1 TIMOTEO 2

1Kaya enot sa gabos, nagsasadol ako na an mga paghagad, mga pamibi, mga pakimaherak, saka mga pasalamat kaipuhan idolot para sa gabos na tawo, 2para sa mga hade asin sa iba pang mga awtoridad, tanganing mamuhay kitang matiwasay, matoninong, magalang sa Dios asin ginagalangan. 3Marahay iyan asin nakakapaogma sa Dios na satong Paraligtas, 4na nagmamawot na an gabos makaligtas, saka makamidbid kan katotoohan. 5Huli ta saro sana an Dios asin saro sana an tagapagultanan nin Dios saka kan mga tawo—an tawo na si Cristo Jesus. 6Idinusay niya an saiyang buhay sa pagtubos kan gabos na tawo, na patunay nin Dios sa tamang panahon. 7Iyan an dahelan kaya sinugo ako bilang apostol saka paratukdo sa mga pagano, tanganing ipahayag sainda an mensahe nin pagtubod asin katotoohan. Dai ako nagpuputik. Totoo an sinasabi ko! 8Kaya mawot ko na sa lambang pagtiripon saen man na lugar, an mga lalaki dapat na mamibi, mag-itaas nin kamot, mayong raot sa boot o kaanggotan sa kapwa. 9Boot kong an mga babae magin desente asin simple sa saindang paggubing. Magpagayon sinda bakong sa paagi nin sinalapid na buhok, mga samnong bulawan o perlas, o sa pagsulot nin mga mamahalon na gubing, 10kundi sa paggibo nin karahayan, siring sa maninigong gibohon kan mga babaeng nagsasabing sinda maki-Dios. 11Sa saindang pag-adal, an mga babae kaipuhan toninong asin makinuyog-kuyog. 12Dai ko sinda tinutugotan na magtukdo o magsakop sa mga lalaki; mag-alo sana sinda. 13Huli ta enot na linalang si Adan, dangan na si Eva. 14Bakong si Adan an nadaya; an babae an nadaya saka siya an naglapas kan togon nin Dios. 15Alagad makakaligtas an babae huli sa pangangaki, kun magdanay siya sa pagtubod, pagkamoot asin kabanalan na may kabinian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\