2 CORINTO 1 6

1Kaya bilang mga kaiba sa paglingkod sa Dios, nakikimaherak kami saindo, na mga nag-ako kan biyaya nin Dios na dai nindo iyan pagsayangon. 2An Dios nagsasabi: “Dinangog taka sa tamang panahon, tinabangan taka sa aldaw nin kaligtasan.” Maghinanyog kamo! Ngunyan an tamang panahon; ngunyan an aldaw nin kaligtasan! 3Naglilikay kaming makagibo nin anoman na ikakaolang nin siisay man, tanganing mayong makapagtaram nin maraot dapit kan samong ministeryo. 4Kundi ipinapahiling mi sa gabos ming ginigibo na mga sorogoon kami nin Dios sa paagi kan samong pakatagal sa panahon nin kasakitan, mga kapawotan, asin mga kahorasaan; 5sa panahon na kami hinampak, binilanggo, saka pinagsururogan; sa panahon nin pagtrabaho, sa pagpuka asin pagkagutom. 6Ipinahiling mi man na mga sorogoon kami nin Dios sa paagi kan samong kabinian, pakasabot, pagkamatinios asin pagkamaboot; siring man sa paagi kan Espiritu Santo, kan samong dalisay na pagkamoot, 7kan samong paghulit kan katotoohan, saka kan kapangyarihan nin Dios. An katanosan an ginagamit ming armas sa too asin sa walang kamot. 8May panahon na inoomaw kami dangan may panahon na sinosopog; may panahon na pinapakaraot kami, may panahon man na inooyonan. Ibinibilang kaming mga putikon, maski totoo an pinagtataram mi; 9mga dai midbid, alagad bantog; mga naghihingagdan, alagad buhay; mga pinadusahan, alagad dai nagadan; 10mga mamondo, alagad danay na maogma; mga dukha, alagad dakul an pinapayaman; mga mayo nin anoman, alagad igwa nin gabos na bagay. 11Namomotan kong mga taga Corinto, hayag kaming magtaram saindo; bukas an samong puso. 12Mayo kaming tinatago saindo; kamo an may tinatago samo. 13Nagtataram ako saindo na garo kamo mga aki ko. Bukasan man nindo an saindong mga puso bilang pagbalos! 14Dai kamo makiiba sa mga bakong paratubod. Paanong magigin magkabagay an tama saka an sala? Paanong magkasaro an liwanag saka an diklom? 15Paanong magkaoyon si Cristo saka an Diablo? Paanong magkapareho an paratubod saka an bakong paratubod? 16Paanong magkaoyon an templo nin Dios asin an mga dios-dios? Huli ta kita iyo an templo kan Dios na buhay! Siring sa sinabi nin Dios, “Mag-eerok ako sainda asin maglalakaw sa kaibahan ninda; ako an magigin Dios ninda, sinda an magigin banwaan ko.” 17”Kaya bayaan nindo sinda,” an sabi nin Dios, “sumiblag kamo sainda. Dai kamo magduta sa anoman na maati, dangan aakoon ko kamo. 18Ako an magigin ama nindo, kamo an magigin mga aki ko, olay kan Makakamhan na Kagurangnan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\