1 TIMOTEO 6

1Dapat galangan kan mga oripon an saindang mga kagurangnan, tanganing mayong maraot na masabi dapit sa ngaran nin Dios asin sa satong katukdoan. 2Dai dapat magtumang an mga oripon sa saindang mga Cristianong kagurangnan sa dahelan na magtugang sinda; kundi orog logod sindang maglingkod sainda, huli ta an nakikinabang kan saindang trabaho mga paratubod na namomotan ninda. Itukdo mo saka ihulit an mga bagay na ini. 3Naghahambog asin mayo nin naaraman an tawong nagtutukdo nin ibang doktrina saka dai minaoyon sa totoong mga tataramon ni Jesu-Cristo, na satong Kagurangnan, dangan sa katukdoan kan satong relihiyon. Helang na niya an pakidiskutiran saka pakiiwal dapit sa anoman na bagay. An siring na gibo ginigikanan nin pagkaori, iriwal, pakaraot, mga pagsahot, 5dangan pasuruhay sa tahaw nin mga tawong dai naggagamit kan saindang mga isip asin dai nakakamidbid kan katotoohan. Naghohona sinda na an relihiyon sarong paagi nin pagpayaman. 6Kun iisipon, pinapayaman kan relihiyon an tawo, kun siya kontento kan anoman na yaon saiya. 7Mayo kitang dinara pagdigdi sa kinaban. Mayo man kitang madadara paghale sa kinaban. 8Kun igwa kita nin kakanon saka gubing, tama na iyan sato. 9Alagad an mga boot yumaman nahuhulog sa sogot saka nasisiod sa dakul na mayong kahulogan saka nakakakulog na mga pagmawot, na minaguyod sainda sa karatan asin sa kapahamakan. 10Huli ta an pagkamoot sa kwarta iyo an gamot kan gabos na karatan. Dahel sa pagkamoot sa kwarta dakul an nagbaya sa pagtubod asin nagtao iyan nin makuring kasakitan sa saindang mga puso. 11Alagad ika na tawong sadiri nin Dios, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hingowahon mo an katanosan, kabanalan, pagtubod, pagkamoot, pakatagal, asin kahoyoan. 12Makilaban ka sa marahay na laban nin pagtubod nganing makamtan mo an premyo nin buhay na mayong kataposan, huli ta diyan ka inapod nin Dios kan ipahayag mo an saimong pagtubod sa atubangan nin dakul na saksi. 13Sa atubang nin Dios na nagtatao nin buhay sa gabos, saka sa atubang ni Cristo Jesus na nagpahayag kan saiyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato, pinagbobotan taka: 14otobon mo an mga togon saimo saka magin maimbod ka sa pagsunod kaiyan sagkod sa Aldaw kan pagbalik ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 15Sa tamang panahon, ihahayag siya nin Dios—an Dios na banal saka iyo sanang Kagsakop, Hade nin mga hade, asin Kagurangnan nin mga kagurangnan. 16Siya sana an mayong kagadanan; nabubuhay siya sa liwanag na mayo nin siisay man na makakadolok. Dai pa siya nahiling; dai siya nanggad mahihiling nin siisay man. Saiya an kaomawan asin an kapangyarihan na daing kataposan! Amen. 17Pagbotan mo an mga mayaman sa kinaban na ini na dai sinda magin mapaabaw-abaw; dai sinda magsarig sa mga bagay na dai malalaoman arog baga kan kayamanan, kundi magsarig sa Dios na matinao sato kan gabos na bagay para sa satong kaogmahan. 18Pagbotan mo sinda na magin marahay, magin mayaman sa marahay na mga gibo, magin matinao saka matinabang. 19Sa siring na paagi, nagtitipon sinda para sa sadiri ninda nin kayamanan na magigin masarig na pundasyon para sa maabot na panahon, tanganing makamtan ninda an tunay na buhay. 20Timoteo, ingatan mo an mga bagay na ipinaniwala saimo. Likayan mo an kinabanon na mga tataramon asin mga mayong kahulogan na pasuruhay dapit sa “pakaaram” siring sa salang pag-apod kaiyan kan iba. 21Igwang mga nagsabi na may “pakaaram” sinda, asin huli kaiyan nakasuhay sinda sa dalan nin pagtubod. Mapasaindo logod an biyaya nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\