1 TESALONICA 3

1Kan dai mi na matagalan, pinagmarahay ming magpawalat na mayong kaiba sa Atenas, 2asin sinugo mi saindo si Timoteo, na satong tugang saka sorogoon nin Dios, sa paghulit kan Marahay na Bareta dapit ki Cristo. Sinugo mi siya saindo sa pagpakosog kan saindong pagtubod saka sa pagsadol saindo 3tanganing mayo ni saro saindo na magluya an boot huli kan mga pasakit. Aram nindo na ining pasakit kabtang kan pagboot nin Dios sato. 4Kan kami yaon pa saindo, sinabi mi saindo na papasakitan kita; iyan mananggad an nangyari, siring sa naaaraman nindo. 5Kaya kan dai na ako makatios, sinugo ko si Timoteo na magsiyasat dapit kan saindong pagtubod, huli ta nahandal ako na tibaad nasugotan na kamo kan Diablo, asin masayang sana an samong kapagalan. 6Alagad ngunyan nagbalik na si Timoteo hale diyan saindo; ikinaogma mi an ibinareta niya samo dapit sa saindong pagtubod saka pagkamoot. Sinabi niya na danay nindo kaming naroromdoman asin boot man nindong mahiling kami arog man kan samong pagmawot na mahiling kamo. 7Kaya, mga tugang, maski kanigoan an samong kapurisawan saka kasakitan, naranga kami dapit saindo, huli kan saindong pagtubod. 8Garo man sana nagkaigwa kami nin bagong buhay kan maaraman ming masarig an tindog nindo sa buhay na para sa Kagurangnan. 9Paano mi mapapasalamatan nin maninigo an Dios para saindo, huli kan dakulang kaogmahan na samong namatean para saindo sa atubang niya? 10Aldaw-banggi hinahagad mi sa Dios nin tudok sa puso na mahiling kamo saka mahipnoan an anoman na kakulangan kan saindong pagtubod. 11Itugot man logod kan satong Dios asin Ama saka ni Jesus na satong Kagurangnan na makadiyan kami saindo! 12Gibohon logod nin Kagurangnan na magdagdag saka magsupay an saindong pagkaminorootan asin an saindong pagkamoot sa gabos na tawo, siring kan samong dakulang pagkamoot saindo. 13Sa paaging ini papasarigon niya an saindong mga puso na mayo nin kaninan sa kalinigan sa atubang kan satong Dios asin Ama, pagbalik kan satong Kagurangnan na si Jesus kaiba an gabos niyang banal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\