2 CORINTO 1 1

1Surat na hale ki Pablo na apostol ni Cristo Jesus huli sa kabotan nin Dios, saka hale sa tugang tang si Timoteo. Para sa simbahan nin Dios sa Corinto, saka para sa gabos na banal na yaon sa bilog na Grecia. 2Mapasaindo logod an biyaya asin katoninongan nin Dios na satong Ama asin ni Jesu-Cristo na Kagurangnan. 3Pasalamatan ta an Dios asin Ama ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, an maheherakon na Ama, asin Dios na ginigikanan kan gabos na karangahan. 4Rinaranga niya kami sa gabos ming kasakitan, tanganing an iba man na mga nagtitios maranga mi kan iyo man sanang karangahan na itinao niya samo. 5Kun paanong kadamay kami kan dakulang kasakitan ni Cristo, siring man sa paagi ni Cristo, kahiras kami kan dakulang ranga nin Dios. 6Kun kami nasasakitan, iyan para sa saindong karangahan asin kaligtasan; kun kami rinaranga, natatabangan man kamo saka natatawan nin kosog tanganing matagalan nindo an mga sakit na arog kan tinitios mi. 7Kaya masarig an paglaom mi saindo, huli ta aram mi na siring na kahiras nyamo kamo sa samong mga pagtios, kahiras man nyamo kamo sa samong karangahan. 8Mga tugang, boot ming ipagiromdom saindo an kasakitan na tinios mi duman sa Asia. Magabat na gayo an mga pasakit na inagihan mi, kaya mayo na kami nin paglaom na mabuhay pa. 9Namatean mi na garo kami hinatolan nin kagadanan. Alagad nangyari ini tanganing manarig kami bako sa sadiri ming kakayahan kundi sa Dios na iyo an nagbubuhay liwat kan mga gadan. 10Ilinigtas niya kami sa makuring pag-alaman asin ililigtas pa niya kami; siya an pinaglalaoman ming magliligtas samo giraray. 11Tabangan man nindo kami kan saindong pamibi, tanganing dakul an magpasalamat para samo para sa mga biyaya na itinatao samo nin Dios bilang simbag sa dakul na mga pamibi. 12An ipinag-oorgulyo mi iyo ini: nagpapatotoo an samong konsyensya na namuhay kaming banal saka mayo nin pagsagin-sagin digdi sa kinaban, asin orog na sa pakiiba saindo, bakong huli sa kinabanon na kadonongan kundi huli sa biyaya nin Dios. 13Isinusurat mi saindo an mababasa saka masasabotan sana nindo. Ngunyan, an nasasabotan nindo sarong kabtang sana; alagad linalaom ko na mas masasabotan nindo kami sa Aldaw na mag-abot si Jesus na Kagurangnan; ipag-oorgulyo nindo kami siring na ipinag-oorgulyo mi man kamo. 15Bilog an paniwala ko na totoo ini, kaya nagplano ako na mag-aging enot diyan saindo tanganing magkaigwa kamo nin dobleng kaogmahan. 16Boot kong magdalaw saindo pagpasiring ko sa Macedonia dangan pagbalik ko hale duman, huli ta mahagad ako nin tabang saindo para sa pagduman ko sa Judea. 17Kan magplano ako kaini, masasabi daw nindo na pabago-bago ako nin isip? Masasabi daw na kan nagplano ako, pareho ako kan tawong kinabanon na minasabi tolos nin “Iyo” asin “Dai” nin sabay? 18Siring na an itinataram nin Dios totoo, an pangako ko bakong “Iyo” o “Dai.” 19Huli ta si Jesu-Cristo, an Aki nin Dios, na ipinaghulit ko saindo, ni Silas saka ni Timoteo, bakong “Iyo” o “Dai” kundi siya an “Iyo” nin Dios. 20Si Cristo an “Iyo” kan gabos na panuga nin Dios. Kaya, sa paagi niya minasabi kitang “Amen” bilang pag-omaw sa Dios. 21An Dios mismo an nagpapakosog samo saka saindo diyan ki Cristo, asin siya an nagpili samo. 22Binugtakan niya kami kan saiyang tanda asin itinao niya samo an Espiritu Santo sa samong mga puso bilang garantiya. 23Saksi ko an Dios—aram niya an nasa puso ko! Dai na ngona ako nagdiyan sa Corinto tanganing ikalikay kamo sa kulog nin boot. 24Dai kami nagdidikta saindo kun ano an dapat nindong tubodon, huli ta aram ming masarig an tindog nindo sa pagtubod. Kundi naglilingkod kami para sa saindo man sanang kaogmahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\