1 TESALONICA 4

1Sa kataposan, mga tugang, nakikimaherak kami saindo asin sinasadol mi kamo sa ngaran ni Jesus na Kagurangnan, na mamuhay kamo nin orog pa kan pamumuhay nindo ngunyan—pamumuhay na sosog sa nanodan nindo samo—nganing mapaogma nindo an Dios. 2Aram na nindo an mga katukdoan na itinao mi saindo huli ki Jesus na Kagurangnan. 3Kabotan nin Dios na kamo magin banal; na dai nanggad kamo makidorog sa bakong agom. 4Dapat manodan kan lambang lalaki an tamang pakikiiba sa agom niya, sa paagi na banal asin may paggalang, 5bakong sa karigsokan arog kan mga pagano na dai nakakamidbid sa Dios. 6Sa bagay na ini mayo nin siisay man na magdigta o magraot sa saiyang tugang, huli ta makuri an padusa nin Kagurangnan sa gabos na maggibo kan mga bagay na ini, siring sa ipinatanid mi na saindo kaidto. 7Inapod kita nin Dios sa buhay na may kabanalan, bakong sa karigsokan. 8Kaya an siisay man na minasikwal kan katukdoan na ini, minasikwal bakong sa tawo kundi sa Dios na iyo an nagtao saindo kan saiyang Espiritu Santo. 9Dai na kaipuhan na suratan pa kamo dapit sa pagkamoot sa kapwa nindo paratubod, huli ta an Dios na an nagtukdo saindo kun paano kamo magkaminorootan. 10Totoong namomotan nindo an gabos na tugang sa bilog na Macedonia. Alagad sinasadol mi kamo, mga tugang, na mag-orog pa logod an saindong pagkamoot. 11Hingowahon nindo na mamuhay kamo na matoninong; atoman sana nindo an sadiri nindong buhay, asin magkaigwa kamo nin sadiring hanap-buhay, siring sa hatol mi saindo kaidto. 12Sa paaging ini, gagalangan kamo kan mga bakong paratubod, asin dai kamo magsasarig sa kiisay man. 13Mga tugang, boot ming maaraman nindo an katotoohan dapit sa mga nagkagaradan na, tanganing dai kamo magmondo, arog kan mga mayo nin paglaom. 14Nagtutubod kita na si Jesus nagadan saka nabuhay liwat. Kaya nagtutubod kita na bubuhayon liwat nin Dios ki Jesus an gabos na nagkagaradan nganing makaiba niya. 15Itinutukdo mi saindo ngunyan an itinukdo nin Kagurangnan na kitang nabubuhay pagdatong nin Kagurangnan, dai maeenot duman sa mga nagkagaradan na. 16Ikukurahaw an pagboot, madadangog an tingog kan arkanghel, matanog an trompeta nin Dios asin kadungan kaiyan, mahilig hale sa langit an Kagurangnan. An mga nagkagaradan ki Cristo an enot na bubuhayon liwat. 17Dangan kita na mga buhay pa pag-abot kan panahon na iyan, dadarahon paitaas kaiba ninda sa mga panganoron tanganing sabaton sa itaas an Kagurangnan. Asin magdadanay na kitang kaiba kan Kagurangnan. 18Kaya magparinanga-rangahan kamo kan mga tataramon na ini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\