2 CORINTO 1 11

1Matios logod nindo an kadikit kong kalolongan. 2Arog sa Dios, maimon ako para saindo. Kamo garo daragang birhen na ipinanuga kong ipakasal sa saro sanang lalaki, na iyo si Cristo. 3Alagad natatakot ako na tibaad arog ki Eva na nadaya kan katusohan kan halas, an saindong mga isip mapasuhay sa tunay saka totoong debosyon ki Cristo. 4Huli ta maogma nindong tinutugotan an siisay man na maghulit saindo nin ibang Jesus, bako idtong ipinaghulit mi; inako nindo an ibang espiritu saka mensahe na laen man sa Espiritu saka sa Marahay na Bareta na inako nindo samo. 5Sa paghona ko, dai man ako mahuhudyan sa espesyal nindong mga apostol. 6Pwedeng bagohan ako sa pagtaram, alagad bako sa pakaaram; malinaw na ipinahayag mi ini saindo sa gabos na oras saka sa gabos na bagay. 7Dai ko kamo pinabayad kan ipaghulit ko saindo an Marahay na Bareta nin Dios; nagpakumbaba ako tanganing ilangkaw kamo. Nasala daw ako? 8Mantang naglilingkod ako saindo, binabayadan ako kan ibang mga simbahan. Masasabi na hinahabonan ko sinda tanganing matabangan ko kamo. 9Kan kaiba nindo ako asin nangaipo nin kwarta, dai ako nagin pagabat sa kiisay man, huli ta dinarahan ako kan gabos kong kaipuhan kan mga tugang hale sa Macedonia. Dai ako nagin pasanon nindo kaidto, asin maski sa maabot na panahon. 10Minasumpa ako, huli sa katotoohan ni Cristo, na an pag-orgulyo kong ini dai pwedeng ontokon saen man na lugar sa bilog na Grecia. 11Sinasabi ko daw ini huli ta dai ko kamo namomotan? Aram nin Dios na namomotan ko kamo! 12Ipapadagos ko an ginigibo ko tanganing an mga apostol na iyan dai magkaigwa nin dahelan na makapag-orgulyo asin makapagsabi na nagtatrabaho man sinda siring kan pagtrabaho mi. 13An mga tawong iyan bakong tunay na mga apostol kundi mga madayang trabahador, parasagin-sagin na mga apostol ni Cristo. 14Dai ini dapat ipagngalas! Maski si Satanas nakakapagsagin-sagin man tanganing mahiling siya na garo anghel nin kaliwanagan! 15Kaya bakong makangangalas kun an saiyang mga sorogoon magsagin-sagin man tanganing mahiling na garo sinda mga sorogoon nin katanosan. Kun ano an saindang mga gibo iyo man an saindang magigin kataposan. 16Sasabihon ko giraray: mayo nin siisay man na maghona na ako lolong. Alagad kun maghona kamo nin siring, akoon nindo ako bilang lolong, tanganing magkaigwa ako nin dikit na ikapag-orgulyo. 17An sinasabi ko ngunyan bako an boot kan Kagurangnan na isabi ko; sa pag-orgulyong ini, nagtataram akong garo sarong lolong. 18Alagad huli ta igwa nin mga nag-oorgulyo dapit sa mga bagay na kinabanon, siring man an gigibohon ko. 19Mga madonong kamo, kaya maogmang natitios nindo an mga lolong! 20Natitios sana nindong pag-oriponon kamo, o pag-apihon o pagsiodon o pagmatahon o pagsampalingon nin siisay man. 21Makasosopog man, alagad inaako kong mayo kami nin kosog sa paggibo kaiyan! Alagad kun igwa nin mangangahas na mag-orgulyo dapit sa anoman—ngunyan nagtataram ako siring sa sarong lolong—ako man mangangahas na mag-orgulyo. 22Mga Hebreyo sinda? Iyo man ako. Mga Israelita sinda? Iyo man ako. Kapagarakian sinda ni Abraham? Iyo man ako. 23Mga sorogoon sinda ni Cristo? Garo ako bua-bua sa pagsabi kaini, alagad mas marahay akong sorogoon ni Cristo ki sa sainda. Nagtrabaho ako nin mas maigot ki sa sainda; dakul na beses akong nabilanggo ki sa sainda, pinaghampak ako labi pa sainda, saka dakul na beses nang dikit pa akong magadan. 24Limang beses na tinios ko an treynta y nwebeng hampak sa kamot kan mga Judio; 25tolong beses akong hinampak kan mga Romano, saka sarong beses akong pinaggapo. Tolong beses akong nakaiba sa mga barkong naronot sa dagat; sarong beses akong naglataw-lataw sa dagat sa laog nin beynte y kwatro oras. 26Sa mga pagbyahe ko, nasa pag-alaman ako sa mga baha, mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio saka sa mga pagano. Nasa pag-alaman an buhay ko sa mga syudad, kalangtadan, kadagatan, saka sa mga bakong tunay na katood. 27Inagihan ko na an grabeng kapagalan, pirot, gutom saka paha; dakul na beses mayo akong maninigong pagkakan, mahigdaan o gubing. 28Pwera kaiyan, aroaldaw napupurisaw ako huli kan pagmakulog ko sa gabos na simbahan. 29Kun igwa nin maluya, an pagmate ko maluya man; kun igwa nin nahuhulog sa kasalan, napapano ako nin kahorasaan. 30Kun kaipuhan na mag-orgulyo ako, ipag-oorgulyo ko an mga bagay na nagpapahayag kan kaluyahan ko. 31An Dios asin Ama ni Jesus na Kagurangnan—omawon logod an ngaran niya sagkod lamang—nakakaaram na dai ako nagpuputik. 32Kan nasa Damasco ako, an gobernador duman na sakop ni Hadeng Aretas nagbugtak nin mga bantay sa mga trangkahan kan syudad tanganing dakopon ako. 33Alagad ilinaog ako sa sarong basket saka itinunton sa ibong kan kudal, kaya nakadulag ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\