2 CORINTO 1 2

1Kaya pinagmarahay ko na dai na ngona magsongko saindo liwat tanganing dai ko kamo mapamondo. 2Huli ta kun mapamondo ko kamo, siisay na an magpapaogma sako? Bakong kamo man sana na napamondo ko? 3Kaya sinuratan ko kamo kaidto tanganing pagdiyan ko saindo, dai ako mapamondo kan mismong mga tawo na dapat magpaogma sako. Huli ta naniniwala ako na kun maogma ako, maogma man kamo. 4Sinurat ko idto na pano nin kasakitan asin kamondoan an puso ko, saka kanigoan an luhang pinabulos ko, bakong tanganing pamondoon kamo, kundi tanganing maaraman nindo kun gurano an pagkamoot ko saindo gabos. 5Kun igwa nin nakapagpamondo sa kiisay man, ginibo niya iyan bakong sa sako, kundi sa saindo, maski ngani dai namamate nin marahay. (Sinasabi ko ini huli ta habo kong magin makuri saiya.) 6Tama na an padusang itinao sa tawong iyan kan kadaklan saindo. 7Kaya ngunyan, dapat patawadon na nindo siya saka rangahon, tanganing dai siya magmondo nin makuri, asin mawaraan nin paglaom. 8Kaya, nakikimaherak ako saindo na ipahiling nindo saiya na talagang namomotan nindo siya. 9Ini an dahelan kun tadaw ta sinuratan ko kamo kaidto: tanganing baloon kamo asin aramon kun talagang kinukuyog nindo an gabos na itinukdo ko. 10An siisay man na pinatawad nindo, pinatawad ko na man. Kun ako nagpapatawad—kun talagang may dapat ipatawad—ginigibo ko iyan sa atubang ni Cristo huli saindo, 11tanganing dai makabentahe satuya si Satanas; huli ta aram ta kun ano an saiyang mga plano. 12Pag-abot ko sa Troas sa paghulit kan Marahay na Bareta dapit ki Cristo, inandam nang enot kan Kagurangnan an dalan para sa misyon duman. 13Alagad nahadit ako nin marahay huli ta dai ko nakua si Tito na satong tugang. Kaya nagpaaram ako sa mga tawo duman, saka nagdagos sa Macedonia. 14Alagad salamat sa Dios, na danay na nangengenot samo sa kapangganahan ki Cristo, asin huli samo nagpapalakop kan pahamot nin pakaaram dapit ki Cristo sa gabos na lugar. 15Huli ta kami an mahamot na insenso na idinolot ni Cristo sa Dios, na napaparong kan mga iliniligtas asin kan mga napapahamak. 16Para sa mga napapahamak, iyan sarong parong na nakakagadan; alagad para sa mga iliniligtas, iyan sarong mahamot na parong na nagtatao nin buhay. May makakagibo daw kaini? 17Bako kaming arog sa ibang tawo na an paghulit kan tataramon nin Dios garo sana pagpabakal nin baratong paninda; sinugo kami nin Dios, kaya tudok sa puso kaming nagtataram sa atubangan niya bilang sorogoon ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\