1 JUAN 3

1Hilingon nindo kun gurano kadakula an pagkamoot nin Dios sa sato, kun kaya inapod kitang mga aki nin Dios, asin iyan totoo. Dai kita midbid kan kinaban nin huli ta bakong midbid kaiyan an Dios. 2Namomotan kong mga tugang, ngunyan mga aki na kita nin Dios, alagad bako pang malinaw kun magigin ano kita. Alagad aram ta na kun dumatong na si Cristo, magigin kitang arog saiya, huli ta mahihiling ta siya kun siisay talaga siya. 3An siisay man na igwa kan paglaom na ini ki Cristo nagdadanay na malinig, arog ki Cristo. 4An siisay man na nagkakasala, naglalapas kan katogonan nin Dios, huli ta kasalan an paglapas kan katogonan. 5Aram nindo na nagdigdi si Cristo tanganing haleon an satong mga kasalan; asin siya mayo nin kasalan. 6Kaya an siisay man na nabubuhay ki Cristo dai nagkakasala; alagad an siisay man na nagkakasala, dai pa nakahiling o nakamidbid saiya. 7Mga aki ko, dai kamo magpadaya sa kiisay man! An siisay man na naggigibo nin tama, matanos arog ni Cristo. 8An nagkakasala sadiri kan diablo, huli ta an diablo nagkasala poon pa sa kapinonan. An dahelan kan padigdi (pagdigdi) kan Aki nin Dios iyo an paglaglag kan mga gibo kan diablo. 9An siisay man na aki nin Dios dai pwedeng padagos na magkasala, huli ta an mismong naturalesa nin Dios nasa saiya; dai siya pwedeng padagos na magkasala, huli ta an Dios iyo an saiyang Ama. 10Uya an kalaenan kan mga aki nin Dios sa mga aki nin diablo: an dai naggigibo nin tama o dai namomoot sa kapwa niya, bakong aki nin Dios. 11An katukdoan na nadangog nindo poon pa kan magtubod kamo iyo ini: magkaminorootan kita. 12Dai ta pag-arogon si Cain; sadiri siya kan Maraot, asin ginadan niya an saiyang tugang. Tadaw ta ginadan ni Cain an saiyang tugang na si Abel? Huli ta an mga gibo ni Cain maraot, alagad an mga gibo kan saiyang tugang matanos. 13Kaya, mga tugang, dai nindo ipagngalas kun ikaongis kamo kan kinaban. 14Aram ta na binayaan ta na an kagadanan asin nakaabot na kita sa buhay, huli ta namomotan ta an satong mga tugang. An siisay man na dai namomoot yaon pa sa kapangyarihan kan kagadanan. 15An siisay man na naoongis sa saiyang tugang, sarong paragadan, asin aram nindo na an sarong paragadan mayo nin buhay na daing kataposan. 16Naaraman ta kun ano an pagkamoot kan idolot ni Cristo an saiyang buhay para sato. Kaya dapat man na idolot ta an satong buhay para sa satong mga tugang! 17Kun mayaman an sarong tawo, dangan nahihiling niya an saiyang tugang na nangangaipo, alagad dai niya tinatabangan, paanong makapagsabi siya na may pagkamoot siya sa Dios? 18Mga aki ko, an satong pagkamoot dapat na bako sanang sa mga tataramon o sa ngoso, kundi sa gibo asin sa katotoohan. 19Sa paaging ini maaraman ta na kita nasa katotoohan, asin pinapasarig ta an satong puso sa atubang nin Dios, 20kun hinahatolan kita kan satong puso; huli ta mas dakula an Dios ki sa satong puso saka aram niya an gabos. 21Kaya, mga tugang, kun dai kita hinahatolan kan satong puso, makosog an satong boot sa atubang nin Dios. 22Inaako ta an anoman na hagadon ta saiya, huli ta inootob ta an saiyang mga togon asin ginigibo ta an ikinakaogma niya. 23An togon niya iyo ini: dapat kitang magtubod sa saiyang Aking si Jesu-Cristo asin magkaminorootan kita, siring sa ipinaboot (ipinagboot) sato ni Cristo. 24An siisay man na nag-ootob kan mga togon nin Dios, yaon sa Dios, asin an Dios yaon saiya. Aram nyato na yaon sato an Dios huli kan Espiritu Santo na itinao niya sato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\