1 JUAN 2

1Isinusurat ko ini saindo, mga aki ko, tanganing dai kamo magkasala. Alagad kun may magkasala, igwa nin nakikimaherak para sato sa atubang kan Ama—si Jesu-Cristo, an matanos. 2Si Cristo an kabayadan para sa satong mga kasalan, bako sanang an satong mga kasalan kundi an kasalan kan gabos na tawo. 3Kun magkuyog kita kan mga togon nin Dios, iyan an patotoo na midbid ta siya. 4Kun may nagsasabi, “Midbid ko siya,” alagad dai nagkukuyog kan saiyang mga togon, putikon siya saka mayo saiya an katotoohan. 5Alagad an nagkukuyog kan tataramon nin Dios, sa saiya yaon nanggad an kapanoan kan pagkamoot sa Dios. Sa paaging ini maaaraman ta na kita talagang nasa Dios; 6an nagsasabi na siya nasa Dios, dapat mamuhay arog kan pamumuhay ni Jesu-Cristo. 7Mga namomotan, ining togon na isinusurat ko saindo bakong bago; dati na nindong aram ini poon pa kan magtubod kamo. An daan na togon na ini iyo an tataramon na nadangog na nindo kaidto. 8Alagad an togon na isinusurat ko ngunyan saindo garo man sana bago, huli ta an katotoohan kaini nahihiling ki Cristo saka diyan sa saindo, asin huli ta an kadikloman nawawara na, dangan an tunay na ilaw nagliliwanag na. 9An siisay man na nagsasabi na siya nasa liwanag, alagad naoongis sa saiyang tugang, nasa kadikloman pa. 10An namomoot sa saiyang tugang nagdadanay sa liwanag, kaya mayo saiya nin anoman na gigikanan nin pagkasala nin iba. 11Alagad an naoongis sa saiyang tugang nabubuhay sa kadikloman; naglalakaw siya sa kadikloman asin dai niya aram kun saen siya maduman, huli ta binuta siya kan kadikloman. 12Sinusuratan ko kamo, mga aki ko, huli ta an saindong mga kasalan pinatawad na dahel ki Cristo. 13Sinusuratan ko kamo, mga ama, huli ta midbid nindo siya na dati nang nagdadanay poon pa sa kapinonan. Sinusuratan ko kamo, mga hoben, huli ta dinaog nindo an Maraot. 14Sinusuratan ko kamo, mga aki, huli ta midbid nindo an Ama. Sinusuratan ko kamo, mga ama, huli ta midbid nindo siya na dati nang nagdadanay poon pa sa kapinonan. Sinusuratan ko kamo, mga hoben, huli ta kamo makokosog asin an tataramon nin Dios nagdadanay saindo patin dinaog nindo an Maraot. 15Dai kamo mamoot sa kinaban o sa anoman na yaon sa kinaban. An namomoot sa kinaban, dai namomoot sa Ama. 16Huli ta an gabos na yaon sa kinaban—an karigsokan kan hawak, an karigsokan kan mata, asin an gabos na ipinaghahambog nin tawo sa buhay na ini—bakong gikan sa Ama kundi sa kinaban. 17An kinaban saka an karigsokan kaiyan napapara; alagad an nag-ootob kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod pa man. 18Mga aki, harani na an kataposan! Nadangog na nindo na madatong an Anti-Cristo; ngunyan dakul nang Anti-Cristo an nag-abot, kaya aram ta na harani na an kataposan. 19An mga tawong ini hale sato, alagad bakong kabilang sato; huli ta kun kabilang ta sinda, nagdanay kutana sinda sa kaibahan ta. Alagad huminale sinda tanganing magin maliwanag nanggad na bako sinda (sindang) kabilang ta. 20Alagad iwinaras na saindo ni Cristo an Espiritu Santo, kaya kamo gabos nakakaaram kan katotoohan. 21Sinusuratan ko kamo bakong huli ta dai nindo aram an katotoohan, kundi huli ta aram nindo iyan; aram nindo na mayong kaputikan na minagikan sa katotoohan. 22Kun siring, siisay talaga an putikon? Idtong nagsasabi na si Jesus bako an Cristo. An nagtataram nin siring iyo an Anti-Cristo; pinagnenegaran niya an Ama asin an Aki. 23Huli ta an siisay man na nagnenegar sa Aki, nagnenegar man sa Ama; an minaako sa Aki, minaako man sa Ama. 24Kaya hingowahon nanggad nindo na magdanay sa saindong mga puso an nadangog nindo poon pa kan magtubod kamo. Kun magdanay iyan sa saindong mga puso, magdadanay man kamo sa Aki asin sa Ama. 25Ini an ipinanuga sato ni Cristo—buhay na daing kataposan. 26Isinusurat ko ini saindo dapit sa mga tawong boot magdaya saindo. 27Alagad manongod saindo, winarasan na kamo ni Cristo kan saiyang Espiritu. Kaya dai na kamo kaipuhan pang tukdoan nin siisay man, huli ta an saiyang Espiritu mismo iyo an nagtutukdo saindo kan gabos na bagay; an itinutukdo niya totoo, bakong putik. Kaya kuyoga nindo an itinukdo saindo, asin magdanay kamong sararo ki Cristo. 28Ngunyan, mga aki, magdanay kamo saiya, tanganing pagdatong niya, makosog an satong boot asin dai kita magtago sa sopog. 29Aram nindo na matanos si Cristo; kaya dapat nindong maaraman na an siisay man na naggigibo nin matanos aki nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\