1 PEDRO 4

1Siring na si Cristo nagtios sa hawak, dapat na andam man kamong magtios, huli ta an siisay man na nagtitios sa hawak, nagbaya na sa kasalan. 2Poon ngunyan gamiton nindo an natatada pang panahon sa buhay na ini sosog sa kabotan nin Dios, bakong sosog sa mga kamawotan nin laman. 3Kanigoan nang panahon an ginamit nindo kaidto sa paggibo kan ginigibo kan mga pagano. Namuhay kamo sa karigsokan, sa mga kamawotan nin laman, sa bururatan, sa sobrang karakanan, sa irinoman asin sa pagsamba sa mga ipinangangalad na dios-dios. 4Nagngangalas an mga pagano ta dai na kamo ngunyan nakikiiba sainda sa maraot na pamumuhay, kaya pinapakaraot ninda kamo. 5Alagad matao sinda nin kwenta sa Dios na andam na maghukom sa mga buhay saka sa mga gadan. 6Kaya ipinaghulit man an Marahay na Bareta sa mga gadan, na hinukoman kan nabubuhay pa sinda, arog sa paghukom sa gabos na tawo; ipinaghulit idto sainda tanganing mabuhay sinda sa espiritu na siring kan buhay na Dios. 7Harani na an kataposan kan gabos na bagay. Kaya dapat magkaigwa kamo nin malinaw na isip asin pagpupugol sa sadiri, tanganing makapamibi kamo. 8Orog sa gabos, magkaminorootan kamo nin tudok sa puso, huli ta an pagkamoot minatahob sa dakul na kasalan. 9Maogmang padagoson nindo sa saindong harong an saindong kapwa. 10An lambang tawo na tinawan nin espesyal na balaog nin Dios dapat maggamit kan balaog na iyan para sa karahayan kan kapwa niya, bilang marahay na mga parapamahala kan manlaen-laen na biyaya nin Dios. 11An siisay man na naghuhulit, dapat ihulit an mensahe nin Dios; an naglilingkod, maglingkod sa bilog na kosog na itinao saiya nin Dios, tanganing sa gabos na bagay, mapamuraway an Dios huli ki Jesu-Cristo. Sa saiya sana an gabos na kamurawayan asin kapangyarihan sagkod nuarin pa man. 12Mga namomotan na tugang, dai nindo ipagngalas an mga makulog na pagbalo na tinitios nindo na garo baga sarong pambihirang pangyayari sa buhay nindo. 13Alagad mag-ogma kamo sa pakihiras nindo sa mga kasakitan ni Cristo, tanganing mag-ogma man kamo asin maggayagaya kun ihayag na an saiyang kamurawayan. 14Kun kamo pag-olog-ologon huli ki Cristo, paladan kamo, huli ta nangangahulogan iyan na an mapangyaring Espiritu nin Dios nasa saindo. 15Alagad kun an saro saindo nagdudusa, bako man logod sa dahelan na siya paragadan, parahabon, paragibo nin maraot, o paraatom sa buhay kan iba. 16Kun igwa nin magtios huli ta siya sarong Cristiano, dai niya iyan ikasopog, kundi mag-omaw logod siya sa Dios huli ta dinadara niya an ngaran ni Cristo. 17Nagdatong na an panahon kan pagpoon kan Paghukom nin Dios; huhukoman niyang enot an mga tawong sadiri niya. Kun sato siya magpoon, ano daw an kataposan kan mga tawong dai nagtutubod sa Marahay na Bareta nin Dios? 18Siring sa nasasabi sa kasuratan, “Kun masakit nganing makaligtas an mga matanos, ano daw an mangyayari sa mga parakasala na habong magmidbid sa Dios?” 19Kaya, an mga nagdudusa sosog sa kabotan nin Dios sainda, dapat maggibo nin matanos asin magdusay kan saindang kalag sa maimbod na Kaglalang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\