1 TESALONICA 5

1Dai na kaipuhan na suratan pa kamo, mga tugang, dapit sa mga oras saka panahon kun nuarin mangyayari an mga bagay na ini. 2Aram na nindo na an Aldaw nin Kagurangnan maabot na dai nindo pinaghohona arog kan pag-abot nin parahabon kun banggi. 3Kun an mga tawo nagsasabi, “An gabos matoninong saka mayong pag-alaman,” dangan biglang maabot an kapahamakan sainda! Maabot iyan arog kan kulog na namamate kan babaeng madali nang mangaki; dai ninda iyan madudulagan. 4Alagad kamo, mga tugang, bakong nasa kadikloman, kaya dai kamo dapat matikbahan sa Aldaw na iyan na maabot siring sa sarong parahabon. 5Kamo gabos mga aki nin liwanag asin nin aldaw. Bako kitang sadiri kan banggi o kan kadikloman. 6Kaya dai kita dapat magkatorog siring kan iba, kundi dapat kitang magpuka asin danay na magin malinaw an isip. 7Sa banggi natotorog an tawo; sa banggi man nagbuburat. 8Alagad kita na mga aki nin liwanag dapat na malinaw an isip. Dapat na isulot ta an pagtubod saka an pagkamoot bilang pantahob sa daghan, saka an paglaom nin kaligtasan bilang helmet. 9Dai kita pinili nin Dios tanganing magdusa sa saiyang kaanggotan kundi tanganing magkamit kan kaligtasan sa paagi ni Cristo Jesus na satong Kagurangnan. 10Nagadan si Jesus para sato, tanganing mabuhay kita kaiba niya, buhay man kita o gadan sa pagbalik niya. 11Kaya pakosoga an saindong boot saka magpatarabang-tabang kamo siring kan ginigibo na nindo ngunyan. 12Ipinapakiolay mi saindo, mga tugang, na galangan nindo an mga naglilingkod diyan saindo, na namamayo saka nagtutukdo saindo kan pamumuhay na Cristiano. 13Itao nindo sainda an dakulang paggalang asin pagkamoot, dahel kan trabaho ninda. Magiriba-iba kamong matoninong. 14Sinasadol mi kamo, mga tugang, na patanidan nindo an mga hugakon, pakosogon an mga maluya an boot, tabangan an mga maluya, saka magin matinios kamo sa gabos. 15Hingowahon nindo na mayo saindong magbalos nin maraot sa maraot, kundi dayaday kamong maggibo nin marahay sa lambang saro saindo saka sa gabos na tawo. 16Magdanay kamong maogma. 17Mamibi kamo sa gabos na oras, 18saka magpasalamat sa anoman na mangyari. Iyan an kabotan nin Dios saindo huli ki Cristo Jesus. 19Dai nindo olangon an Espiritu Santo; 20dai nindo pagbasang-basangon an balaog nin propesiya. 21Baloon nindo an gabos na bagay saka gibohon nindo an marahay. 22Likayan nindo an gabos na maraot. 23Pakabanalon logod kamo nin lubos kan Dios nin katoninongan; magdanay logod kamong malinig asin daing digta sa espiritu, sa kalag, asin hawak, sagkod sa pagdatong ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 24Siya na nag-aapod saindo an magibo kaiyan, huli ta siya maimbod. 25Mga tugang, ipamibi man nindo kami. 26Magkinomustahan kamo gabos sa banal na hadok. 27Sinasadol ko kamo, sa ngaran nin Kagurangnan, na basahon nindo an surat na ini sa gabos na tugang. 28Mapasaindo logod an biyaya ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\