun bako pang pagkaniserkomsisyonado an sarong tawo kan apodon siya nin Dios, dai na siya magpaserkomsisyon. 19Mayong halaga kun an tawo pagkaniserkomsisyonado o bako; an mahalaga iyo an pagkuyog kan mga katogonan nin Dios. 20An lambang tawo dapat na magdanay sa dati niyang kamugtakan kan apodon siya nin Dios. 21Oripon ka kan apodon ka nin Dios? Dai bale; alagad kun may oportunidad kang magin talingkas, gamita iyan. 22Huli ta an tawo na sarong oripon kan apodon nin Kagurangnan, saro nang talingkas na tawo sa Kagurangnan; siring man, an tawong talingkas kan siya apodon, oripon na ni Cristo. 23Binakal kamo nin Dios, kaya dai kamo magpaoripon sa tawo. 24Mga tugang, an lambang saro dapat magdanay sa pakisumaro sa Dios sa dati niyang kamugtakan kan apodon siya nin Dios. 25Ngunyan, dapit sa mga mayong agom, mayo akong pagboot hale sa Kagurangnan, alagad itatao ko an sakong opinyon arog sa sarong tawong mapapaniwalaan, huli sa pagkaherak nin Kagurangnan. 26Huli kan mga kasakitan ngunyan, sa paghona ko mas marahay pa na an sarong lalaki magdanay sa kamugtakan niya ngunyan. 27May agom ka na? Kun igwa, dai mo siya pagsuhayan. Mayo ka pang agom? Dai ka mag-agom. 28Alagad kun ika mag-agom, dai ka nagkakasala; kun an sarong daraga magpaagom, dai man siya nagkakasala. Alagad an mga minaagom nagkakaigwa nin mga problema—iyan an boot kong malikayan nindo. 29An boot kong sabihon, mga tugang, iyo ini: kadikit na sanang panahon an natatada. Kaya poon ngunyan an mga lalaking may agom dapat na mamuhay na garo mayong agom; 30an mga nagmomondo, na garo dai nagmomondo; an mga nag-oogma, na garo bakong maogma; an mga nagbabakal, siring sa bako nindang sadiri an saindang binakal; 31an mga tawong may kaipuhan sa kinaban na ini, mamuhay na garo dai sinda nangangaipo kaiyan, huli ta an kinaban na ini mapapara. 32Boot kong dai kamo maghadit. An nasisibotan kan lalaking mayong agom iyo an mga bagay dapit sa Kagurangnan huli ta boot niyang mapaogma an Kagurangnan. 33Alagad an lalaking may agom nasisibot sa mga bagay na kinabanon, kun paano niya mapapaogma an agom niya; 34kaya banga an saiyang isip. An nasisibotan kan daraga o kan mayong agom, iyo an mga bagay dapit sa Kagurangnan, huli ta boot niyang idolot an bilog niyang buhay, hawak asin espiritu, sa paglingkod sa Kagurangnan. An nasisibotan naman kan babaeng may agom iyo an mga bagay na kinabanon, kun paano niya mapapaogma an saiyang agom. 35Sinasabi ko ini para sa karahayan nindo, bakong sa pag-olang saindo, kundi sa pagtabang tanganing gibohon nindo an tama saka maninigo, asin idolot nindo an bilog nindong buhay sa paglingkod sa Kagurangnan. 36Kun an sarong lalaki naghohona na an saiyang mga gibo bako nang maninigo sa saiyang namomotan, na nag-oyon saiya kaidto na dai ngona sinda magpakasal; asin kun namamatean kan lalaki na makosog an saiyang mga kamawotan sa babae, kaya namamatean niya na dapat na sindang magpakasal, magpakasal na logod sinda, siring sa kamawotan kan lalaki. Bako iyan kasalan. 37Alagad kun habo talaga an lalaki na magpakasal sinda, kun talagang nakakapugol siya kan saiyang namamatean, asin haman na sa isip niya kun ano an dapat niyang gibohon, marahay na dai na niya pakasalan an namomotan niya. 38Kaya an lalaking minapakasal sa saiyang namomotan, marahay an gibo; alagad an dai nag-aagom, mas marahay. 39An babaeng may agom dai pwedeng magpaagom sa iba mantang buhay pa an agom niya. Kun gadan na an agom niya, saka pa sana siya makakapaagom sa kiisay man na maoyonan niya, alagad sa sarong paratubod sana. 40Alagad orog siyang magigin maogma kun dai na siya magpaagom. Ini an opinyon ko, asin sa paghona ko yaon sako an Espiritu nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\