2 CORINTO 1 8

1Boot ming maaraman nindo, mga tugang, kun ano an naginibo kan biyaya nin Dios sa mga simbahan sa Macedonia. 2Binalo sinda nin makuri kan mga kasakitan na saindang inagihan; alagad an saindang kaogmahan orog kadakula, mala ta orog logod sindang nagin matinao, maski sinda mga daing sukat. 3Makakapagpatotoo ako saindo na nagboluntad sindang magtao sosog sa makakaya ninda, asin labi pa ngani kaiyan. 4Nakimaherak sinda samo na tawan sinda nin kahirasan sa pagtabang sa mga banal duman sa Judea. 5An ginibo ninda labi pa sa pinaglalaom nyamo. Enot, idinolot ninda an saindang buhay sa Kagurangnan; dangan, huli sa kabotan nin Dios, idinolot man ninda samo an saindang buhay. 6Kaya sinadol mi si Tito na ipadagos an pinonan niyang gibong ini, saka tabangan kamong matapos an gibong ini nin pagkamoot. 7Nangongorog kamo sa gabos na bagay: sa pagtubod, sa pagtaram, sa pakaaram, sa saindong kaigotan na makatabang samo, asin sa saindong pagkamoot samo; kaya boot ko man na mag-orog kamo sa pagkamatinao. 8Dai ko ini ipinagboboot saindo, kundi boot kong maaraman nindo kun gurano kamaigot an ibang mga tawo sa pagtabang, tanganing maaraman ko man kun talagang tunay an pagkamoot nindo. 9Aram nindo an biyaya ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan: maski siya mayaman, nagpakadukha siya dahel saindo, tanganing magin mayaman kamo sa saiyang kadukhaan. 10Uya an masasabi ko sa bagay na ini: mas marahay na taposon nindo ngunyan an pinonan nindo kan sarong taon. 11Ipadagos nindo tanganing an saindong kamawotan mapatotoohan huli kan pagtapos nindo kan gaweng iyan, na an pasiponan iyo an natipon na nindo. 12Kun talagang maigot kamo sa pagtao, aakoon nin Dios an saindong dolot, sosog sa ikakatao nindo asin bakong sosog sa dai nindo ikakatao. 13Habo kong magianan an iba asin magabatan kamo; 14kundi huli ta igwa kamong ikakatabang sa panahon na ini, maninigo na tabangan nindo an mga nangangaipo. Kun sinda an igwa nin ikakatabang, tatabangan man ninda kamo sa saindong panganga-ipo, tanganing pareho kamong mapatarabang-tabang. 15Siring sa nasusurat, “An nagtipon nin dakul mayo nin sobra; an nagtipon nin dikit mayo nin kulang.” 16Alagad salamat sa Dios huli ta ginibo niyang maigot si Tito sa pagtabang saindo arog samo! 17Bako sanang inako niya an samong pakiolay, kundi huli ta boot niyang makatabang saindo, nagboluntad siyang magdiyan saindo. 18Pinaiba man nyamo saiya an tugang na bantog sa mga simbahan huli kan paghulit niya kan Marahay na Bareta. 19Laen pa kaiyan, siya iyo an pinili kan mga simbahan tanganing magbiyahe kaiba nyamo sa pagpadagos mi kan gibong ini nin pagkamoot para sa kaomawan nin Kagurangnan, asin tanganing ikapahiling mi na boot kaming maglingkod. 20Naglilikay kami na mayo nin masabi samo an siisay man dapit sa pamamahala kan dakulang limos na ini. 21An tuyo mi iyo an paggibo kan tama, bako sana sa atubang nin Kagurangnan, kundi sa atubang man nin mga tawo. 22Kaya sinugo mi an saro pang tugang kaiba ninda; dakul na beses mi na siyang binalo, asin nahiling mi na danay siyang andam na magtabang. Ngunyan na igwa siya nin dakulang paniwala saindo, orog pang boot niyang magtabang saindo. 23Dapit ki Tito, siya an katabang ko sa paglingkod saindo; asin dapit sa ibang mga tugang na maiba saiya, sinda an mga sinugo kan mga simbahan, sinda an kamurawayan ni Cristo. 24Kaya patotoohan nindo an saindong pagkamoot sainda, tanganing an gabos na simbahan makaaram kaiyan saka makasabot na talagang tama kami na ipag-orgulyo kamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\