1 TIMOTEO 5

1Dai mo pagsagweon an lalaking gurang saimo, kundi kaolayon mo siya na garo ama mo; an hoben na mga lalaki ibilang mo siring sa mga tugang mong lalaki, 2an gurang na mga babae siring sa saimong ina, asin an hoben na mga babae siring sa mga tugang mong babae, sa bilog na kalinigan. 3Galangan mo an mga tunay na babaeng balo. 4Kun an babaeng balo igwa nin mga aki o mga makoapo, sinda ngona an dapat mag-otob kan saindang katongdan sa sadiri nindang pamilya. Sa siring na paagi makakabalos sinda sa saindang mga magurang asin mga apo, huli ta ini an nakakapaogma sa Dios. 5An tunay na babaeng balo na mayo na nin nag-aataman, bilog an pagsarig sa Dios; danay siyang namimibi aldaw-banggi sa paghagad nin tabang. 6Alagad an babaeng balo na nabubuhay sa karigsokan, gadan na, maski siya buhay pa. 7Itao mo sainda an mga pagboot na ini, tanganing mayo nin makuang sala sainda. 8An siisay man na dai nag-aataman sa saiyang mga kadugo, orog na sa sadiri niyang pamilya, nagtalikod na sa pagtubod asin mas maraot pa siya ki kan bakong paratubod. 9Iiba mo sa lista an mga babaeng balo na sesenta an edad paitaas, na dai na nagpapaagom liwat. 10Laen pa kaiyan, dapat igwa siya nin marahay na dangog sa gibong karahayan: marahay an pagpadakula kan saiyang mga aki, nagpasakat nin dayuhan sa saiyang harong, naghanaw kan mga bitis kan mga banal, nagtaong kaginhawahan sa mga nagtitios, saka nagdusay kan saiyang buhay sa paggibo nin karahayan. 11Dai mo ipaglista an mga babaeng balo na hoben pa; huli ta kun magpaagom giraray sinda dahel kan saindang mga kamawotan, tatalikodan ninda si Cristo. 12Kaya magkakasala sinda huli sa paglapas kan enot nindang pangako saiya. 13Laen pa kaiyan, makakanood pa sindang magsayang kan saindang panahon sa pangharong-harong; bako sana iyan kundi makakanood sindang maglibak saka makiaram sa iba, asin magtaram kan dai ninda dapat sabihon. 14Kaya boot ko pa na an mga hoben na babaeng balo magpaagom giraray, magkaigwa nin mga aki, saka mangataman kan saindang mga harong, tanganing dai matawan nin oportunidad an satong mga kaiwal sa pagpakaraot sato. 15Huli ta may nagkapira nang babaeng balo na nagsunod ki Satanas. 16Alagad kun an sarong babaeng paratubod igwa nin mga kadugo na mga babaeng balo, dapat niya sindang atamanon, bakong an simbahan an pagabatan, tanganing makapangataman ini kan mga tunay na babaeng balo. 17Dapat bayadan nin doble an mga kamagurangan na marahay an gibo bilang lider, orog na idtong nagtatrabaho nin maigot sa paghulit saka sa pagtukdo. 18Huli ta nasasabi sa kasuratan, “Dai mo pagbusalan an ngoso kan baka kun iyan naggiginik.” Nasasabi man na, “An trabahador maninigong mag-ako kan saiyang tandan.” 19Dai ka magdangog kan anoman na sumbong tumang sa saro kan kamagurangan pwera sa patotoo nin duwa o tolong saksi. 20Sagweon mo sa atubangan kan gabos an mga padagos na nagkakasala tanganing magkatarakot an iba. 21Sa atubang nin Dios asin ni Cristo Jesus, patin kan mga banal na anghel, pinagbobotan taka na otobon an mga pagsusundon na ini na mayong pinapalaen o pinapaorog. 22Dai ka magmadali sa pagdoon nin kamot sa pagkonsagra sa kiisay man sa trabaho nin Kagurangnan. Dai ka magpadamay sa kasalan kan iba, kundi magdanay kang malinig. 23Bakong tubig sana an inomon mo, kundi uminom ka man nin dikit na arak, para sa ikakarahay kan saimong tulak asin kan dayaday mong mga helang. 24May mga tawo na an kasalan hayag na nahihiling bago sinda hukoman; mantang may mga tawo na an kasalan naaaraman ngapit. 25Siring man, an marahay na mga gibo hayag na nahihiling; maski an mga bakong hayag dai magdadanay na hilom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\