1 CORINTO 9

1Bakong talingkas ako? Bakong apostol ako? Bakong nahiling ko si Jesus na satong Kagurangnan? Bakong kamo an bunga kan paglingkod ko sa Kagurangnan? 2Maski para sa iba ako bakong apostol, alagad ako sarong apostol para saindo! Kamo an tanda kan sakong pagkani-apostol sa Kagurangnan. 3Sa mga nagsisiyasat sako, ini an simbag ko: 4Mayo daw akong deretso na tawan nin kakanon saka inomon para sa sakong trabaho? 5Mayo daw ako nin deretsong mag-iba nin agom na Cristiano, arog kan gibo kan ibang mga apostol asin kan mga tugang nin Kagurangnan patin ni Pedro? 6Kami daw sana ni Bernabe an mayo nin deretso na mag-ontok sa paghahanap buhay? 7Siisay an soldados na iyo mismo an nagbabayad kan sadiri niyang gasto sa hukbo? Siisay an paratanom na dai nagkakakan kan ubas sa sadiri niyang ubasan? Siisay an pastor na dai nagkikinabang kan gatas na hale sa sadiri niyang karnero? 8Dai kamo maghona na an binabasaran ko kaini iyo sana an mga halimbawa sa aroaldaw na pangyayari, huli ta iyo man iyan an sinasabi sa Katogonan. 9Nasusurat sa Katogonan ni Moises, “An bakang naggigiling dai dapat pagbusalan.” May pagmakulog daw an Dios sa baka? 10Bako daw kita an boot niyang sabihon kan magtaram siya kaiyan? Sinurat mananggad an katogonan na iyan para sato. An tawong nag-aarado saka an tawong nag-aani dapat magtrabaho sa paglaom na mahihirasan sinda kan inani. 11Nagsabwag kami saindo nin espiritwal na banhi. Dakula daw na bagay na mag-ani kami nin mga materyal na pakinabang saindo? 12Kun an iba igwa kan deretsong ini saindo, orog na kami! Alagad dai mi pa ginamit an deretsong iyan. Tinios mi sana an gabos tanganing dai maolang an paghulit kan Marahay na Bareta dapit ki Cristo. 13Aram man sana nindo na an mga Judio na naglilingkod sa Templo nagkukua kan saindang kakanon sa Templo, dangan an mga nagdodolot nin mga atang sa altar igwa nin kahirasan sa mga atang. 14Sa siring man sanang paagi, ipinagboot nin Kagurangnan na an mga naghuhulit kan Marahay na Bareta dapat mabuhay sa paagi kan Marahay na Bareta. 15Alagad dai ko pa ginamit minsan arin kan mga deretsong iyan, saka dai man ako minasurat kaini ngunyan nganing hagadon ko an siring na mga deretso. Mas boot ko pa na magadan ki sa halean ako nin siisay man kan pagbabasaran sa pagpapalangkaw. 16Maski naghuhulit ako kan Marahay na Bareta, dai ako pwedeng magpalangkaw, huli ta iyan an katongdan na itinao sako. Herak man sako kun dai ko ipaghulit an Marahay na Bareta! 17Kun gibohon ko ini sa sadiri ko sanang kabotan, maglalaom akong bayadan; alagad ginigibo ko ini bilang pag-otob sa katongdan na itinao sako nin Dios. 18Kun siring, ano an balos sako? Na ikapaghulit ko an Marahay na Bareta na mayong bayad asin dai ko paggamiton an gabos kong deretso sa paghulit kaiyan. 19Talingkas ako, bakong oripon nin siisay man; alagad nagpapaoripon ako sa gabos tanganing mas dakul na tawo an madara ko sa pagtubod. 20Kun an kaiba ko mga Judio, namumuhay ako arog sa Judio, tanganing madara ko sinda sa pagtubod. Kun an kaiba ko mga sakop kan Katogonan, namumuhay ako siring sa sakop kan Katogonan, maski ngani bako akong sakop kan Katogonan ni Moises, tanganing madara ko sinda. 21Kun mga pagano an kaiba ko, arog man sainda an pamumuhay ko, na garo bakong sakop kan Katogonan, tanganing madara ko sinda sa pagtubod. Bakong nangangahulugan iyan na dai ko na inootob an katogonan nin Dios; ako totoong sakop kan katogonan ni Cristo. 22Sa mga maluluya an pagtubod, nagigin maluya ako arog sainda tanganing madara ko sinda. Kaya nakikipareho ako sa gabos na klase nin tawo, ikaligtas ko lamang an iba sainda sa anoman na paagi. 23An gabos na ini ginigibo ko dahel sa Marahay na Bareta, tanganing matawan man ako kan mga bendisyon kaiyan. 24Aram man sana nindo na sa karera, dakul an minadalagan, alagad saro sana an nakakakua kan premyo. Kaya dumalagan kamo nin maigot tanganing makua an premyo. 25An gabos na parakawat na nag-aandam para sa sarong kawat minalikay sa anoman na makakaraot sainda; ginigibo ninda ini tanganing ganahon ninda an sarong korona na dai man sana magdadanay. Alagad kita nakikilaban nganing akoon ta an sarong koronang magdadanay sagkod lamang. 26Kaya dai ako minadalagan na daing direksyon. Kun baga sa sarong boksingero, dai ako minasuntok sa doros. 27Pinapasakitan ko an sakong hawak saka pinapasuko ko iyan, ta tibaad pakatapos na maghulit ako sa iba, ako logod an isikwal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\