2 CORINTO 1 3

1Minapoon na naman daw kami sa pag-omaw sa samong sadiri? Kaipuhan mi pa daw an mga surat nin pagpamidbid para saindo o hale saindo arog kan ibang tawo? 2Kamo mismo iyo an surat nin pagpamidbid na nakasurat sa samong mga puso, tanganing maaraman saka mabasa kan gabos. 3Malinaw na si Cristo mismo an nagsurat kaiyan; kami sana an nagdara. Dai iyan isinurat sa tinta, kundi sa paagi kan Espiritu nin Dios na buhay; dai iyan isinurat sa mga pedasong gapo kundi sa puso nin tawo. 4Sinasabi mi ini huli ta may pagsarig kami sa Dios huli ki Cristo. 5Mayo kami nin anoman na kakayahan na masasabi nyamo na hale samuya, huli ta an samong kakayahan gikan sa Dios. 6Siya an nagpakanigo samo na magin paralingkod kan bagong tipan, na bakong sa nakasurat na katogonan kundi sa Espiritu. An nakasurat na katogonan nagdadara nin kagadanan, alagad an Espiritu nagtatao nin buhay. 7Kan an Katogonan na isinurat sa mga pedasong gapo itinao ki Moises, nahiling an nakasusulang liwanag nin Dios; maski napapara na an liwanag sa lalawogon ni Moises, dai pa makahiling saiya an mga Israelita. Kun an pagtao kan Katogonan na idto na nagpapadusa nin kagadanan may nakasusulang liwanag, 8bako daw orog pa an liwanag kun itao an Espiritu? 9Kun an Katogonan na nagdadara nin kagadanan nag-abot na may nakasusulang liwanag, orog pa an liwanag kun mag-abot an Espiritu na nagdadara nin katanosan! 10Sa katunayan, huli kan nakasusulang liwanag ngunyan, an liwanag na kaiba kan Katogonan kaidto mayo na. 11Huli ta kun igwa nin liwanag na kaiba an dai nahaloy, gurano pa daw an liwanag kan nagdadanay sagkod lamang! 12Kaya mga pusoan kami, huli ta igwa kami kan paglaom na iyan. 13Bako kaming arog ki Moises na kaipuhan pang magtahob kan saiyang lalawogon tanganing dai mahiling kan mga Israelita an pagkawara kan nagpapara nang liwanag. 14Maluya an isip ninda, huli ta sagkod ngunyan natatahoban pa an saindang isip kun nagbabasa sinda kan mga libro kan daan na tipan. Huli ta an tahob nahahale sana huli ki Cristo. 15Maski ngunyan, kun minabasa sinda kan Katogonan ni Moises, natatahoban pa an saindang mga isip. 16Alagad mahahale an tahob siring sa nasasabi sa kasuratan manongod ki Moises: “An tahob saiya nahale kan siya magbalik sa Kagurangnan.” 17Ngunyan, “an Kagurangnan” na sinasabi digdi iyo an Espiritu Santo; kun haen an Espiritu nin Kagurangnan, yaon man an katalingkasan. 18Kaya sa sato gabos na mayong tahob an lalawogon masasalming an kamurawayan nin Kagurangnan; an mismong kamurawayan na iyan na gikan sa Kagurangnan na iyo an Espiritu Santo, iyo an minaliwat sato na magin kabaing niya sa orog kadakula pang kamurawayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\