1 PEDRO 5

1Bilang saro man na kamagurangan, igwa akong ipapakiolay saindo, mga kamagurangan kan simbahan. Nasaksihan ko an mga kasakitan na inagihan ni Cristo, asin magigin kahiras man ako kan kamurawayan na madali nang ihayag. 2Atamana nindo an ariponpon kan mga paratubod nin Dios na ipinaniwala saindo, bakong huli ta pinirit kamo, kundi huli ta iyan kagustohan nindo sosog sa kabotan nin Dios. Giboha nindo an saindong katongdan bakong huli ta binabayadan kamo, kundi huli ta talagang boot nindong maglingkod; 3bako bilang mga kagurangnan kan nasasakopan nindo, kundi mga aarogan kan ariponpon. 4Pag-abot kan Poon na Pastor, maako kamo kan magayon na korona na dai naglulubad. 5Siring man, kamong mga hoben dapat magpasakop sa mga gurang saindo. Kamo gabos magpatarabang-tabang na may kapakumbabaan, huli ta nasasabi sa kasuratan, “Habo an Dios sa mga mapaabaw-abaw, alagad benebendisyonan niya an mga mapakumbaba.” 6Kaya magpakumbaba kamo asin magpasakop sa kapangyarihan nin Dios, tanganing ilangkaw niya kamo sa panahon na itinalaan niya. 7Idusay nindo sa Dios an gabos nindong kahaditan, huli ta nagmamakulog siya saindo. 8Mag-andam kamo asin magbantay! Huli ta an Diablo na saindong kalaban naglilibot siring sa sarong nag-uungal na leon na naghahanap nin hahalonon. 9Magin pusog kamo sa saindong pagtubod saka labanan nindo siya, huli ta aram nindo na an mga kapwa nindo paratubod sa bilog na kinaban nag-aagi man nin arog kaiyan na mga kasakitan. 10Alagad pakatios nindo sa halipot na panahon, an Dios nin gabos na biyaya, na nag-apod saindo para sa saiyang mayong kataposan na kamurawayan diyan ki Cristo, iyo an matao saindo kan kapanoan nin buhay, kosog asin pagsarig. 11Mapasa-Dios an kapangyarihan sagkod lamang! Amen. 12Nagsurat ako saindo kaining halipot na surat sa tabang ni Silas na ibinibilang kong maimbod na tugang. Boot kong pakosogon an saindong boot asin magpatotoo na iyo ini an tunay na biyaya nin Dios. Magdanay kamo sa biyayang ini. 13Nangongomusta an saindong mga tugang sa pagtubod duman sa Babilonia, na mga pinili man nin Dios arog saindo; nangongomusta man si Markos na aki ko sa pagtubod. 14Magkinomustahan kamo sa hadok nin pagkamoot. An katoninongan mapasaindo logod gabos na yaon ki Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\