1 TIMOTEO 4

1Maliwanag an sinasabi kan Espiritu na sa mga huring panahon may mga tawo na mabaya sa pagtubod, asin masunod sa mga madayang espiritu saka mga katukdoan nin mga demonyo. 2An mga katukdoan na iyan pinalalakop kan mga putikon, na an konsyensya garo minarkahan nin nagbabagang lansang. 3Ipinapangalad ninda an pag-agom asin itinutukdo ninda an pag-ayuno sa mga kakanon, na linalang nin Dios tanganing kakanon na may pasalamat kan mga nagtutubod asin nakakaaram kan katotoohan. 4An gabos na linalang nin Dios marahay; mayo nin anoman na dapat isikwal, kundi akoon gabos iyan nin may pagpasalamat. 5Huli ta kinokonsagra iyan kan tataramon nin Dios asin kan pamibi. 6Kun itukdo mo an mga katukdoan na ini sa mga tugang, magigin marahay kang sorogoon ni Cristo Jesus, mantang ika man napapakosog sa mga tataramon kan pagtubod asin kan marahay na doktrina na saimong sinunod. 7Likayan mo an mga leyenda na bakong sa Dios asin mayo nin halaga, kundi maghingowa kang mamuhay na banal. 8Huli ta kun igwa nin halaga an pagpakosog sa hawak, may halaga an pagpakosog sa kabanalan, huli ta ini may panuga para sa buhay ngunyan asin para sa buhay na madatong. 9An kasabihan na ini totoo asin maninigong akoon saka tubodon nanggad. 10Naghihingowa kami saka nagtatrabaho nin maigot, huli ta ibinugtak mi an samong paglaom sa buhay na Dios na Paraligtas kan gabos, orog na idtong mga nagtutubod saiya. 11Ipagboot mo saka itukdo an mga bagay na ini. 12Dai mo pagtugotan an siisay man na pagbasang-basangon an saimong pagkanihoben, kundi magin kang arogan kan mga paratubod sa saimong pagtaram, sa gibo, sa pagkamoot, pagtubod, saka kabinian. 13Ipadagos mo an pagbasa sa publiko kan mga Kasuratan, an paghulit, asin an pagtukdo, sagkod na umabot ako. 14Dai mo pagpabayaan an balaog na yaon saimo, na itinao saimo kan magtaram an mga propeta asin kan idoon saimo kan mga kamagurangan an saindang mga kamot. 15Danay ba (na) gibohon mo an mga bagay na ini saka idusay mo an bilog mong buhay sa pag-otob kaiyan, tanganing mahiling kan gabos an saimong pag-uswag. 16Ingatan mo an saimong gibo saka pagtukdo. Padagosa an paggibo kan mga bagay na ini, huli ta sa siring na gibo makakaligtas ka sagkod an mga nagdadangog saimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\