1 PEDRO 3

1Siring man, kamong mga babae dapat na magpasakop sa saindong agom, tanganing kun igwa sainda nin dai minatubod sa tataramon nin Dios, madara sinda sa pagtubod huli kan saindong marahay na gawe. Dai na kaipuhan na magtaram pa kamo nin anoman, 2huli ta mahihiling ninda an saindong magalang asin mabining gawe. 3Dai kamo maggamit nin mga samno sa pagpagayon na panluwas sana, arog kan pagsalapid nin buhok, paggamit nin mga alahas, o pagsulot nin magayon na mga gubing. 4Kundi magkaigwa kamo nin kagayonan na hale sa saindong puso, kaiba an dai mawawarang kayamanan nin sarong mahuyo asin matoninong na espiritu, na iyo an pinakamahalaga sa atubang nin Dios. 5Arog kaini an ginibo kan mga banal na babae kan mga nakaaging panahon. Ibinugtak ninda sa Dios an saindang paglaom asin nagpagayon sinda sa paagi nin pagkuyog sa mga agom ninda. 6Arog kaiyan an pagpagayon ni Sara; nagkuyog siya ki Abraham na inapod niyang saiyang kagurangnan. Kamo an mga aki ni Sara ngunyan kun maggibo kamo nin tama asin dai matakot sa anoman. 7Kamo man, mga lalaki, pakarahaya an pakiiba nindo sa saindong mga agom. Galangan nindo sinda huli ta sinda maluya; huli ta kapwa nindo sinda paramana kan biyaya nin buhay. Gibohon nindo ini tanganing daing anoman na makaolang sa saindong mga pamibi. 8Sa kataposan, dapat na magkasararo kamo gabos sa espiritu, magmakulog sa kapwa, magkaminorootan siring sa magturugang; magkaigwa kamo nin mahuyo na puso asin mapakumbabang boot. 9Dai kamo magbalos nin maraot sa naggibo saindo nin maraot, o mag-olog-olog sa nag-olog-olog sa saindo; kundi bendisyonan nindo sinda, huli ta inapod kamo para sa bagay na ini tanganing bendisyonan kamo nin Dios. 10Siring sa nasusurat, “An siisay man na nagmamawot nin marahay na buhay asin nin maogmang mga aldaw, dapat maglikay sa pagtaram nin maraot, saka dai magputik. 11Talikdan niya an karatan asin maggibo nin matanos; hingowahon na makamtan an katoninongan. 12Huli ta binabantayan nin Kagurangnan an mga matanos, asin dinadangog niya an saindang pamibi; alagad saiyang kinakalaban an mga naggigibo nin karatan.” 13Ngunyan, siisay an magibo nin maraot saindo kun maigot kamo sa paggibo nin matanos? 14Alagad maski magtios kamo huli sa katanosan, magigin paladan kamo. Dai kamo matakot sa kiisay man; dai man kamo mahadit. 15Galangan nindo sa saindong puso si Cristo bilang Kagurangnan. Magin andam kamo sa gabos na oras sa pagsimbag sa kiisay man na maghagad saindo nin paliwanag dapit kan paglaom na yaon saindo. 16Alagad magin kamong mahuyo saka magalang sa pagsimbag nindo. Papagdanayon nindong malinig an saindong konsyensya, tanganing mapasopog an nagpapakaraot kan marahay nindong gawe bilang mga parasunod ni Cristo. 17Mas marahay pang magtios huli sa paggibo nin marahay kun iyan an kabotan nin Dios, ki sa magtios huli sa paggibo nin maraot. 18Huli ta si Cristo nagadan dahel sa mga kasalan sarong beses sana nanggad. Matanos siyang tawo alagad nagadan siya para sa mga makasalan, tanganing madara niya kita sa Dios. Ginadan siya sa hawak alagad binuhay siya sa espiritu. 19Sa siring na kamugtakan, nagduman siya asin naghulit sa mga kalag na nasa bilanggoan. 20Ini an mga kalag kan mga dai nagkuyog kaidtong panahon ni Noe, kan an Dios nagparahalat sainda mantang ginigibo ni Noe an arka. Dikit sana an tawo—walo katawo gabos an nakaligtas sa paagi kan tubig. 21An tubig na idto tanda kan bunyag na iyo an nagliligtas saindo ngunyan. An bunyag bakong paghugas kan ati sa hawak kundi sarong panuga sa Dios gikan sa malinig na konsyensya. Iliniligtas kamo kan bunyag sa paagi kan pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo. 22Nagsakat siya sa langit asin yaon sa too nin Dios; sakop niya an gabos na anghel, langitnon na mga awtoridad saka mga kapangyarihan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\