1 JUAN 4

1Mga namomotan, dai kamo magtubod sa mga nagsasabing igwa sinda kan Espiritu, kundi baloon nindo sinda, tanganing maaraman nindo kun an espiritu na nasa sainda talagang hale sa Dios; huli ta dakul na bakong tunay na propeta an nagtunga sa gabos na lugar. 2Mamimidbidan nindo na iyan Espiritu nin Dios sa paaging ini: an nagpapahayag na si Jesu-Cristo nagin tawo, may Espiritu na hale sa Dios. 3Alagad an magnegar kan bagay na ini dapit ki Jesus, mayo kan Espiritu na hale sa Dios. An espiritung yaon saiya hale sa Anti-Cristo, na nadangog nindo na maabot, asin ngunyan talagang yaon na digdi sa kinaban. 4Alagad sadiri kamo nin Dios, mga aki. Dinaog na nindo an mga bakong tunay na propeta, huli ta an Espiritu na yaon saindo mas mapangyari ki kan espiritu na yaon sa mga tawong sadiri kan kinaban. 5Nagtataram an mga bakong tunay na propeta dapit kan mga bagay kan kinaban, asin an kinaban nagdadangog sainda huli ta sinda mga sadiri kan kinaban. 6Alagad kita sadiri nin Dios. An siisay man na nakakamidbid sa Dios nagdadangog sato; an siisay man na bakong sadiri nin Dios dai nagdadangog sato. Iyo ini an paagi kun paano ta mamidbid an tunay na espiritu saka an bakong tunay na espiritu. 7Mga tugang, magkaminorootan kita, huli ta an pagkamoot hale sa Dios. An siisay man na namomoot, aki nin Dios asin nakakamidbid sa Dios. 8An tawong dai namomoot, dai nakakamidbid sa Dios, huli ta an Dios pagkamoot. 9Ipinahiling sato nin Dios an saiyang pagkamoot kan sugoon niya sa kinaban an bugtong niyang Aki, tanganing sa paagi niya magkaigwa kita nin buhay. 10An pagkamoot arog kaini: bakong kita an namoot sa Dios, kundi siya an namoot sato dangan sinugo niya an saiyang Aki tanganing sa paagi niya mapatawad an satong mga kasalan. 11Mga namomotan, kun siring kaini kadakula an pagkamoot nin Dios sato, dapat man kitang magkaminorootan. 12Mayo pa lamang nin nakahiling sa Dios, alagad kun kita nagkakaminorootan, nagdadanay sato an Dios asin an kapanoan kan saiyang pagkamoot naootob sato. 13Huli kaini aram ta na kita nagdadanay sa Dios asin an Dios nagdadanay sato dahel ta tinawan niya kita kan saiyang Espiritu. 14Nahiling mi saka ibinabareta mi sa iba na sinugo kan Ama an saiyang Aki tanganing magin Paraligtas kan gabos na tawo sa kinaban. 15An magpatotoo na si Jesus iyo an Aki nin Dios, nagdadanay sa Dios dangan an Dios nagdadanay saiya. 16Aram ta saka nananarig kita sa pagkamoot nin Dios sato. An Dios pagkamoot, asin an tawong nagdadanay sa pagkamoot nagdadanay sa Dios, asin an Dios nagdadanay saiya. 17Sa paaging ini naootob sato an kapanoan kan pagkamoot tanganing magkaigwa kita nin kosog nin boot sa Aldaw nin Paghukom, huli ta an satong buhay sa kinaban na ini pareho kan buhay ni Cristo. 18Sa pagkamoot mayo nin pagkatakot; huli ta an pagkatakot hinahale kan tunay na pagkamoot. Kaya bako pang tunay an pagkamoot kan tawong natatakot, huli ta an padusa kaiba kan takot. 19An Dios an enot na namoot sato, kaya namomoot kita. 20Putikon an siisay man na nagsasabi, “Namomotan ko an Dios,” alagad naoongis sa tugang niya. Kun dai niya namomotan an saiyang tugang na nahihiling niya, paano niya mamotan an Dios na dai niya nahihiling? 21Ini an togon na itinao sato ni Cristo: an siisay man na namomoot sa Dios dapat na mamoot man sa saiyang tugang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\