2 CORINTO 1 10

1Ako, si Pablo, nakikiolay saindo sa kapakumbabaan asin sa kabootan ni Cristo. Sinasabi na ako daa maboot kun yaon saindo, alagad maisog kun harayo saindo. 2Nakikimaherak ako na dai nindo ako pagpiriton na magin maisog saindo kun magdiyan ako; huli ta aram kong pwede akong magin maisog sa mga nagsasabi na kami daa nagtatrabaho para sa kinabanon na katuyohan. 3Totoo na nabubuhay kami digdi sa kinaban, alagad dai kami nakikipaglaban dahel sa kinabanon na katuyohan. 4An mga armas na ginagamit mi sa pakilaban bakong mga armas kan kinaban, kundi mga mapangyaring armas nin Dios, na ginagamit mi sa pagrumpag nin mga bantayan. 5Rinurumpag mi an mga putik na argumento; ginagaba mi an lambang kapaabaw-abawan na nakakaolang sa pakamidbid sa Dios; binibihag mi an gabos na pag-isip tanganing magkuyog ki Cristo. 6Kun ikapahiling na nindo an saindong pagkuyog, andam kami na padusahan an anoman na dai pagkuyog. 7An mga bagay sana sa luwas an nahihiling nindo. Igwa daw diyan saindo na naghohona na sadiri siya ni Cristo? Kun igwa, isipon niya giraray iyan, huli ta arog saiya, kami man mga tawong sadiri ni Cristo. 8Dai ako masosopogan, maski nalabihan ko an pag-orgulyo manongod sa awtoridad na itinao sako nin Kagurangnan—awtoridad sa pagpakosog saindo asin bakong sa pagraot saindo. 9Habo kong isipon nindo na pinapatakot ko kamo sa mga surat ko. 10May nagsasabi, “An mga surat ni Pablo maisog saka malanit, alagad kun kaiba ta siya, matalaw siya saka mayong halaga an saiyang mga sinasabi!” 11Dapat masabotan kan nagsasabing iyan na mayo nin kalaenan an samong sinusurat kun harayo kami, sa ginigibo nyamo kun kaiba nindo. 12Dai kami mangangahas na mag-ayon o mag-arog sa mga tawong halangkaw an pagpahalaga sa sadiri ninda. Mga mangmang sinda! Sinda man sana an naggigibo kan sadiri nindang sukolan na ginagamit ninda sa paghukom sa sadiri ninda! 13Alagad dai kami nag-oorgulyo nin lampas sa kasagkoran na itinalaan nin Dios samo; kaiba na diyan an pagtrabaho mi saindo. 14Huli ta nasa laog kamo kan kasagkoran na iyan, dai kami naglampas diyan kan darahon mi saindo an Marahay na Bareta dapit ki Cristo. 15Kaya dai mi ipinag-oorgulyo an trabaho na ginibo kan iba sa luwas kan kasagkoran na itinalaan nin Dios samo. Naglalaom kami na mantang nagtatalubo an saindong pagtubod, magdakul man an trabaho na magibo mi sainda. 16Dangan makakapaghulit kami kan Marahay na Bareta sa ibang mga nasyon na nasa palibot nindo; dai mi na kaipuhan na ipag-orgulyo pa an trabaho na nahaman na sa teritoryo nin iba. 17Alagad siring sa nasasabi sa kasuratan, “An siisay man na boot mag-orgulyo, mag-orgulyo sa gibo nin Kagurangnan.” 18Huli ta an tawong inoomaw nin Dios iyo an inaako niya, bako an nag-oomaw sa sadiri niya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\