2 CORINTO 1 4

1Sa pagkaherak nin Dios, itinao niya samo an ministeryong ini, kaya dai nanluluya an samong boot. 2Isinikwal mi an gabos na hilom saka makasosopog na gibo; dai kami nandadaya. Dai mi man riniribayan an tataramon nin Dios kundi sinasabi ming hayag an katotoohan. Bahala na an konsyensya nin mga tawo na maghukom samo sa atubang nin Dios. 3Kun natatahoban pa an Marahay na Bareta na ipinaghuhulit mi, natatahoban iyan sa mga tawo sanang napapahamak. 4Dai sinda minatubod huli ta binuta an saindang mga isip kan dios kaining kinaban, tanganing dai ninda mahiling an liwanag kan Marahay na Bareta dapit sa kamurawayan ni Cristo na iyo an kabaing nin Dios. 5An ipinaghuhulit mi bakong an sadiri mi kundi si Jesu-Cristo bilang Kagurangnan; ipinapahayag mi na kami mga sorogoon nindo dahel ki Jesus. 6An Dios na nagsabi, “An ilaw maliwanag hale sa kadikloman!” Iyo man an Dios na nagtao nin liwanag sa puso ta, tanganing mamidbidan an orog pang kamurawayan na nasa lalawogon ni Cristo. 7Alagad kaming mga tinawan kaining espiritwal na kayamanan garo mga dalipay na koron tanganing ipahiling na an pinakadakulang kapangyarihan hale sa Dios asin bakong samo. 8Pinapasakitan kami sa gabos na paagi, alagad dai kami nadadaog; napupurisaw kami, alagad dai kami nawawaraan nin paglaom. 9Pinepersegir kami alagad dai kami pinababayaan; natutumba kami, alagad dai nagagadan. 10Sa gabos na oras dara mi sa samong mga hawak an kagadanan ni Jesus tanganing an saiyang buhay mahayag sa samong mga hawak. 11Sa bilog ming pagkabuhay, danay kaming nasa pag-alaman nin kagadanan huli ki Jesus, tanganing an saiyang buhay mahayag sa hawak ming ini na may kagadanan. 12Kaya mantang kami dikit-dikit na nagagadan, kamo nagkakaigwa nin buhay. 13Nasasabi sa kasuratan, “Nagtubod ako, kaya ako nagtaram.” Igwa man kami kan siring na espiritu nin pagtubod, kaya nagtataram man kami. 14Aram mi na an Dios na nagbuhay liwat ki Jesus na Kagurangnan iyo man an mabuhay liwat samo kaiba ni Jesus, asin iyo man an madara samo kaiba nindo sa atubangan niya. 15An gabos na ini para sa karahayan nindo, tanganing sa pagdakul kan mga naaabot kan biyaya nin Dios, orog na magdakul man an magpapasalamat para sa kamurawayan nin Dios. 16Kaya dai nanluluya an samuyang boot. Maski ngani an samong hawak pinanluluya na, alagad an samong espiritu pinapakosog aroaldaw. 17Ining dikit asin dai nagdadanay na kasakitan na tinitios mi matao samo nin dakula saka mayong kataposan na kaogmahan na dai mapapantayan. 18Huli ta dai kami nagtatanaw sa mga bagay na nahihiling, kundi sa mga bagay na dai nahihiling. An mga bagay na nahihiling dai nagdadanay, alagad an mga bagay na dai nahihiling nagdadanay sagkod pa man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\