1 TIMOTEO 3

1An kasabihan na ini totoo: kun igwang nagmamawot nin maigot na magin lider sa simbahan, nagmamawot siya nin marahay na trabaho. 2An lider dapat sarong tawo na mayong digta an pamumuhay. Dapat saro sana an agom niya, tataong magpugol sa sadiri, toltol sa isip, may dignidad, bukas an harong sa pagpadagos sa kapwa, marahay magtukdo. 3Bako siya paraburat o parapakiiwal, kundi mahuyo, matoninong saka bakong makikwarta. 4Dapat marahay siyang magpadalagan kan sadiri niyang pamilya, tataong magdisiplina kan saiyang mga aki nganing magin mga makinuyog-kuyog saka magalang. 5Huli ta kun an sarong tawo dai tataong magpadalagan kan sadiri niyang pamilya, paano siyang makapangataman kan simbahan nin Dios? 6Dapat haloy na siyang paratubod, ta kun bako, tibaad magin siyang mapaabaw-abaw asin mahatolan man siya arog kan Diablo. 7Dapat ginagalangan siya kan mga tawong bakong kaayon kan simbahan tanganing dai siya mapakaraot saka mahulog sa litag kan Diablo. 8An mga diakono sa simbahan dapat man na marahay an ugale saka bakong parasagin-sagin, bakong paraburat asin bakong ganid sa kwarta. 9Dapat magkaigwa sinda nin malinig na konsyensya saka pusog na paniwala sa misteryo kan satong pagtubod. 10Kaipuhan sindang baloon ngona; kun makapasar, saka papaglingkodon bilang diakono. 11An saindang mga agom dapat marahay man an ugale, bakong paralibak, dai nagbuburat asin maimbod sa gabos na bagay. 12An mga diakono dapat saro sana an agom, saka marahay magpasunod sa saiyang mga aki, asin marahay magpadalagan kan saiyang pamilya. 13An mga diakono na nagtatrabahong maigot, ginagalangan nin tawo asin ipinapahayag ninda an kasarigan sa pagtubod ki Cristo Jesus. 14Mantang sinusurat ko ini, linalaom kong makadiyan saimo sa madaling panahon. 15Alagad sinusuratan taka na kan mga bagay na ini tanganing kun maabala ako, aram mo na an maninigong gawe sa pamilya nin Dios, na iyo an simbahan kan buhay na Dios, an harigi saka balwarte kan katotoohan. 16Mayong makakanegar na totoong dakulang misteryo an satong relihiyon: Nagpahiling siya kan siya nagin tawo, pinatotoohan siya kan Espiritu Santo, asin nahiling kan mga anghel. Ipinaghulit siya sa mga nasyon, tinubod sa bilog na kinaban, dinara sa kamurawayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\