1 TIMOTEO 1

1Surat na hale ki Pablo na apostol ni Cristo Jesus huli sa kabotan nin Dios na satong Paraligtas asin ni Cristo Jesus na satong paglaom. 2Para ki Timoteo na tunay kong aki sa pagtubod: Mapasaimo logod an biyaya, pagkaherak asin katoninongan kan Dios Ama saka ni Cristo Jesus na satong Kagurangnan. 3Siring sa pakiolay ko saimo kaidto kan maduman ako sa Macedonia, boot ko na magpawalat ka sa Efeso huli ta may nagkapirang tawo duman na nagtutukdo nin mga salang doktrina, asin pagbotan mong mag-ontok sinda. 4Sabihan mo sinda na lingawan na ninda ang mga leyenda saka halabang mga talaan kan mga ginikanan, huli ta magbubunga sana iyan nin diskutiran. Dai iyan nakakatabang sa plano nin Dios, na namimidbid huli sa pagtubod. 5An katuyohan kan pagsugong ini iyo na pukawon an pagkamoot na minagikan sa malinig na puso asin konsyensya saka sa tunay na pagtubod. 6Igwang nagkapirang tawo na tuminalikod sa mga ini asin nalagalag sa diskutiran na mayo nin halaga. 7Boot nindang magin paratukdo kan katogonan nin Dios, alagad dai ninda nasasabotan an sainda mismong itinataram o an mga bagay na itinutukdo ninda. 8Aram ta na an Katogonan marahay, kun ini gagamiton sa tamang paagi asin katuyohan. 9Dapat nindong giromdomon na an mga katogonan ginibo bakong para sa mga tawong matanos, kundi para sa mga paralapas asin mga kriminal, para sa mga daing Dios asin mga parakasala, para sa mga bakong banal asin mga habo sa kabanalan, para sa mga paragadan kan saindang mga magurang asin mga paragadan kan kapwa, 10para sa mga marigsok asin mga nakikidorog sa kapareho nindang lalaki o babae, para sa mga parakidnap, mga putikon, mga nagsasaksi nin putik, saka sa mga naggigibo nin anoman na tumang sa tamang katukdoan. 11An katukdoan na ini nasa Marahay na Bareta na ipinaniwala sako kan mapangyari asin banal na Dios tanganing sakong ipahayag. 12Nagpapasalamat ako ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan, na nagtao sako nin kosog para sa sakong trabaho. Nagpapasalamat ako saiya huli ta ibinilang niya akong maninigo saka pinili niyang maglingkod saiya, 13maski kaidto nagtaram ako nin maraot dapit saiya, nagpasakit asin naglanghad saiya. Alagad naherak sako an Dios, huli ta bako pa akong paratubod kaidto asin dai ko aram an sakong ginigibo. 14Itinao sako kan satong Kagurangnan an saiyang nagsusupay na biyaya, kaiba an pagtubod asin pagkamoot na nasa sato huli sa pakisumaro ki Cristo Jesus. 15An kasabihan na ini totoo asin dapat akoon saka tubodon nanggad: na nagdigdi si Cristo Jesus sa kinaban tanganing iligtas an mga parakasala. Ako an pinakamaraot sainda, 16alagad naherak sako an Dios, tanganing sa sako, na pinakamaraot sa mga parakasala, ikapahiling ni Cristo Jesus an gabos niyang pakatios, bilang arogan kan gabos na matubod saiya saka maako nin buhay na daing kataposan. 17Itao man logod sagkod pa man an paggalang asin an kamurawayan sa Hade na mayo nin kataposan, na mayo nin kagadanan, na dai nahihiling, iyo sanang Dios! Amen. 18Timoteo, aki ko sa pagtubod, ipinapaniwala ko saimo an pagboot na ini sosog sa mga ipinagpropesiya kaidto dapit saimo. Gamiton mong armas an mga ipinagpropesiya dapit saimo tanganing makalaban ka nin marahay; 19padanayon mo an saimong pagtubod saka malinig na konsyensya. May mga tawong dai sinunod an konsyensya ninda, kaya rinaot ninda an saindang pagtubod. 20Siring kaiyan an nangyari ki Himeneo asin ki Alejandro, na itinao ko logod ki Satanas, tanganing makanood sinda na dai maglanghad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\