1 CORINTO 8

1Ngunyan dapit sa mga kakanon na idinolot sa mga dios-dios. Siring sa sinasabi ninda, “Kita gabos igwa nin pakaaram,” totoo man nanggad iyan. An siring na pakaaram nakakapaabaw-abaw sa tawo, alagad an pagkamoot nakakapatalubo. 2An tawong naghohona na may naaaraman siya, dai nanggad nakakaaram kan dapat niyang maaraman. 3Alagad an tawong namomoot sa Dios midbid nin Dios. 4Kun siring, ini an masasabi ko dapit sa pagkakan na idinolot sa mga dios-dios: aram nyato na an mga dios-dios minarepresentar sa mga mayo nin buhay; aram nyato na saro sana an Dios. 5Maski ngani igwa nin inaapod na “mga dios,” sa langit o sa daga, saka igwa nin “mga dios” asin “mga kagurangnan,” 6alagad para sato saro sana an Dios, na iyo an Ama na Kaglalang kan gabos na bagay asin para saiya kita gabos nabubuhay. Siring man may saro sanang Kagurangnan, si Jesu-Cristo, na sa paagi niya linalang an gabos na bagay asin sa paagi niya nabubuhay kita. 7Alagad bako gabos nakakaaram kan katotoohan na ini. May mga tawo na tood nang magsamba sa mga dios-dios, asin sagkod ngunyan kun minakakan sinda kan mga kakanon na iyan, iniisip ninda na iyan kakanon para sa dios-dios. Maluya an saindang konsyensya kaya an paghona ninda nadigtaan sinda huli kan kakanon. 8Alagad an kakanon dai makakapaharani sato sa Dios; mayong mawawara sato kun dai kita magkakan, saka mayo man kitang makukua kun magkakan kita. 9Alagad maglikay man giraray kamo ta tibaad sa pagkakan nindo nin anoman na kakanon makapakasala kamo sa mga maluya pa sa pagtubod. 10Huli ta kun ika na may “pakaaram” nahiling nin sarong tugang na nagkakakan sa templo nin sarong dios-dios, bakong nadadagka an tugang na iyan na magkakan man kan dolot kun maluya pa an saiyang konsyensya sa bagay na iyan? 11Dahel kaiyan, ining tugang mong maluya an pagtubod, na huli man saiya nagadan si Cristo, mapapakaraot huli kan saimong “pakaaram”! 12Sa pangyayaring iyan, nagkasala ka ki Cristo huli ta nagkasala ka sa mga tugang mo asin nakulogan mo an maluya pa nindang konsyensya. 13Kaya kun an kakanon an magin dahelan kan pagkakasala kan sakong tugang, dai na nanggad ako makakan nin karne, ta tibaad ako an magin dahelan kan saiyang pagkasala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\