2 CORINTO 1 12

1Dapat akong mag-orgulyo, maski mayo iyan nin pakinabang. Alagad sasabihon ko ngunyan an mga bisyon saka mga kapahayagan sako kan Kagurangnan. 2Igwa akong midbid na sarong Cristianong lalaki na dinara paitaas sagkod sa ikatolong langit, katorseng taon na an nakakaagi. (Dai ko aram kun talagang nangyari ini, o saro sanang bisyon—an Dios sana an nakakaaram). 3Sinasabi ko liwat, aram ko na an tawong idto dinara sa Paraiso. (Dai ko aram kun talagang nangyari ini o saro sanang bisyon—an Dios sana an nakakaaram). 4Nakadangog siya duman nin mga bagay na dai pwedeng ikataram, mga bagay na dai masambit kan ngoso nin tawo. 5Kaya ipinag-oorgulyo ko an tawong ini—alagad dai ko ipinag-oorgulyo an sadiri ko, pwera kan mga bagay na nagpapahayag na ako maluya. 6Dai ako magigin lolong kun boot kong mag-orgulyo, huli ta katotoohan sana an itataram ko. Alagad dai ako nag-oorgulyo huli ta habo kong may mag-isip na mas marahay ako ki sa tunay na nahihiling niyang ginigibo ko saka nadadangog niyang sinasabi ko. 7Alagad tanganing dai magdakula an sakong payo huli sa mga nahiling kong mga makangangalas na bagay, tinawan ako nin tiunay sa hawak bilang sugo ni Satanas, tanganing patioson ako asin dai ako magin mapaabaw-abaw. 8Tolong beses akong namibi sa Kagurangnan na paomayan niya ako. 9Alagad an simbag niya iyo ini: “An sakong biyaya tama na para saimo; huli ta an sakong kapangyarihan orog na makosog kun ika maluya.” Kaya ikinakaogma kong maluya ako, tanganing mamatean ko an kapangyarihan sako ni Cristo. 10Huli ki Cristo, ikinakaogma ko an mga kaluyahan, mga pagtuya-tuya, mga pagtios, mga kasakitan saka mga kadipisilan. Huli ta kun ako maluya, dangan ako makosog. 11Ako nagin garo lolong; kamo an nagpirit sako na magin siring. Kamo kutana an dapat na mag-omaw sako. Huli ta maski mayo ako nin halaga, bako akong menos ki sa mga espesyal na apostol nindo. 12An dakul na milagro saka mga ngangalasan na matinios na ginibo diyan saindo nagpapatunay na ako apostol. 13Ano an ginibo ko sa ibang simbahan na dai ko ginibo saindo, pwera sana kan dai ko paghagad nin tabang saindo? Patawada nindo ako kan pagkukulang kong ini! 14Ikatolong beses na ini ngunyan na andam akong magsongko saindo. Dai ako mahagad nin anoman na makakapagabat saindo. Kamo an tuyo ko, bakong an kwarta nindo; huli ta, an mga aki dai dapat magtipon para sa saindang mga magurang, kundi an mga magurang an dapat magtipon para sa saindang mga aki. 15Ikakaogma kong uboson an gabos kong pagsadiri, sagkod na idusay an buhay ko, tanganing matabangan ko an saindong kalag. Magluya daw logod an pagkamoot nindo sako huli ta orog ko kamong namomotan? 16Maoyon siguro kamo na dai ako nakapagabat saindo. Alagad masabi kamong tuso ako saka nadaya ko kamo. 17Paano iyan nangyari? Nadaya ko daw kamo sa paagi kan mga sinugo ko saindo? 18Kinaolay ko si Tito na magdiyan saindo asin pinaiba ko saiya an saro pang tugang sa pagtubod. Makakapagsabi daw kamo na nagbentahe saindo si Tito? Bako daw na pareho an samong katuyohan saka mga gibo? 19Tibaad naghohona kamo na nagpaparadepensa kami kan samong sadiri sa atubangan nindo. Dai! Kundi nagtataram kami siring sa boot ni Cristo na itaram mi sa atubang nin Dios, sa pagtabang saindo, mga namomotan kong tugang. 20Natatakot ako na pag-abot ko diyan, iba kamo sa linalaom kong mahiling; ako man iba sa linalaom nindong mahiling. Natatakot ako na tibaad an maabotan ko mga iriwal, ororihan, aranggotan, irimotan, rilibakan, pakaraot, kapaabaw-abawan saka kariribokan. 21Natatakot ako na pagdiyan ko liwat, sopogon ako kan sakong Dios sa saindong atubangan. Magmomondo ako saka magtatangis huli sa dakul na tawong nagkasala kaidto, na dai nagsolsol kan mga karigsokan asin karompotan na saindang ginibo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\