2 CORINTO 1 5

1Aram nyato na kun matunaw an erokan ta digdi sa daga na iyo an satong hawak, igwa nin erokan na nagdadanay sagkod lamang na gibo nin Dios, na saiyang tinatagama sato sa kalangitan. 2Minaagrangay kita sa buhay tang ini saka nagmamawot kita na magubingan kan satong erokan na langitnon, 3tanganing dai kita makuang huba. 4Huli ta mantang yaon pa kita sa hawak tang daganon, nag-aagrangay kita sa kahaditan. Bakong huli ta boot tang mawara an hawak tang daganon, kundi boot tang maribayan na iyan nin hawak na langitnon, tanganing an magagadanon masanglean kan mayo nin kagadanan. 5An Dios iyo an nag-andam sato para sa pagbabagong ini asin tinawan niya kita kan saiyang Espiritu bilang garantiya kan gabos na tinatagama niya para sato. 6Kaya danay na makosog an samong boot. Aram mi na mantang nag-eerok pa kita sa hawak na ini, harayo pa kita sa erokan nin Kagurangnan. 7Nabubuhay kami sa pagtubod, bakong sa pakahiling. 8Makosog an samuyang boot; asin mas boot mi pang maghale sa hawak na ini nganing masa kaibahan nin Kagurangnan. 9Alagad pinaghihingowa nyamong mapaogma an Kagurangnan, maski sa erokan na ini o duman. 10Huli ta kita gabos maatubang ki Cristo tanganing hukoman niya. An lambang saro maako kan maninigo saiya, sosog sa saiyang mga marahay o maraot na gibo, kan nabubuhay pa siya sa kinaban na ini. 11Kaya huli ta aram mi kun ano an kahulogan kan pagkatakot sa Kagurangnan, sinasadol mi an mga tawo. Aram nin Dios an pagkatawo mi; naglalaom ako na midbid man nindo ako nin marahay. 12Dai kami liwat nagpapaomaw saindo, kundi boot mi sanang tawan kamo nin dahelan na ikapag-orgulyo nindo kami, tanganing masimbag nindo an mga tawong nag-oorgulyo dapit sa panluwas na porma nin tawo alagad bako an dapit sa saiyang puso. 13Kun kami garo mga lolong, iyan para sa Dios. Kun toltol an isip mi, iyan para sa saindo. 14Huli ta an pagkamoot ni Cristo iyo an nagsasadol samo, huli ta aram nyamo na igwa nin sarong nagadan para sa gabos; kaya an gabos ibibilang na nagadan na man. 15Nagadan si Cristo tanganing an mga nabubuhay dai na mamuhay para sa sadiri ninda, kundi para ki Cristo na nagadan saka nabuhay liwat para sainda. 16Kaya poon ngunyan, dai na kami naghuhukom sa kiisay man sosog sa sukolan nin tawo. Maski ngani kaidto hinukoman mi si Cristo sa sukolan nin tawo, dai mi na iyan ginigibo ngunyan. 17An siisay man na yaon ki Cristo, saro nang bagong linalang; an daan nakalihis na, an bago nagdatong na. 18Ini gabos gibo nin Dios, na nakiolian sato huli ki Cristo, asin nagtao sato kan ministeryo nin pakipag-olian. 19Ginibo nin Dios, sa paagi ni Cristo, na makipag-olian saiya an gabos na tawo; liningawan niya an mga kasalan ninda. Kami an pinaniwalaan niya kan mensaheng ini nin pakipag-olian. 20Kaya, nagtataram kami ngunyan para ki Cristo na garo an Dios mismo an nakikiolay saindo sa paagi mi. Nakikimaherak kami saindo sa ngaran ni Cristo na makipag-olian na kamo sa Dios. 21Mayo lamang nin kasalan si Cristo, alagad huli sato idinamay siya nin Dios sa satong mga pagkakasala tanganing sa pakisumaro saiya, magkaigwa kita kan katanosan nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\