1 JUAN 1

1Sinusuratan mi kamo dapit saiya na yaon nang dati poon pa sa kapinonan—an tataramon nin buhay. Nadangog saka nahiling mi siya mismo; napagmasdan saka nakapotan mi siya. 2Kan ihayag na an buhay, nahiling mi iyan dangan pinatotoohan mi man saindo. Ipinapahayag mi saindo an buhay na iyan na daing kataposan na kaiba kan Ama asin ipinahayag samo. 3Kun ano an nahiling mi saka nadangog sinasabi mi saindo, tanganing kamo man magin kasaro mi sa pakisumaro sa Ama saka sa Aki niyang si Jesu-Cristo. 4Isinusurat mi an mga bagay na ini tanganing an samong kaogmahan magkaigwa nin kapanoan. 5Ini an nadangog mi sa saiyang Aki saka ibinabareta mi saindo: an Dios ilaw, asin mayo nanggad nin anoman na kadikloman saiya. 6Kaya kun sinasabi ta na nakikisumaro kita saiya, alagad namumuhay kita sa kadikloman, nagpuputik kita sa satong pagtaram saka sa satong gibo. 7Alagad kun nabubuhay kita sa liwanag—siring na an Dios nasa liwanag—may pagkasararo kita, asin an dugo ni Jesus na saiyang Aki an minalinig sato sa gabos na kasalan. 8Kun magsabi kita na mayo kita nin kasalan, dinadaya ta an sadiri ta, asin mayo sato an katotoohan. 9Alagad kun ikumpisal ta sa Dios an satong mga kasalan, lilinigan niya kita saka papatawadon; lilinigan kita kan gabos tang kasalan, huli ta maimbod siya asin matanos. 10Kun sabihon tang dai kita nagkasala, ginigibo tang putikon an Dios, asin mayo sato an saiyang tataramon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\