1 JUAN 5

1An siisay man na nagtutubod na si Jesus iyo an Cristo, aki nin Dios; an siisay man na namomoot sa ama, namomoot man sa aki. 2Huli kaini aram nyato na namomoot kita sa mga aki nin Dios, kun namomotan ta an Dios asin kinukuyog ta an saiyang mga togon. 3Huli ta an namomoot sa Dios nagkukuyog kan saiyang mga togon. An saiyang mga togon bako man masakit na pag-otobon, 4huli ta an siisay man na aki nin Dios nakakadaog kan kinaban. Dinadaog ta an kinaban huli kan satong pagtubod. 5Siisay an nakakadaog kan kinaban? An tawo sana na nagtutubod na si Jesus iyo an Aki nin Dios. 6Si Jesu-Cristo an nagdigdi huli sa tubig asin sa dugo; nagdigdi siya bako sanang huli sa tubig nin saiyang bunyag, kundi huli man sa dugo nin saiyang kagadanan. 7An Espiritu an nagpatotoo kaini, huli ta an Espiritu iyo an katotoohan. 8Tolo an saksi dapit kaini: an Espiritu, an tubig saka an dugo; an tolong ini nagkakasararo. 9Kun inaako ta an patotoo nin mga tawo, orog an patotoo nin Dios; huli ta iyo ini an patotoo nin Dios dapit sa saiyang Aki. 10Kaya an siisay man na minatubod sa Aki nin Dios igwa kan patotoong ini sa saiyang puso; alagad an dai minatubod sa Dios, ginigibo niyang putikon an Dios, huli ta dai siya minatubod kan sinabi nin Dios dapit sa saiyang Aki. 11An patotoo iyo ini: tinawan kita nin Dios kan buhay na daing kataposan; an buhay na iyan yaon sa saiyang Aki. 12An igwa kan Aki igwa kan buhay na iyan; alagad an mayo kan Aki nin Dios mayo kan buhay na iyan. 13Sinusurat ko ini saindo na mga nagtutubod sa ngaran kan Aki nin Dios, tanganing maaraman nindo na igwa kamo nin buhay na daing kataposan. 14May pagsarig kita sa Dios na dadangogon niya kita kun minahagad kita saiya nin anoman sosog sa saiyang kabotan. 15Asin kun aram ta na dinadangog niya an satong mga pamibi, aram ta man na nakamtan na nyato an hinahagad ta saiya. 16Kun may makahiling sa tugang niya na nakaginibo nin kasalan na bako man mortal, ipamibi niya ini sa Dios na matao saiya nin buhay. Ini manongod sa mga tawo na an mga kasalan bakong mortal. Alagad igwang kasalan na mortal. Dai ko sinasabi na ipamibi nindo iyan sa Dios. 17An gabos na maraot na gibo kasalan, alagad may kasalan na bakong mortal. 18Aram ta na an siisay man na aki nin Dios dai nagpapadagos sa pagkakasala, huli ta inaataman siya kan Aki nin Dios; dai siya maaano kan Maraot. 19Aram nyato na kita sadiri nin Dios, asin an bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan Maraot. 20Aram man nyato na an Aki nin Dios nagdigdi saka nagtao sato nin pakasabot, nganing mamidbidan ta an totoong Dios. Yaon kita sa totoong Dios, sa saiyang Aki na si Jesu-Cristo. Iyo ini an totoong Dios, asin an buhay na daing kataposan. 21Mga aki, maglikay kamo sa mga dios-dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\