1 PEDRO 2

1Kaya halea nindo an gabos na karatan; an gabos na kaputikan, pagsagin-sagin, pagkaori asin pagpakaraot. 2Magin siring kamo sa bagong mamundag na aki, na danay na paha para sa purong gatas na espiritwal, tanganing sa pag-inom kaiyan, magtalubo kamo sagkod na makamtan nindo an kaligtasan. 3Huli ta sinasabi sa kasuratan, “Naaraman na nindo kun gurano kaboot an Kagurangnan.” 4Dumolok kamo sa Kagurangnan, sa buhay na gapong isinikwal kan mga tawo, alagad pinili nin Dios bilang mahalaga para saiya. 5Magdolok kamo bilang mga buhay na gapo tanganing magamit sa pagtugdok kan espiritwal na templo; maglilingkod kamo bilang mga banal na padi, na magdodolot nin mga atang na espiritwal, na ikakaogma nin Dios huli ki Jesu-Cristo. 6Huli ta nasasabi sa kasuratan, “Pinili ko an sarong mahalagang gapo na ibinubugtak ko ngunyan sa Sion bilang gapong patugmadan; an siisay man na minatubod saiya dai nanggad mapapasopog.” 7An gapong iyan pinakamahalaga para saindong mga nagtutubod; alagad para sa mga dai nagtutubod, “An mismong gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo an nagin patugmadan na gapo.” 8Nasasabi pa sa kasuratan, “Iyo ini an gapong masisingkogan nin mga tawo, an gapong makakapatumba sainda.” Nasingkog sinda huli ta dai sinda nagtubod sa tataramon nin Dios; iyo ini an itinalaga para sainda. 9Alagad kamo an piniling rasa, mga padi kan Hade, sarong nasyon na banal, saka mga tawong sadiri nin Dios. Pinili kamo tanganing magbareta kan mga makangangalas na gibo nin Dios na iyo an nag-apod saindo hale sa kadikloman pasiring sa saiyang makangangalas na liwanag. 10Kaidto bako kamong banwaan nin Dios, alagad ngunyan banwaan na niya kamo. Kaidto dai nindo nakamtan an pagkaherak nin Dios, alagad ngunyan nakamtan na nindo an saiyang pagkaherak. 11Mga namomotan kong tugang, nakikiolay ako saindo na kamo, bilang mga dayuhan saka mga nasa destyero sa kinaban na ini, dai kamo magpadaog sa mga kamawotan kan laman na danay na nakikilaban sa mga kalag nindo. 12Sa tahaw kan mga pagano mamuhay kamo nin marahay, tanganing kun isumbong ninda kamo na naggigibo nin maraot, mahorop-horop ninda an mga marahay nindong gibo, asin oomawon ninda an Dios sa Aldaw kan saiyang pagdatong. 13Dahel sa Kagurangnan, magkuyog kamo sa mga opisyal kan gobyerno: ki Cesar, na iyo an pinakahalangkaw na awtoridad, 14sa mga gobernador na sinugo niya na magpadusa kan mga naggigibo nin maraot saka mag-omaw kan mga naggigibo nin marahay. 15Huli ta boot nin Dios na maggibo kamo nin marahay tanganing maontok an kamangmangan kan mga tawong lolong. 16Mamuhay kamo siring sa mga tawong talingkas; alagad dai nindo paggamiton an saindong katalingkasan sa paggibo nin maraot. Mamuhay kamo siring sa mga oripon nin Dios. 17Galangan nindo an gabos na tawo; kamotan nindo an mga kapwa paratubod ki Cristo. Matakot kamo sa Dios, saka galangan nindo si Cesar. 18Mga sorogoon, kuyogon nindo asin galangan an saindong mga kagurangnan, bako sana an mga maboot saka mga mahuyo, kundi man an mga makuri. 19Bebendisyonan kamo nin Dios kun makatios kamo kan mga pasakit na bakong matanos, huli ta aram nindo na iyan an kabotan nin Dios. 20Ano an halaga kun natagalan nindo an pasakit saindo dahelan kan sala nindong gibo? Alagad kun natagalan nindo an mga pasakit saindo maski tama an gibo nindo, bebendisyonan kamo nin Dios. 21Para sa bagay na ini inapod kamo nin Dios, huli ta si Cristo nagtios man dahel saindo saka nagwalat nin arogan na dapat nindong arogon. 22Dai siya nagkasala; dai nanggad siya nagtaram nin putik. 23Kan pag-olog-ologon siya, dai siya nagbalos; kan pinasakitan siya, dai siya naghoma, kundi nanarig siya sa Dios, an matanos na Hukom. 24Dinara ni Cristo an satong mga kasalan sa saiyang hawak duman sa krus tanganing magadan kita sa satong kasalan asin mabuhay sa katanosan. Naomayan kamo huli kan saiyang mga lugad. 25Kaidto garo kamo mga karnerong nagkaralagalag, alagad ngunyan nagbalik na kamo sa Pastor asin Paraataman kan saindong mga kalag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\